aktualności

XII Pracownia Malarstwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

18.12.2022

Pieter Bruegel Starszy, Myśliwi na śniegu, olej, 1565, Kunsthistorisches Museum Wien.

PRZEGLĄD SEMESTRALNY I KOŃCOWOROCZNY

Przegląd prac w naszej pracowni odbędzie się w ramach sesji egzaminacyjnej z przedmiotów artystycznych (w godzinach zajęć). Przegląd polega na indywidualnych prezentacjach wszystkich prac wykonanych w pierwszym semestrze. Podczas przeglądu może się pojawić pytanie o przeczytane lektury, obejrzane filmy o sztuce i wystawy. Karta XII Pracowni ze spisem paru lektur obowiązkowych dla poszczególnych lat i stopni studiów jest udostępniona do wglądu w naszej pracowni. Ten spis jest wyborem z rozszerzonej listy lektur, którą znacie z naszej strony internetowej i pracowni. Od razu zaznaczam, proszę się nie stresować z powodu przeglądu.


Aby zaliczyć semestr, należy przedstawić od 4 do 5 zrealizowanych tematów z listy tematów (może być więcej). Szczegółowy harmonogram indywidualnych prezentacji zostanie podany na początku stycznia.


Od 23 grudnia 2022 do 3 stycznia 2023 – przerwa świąteczna.

Od 23 do 29 stycznia 2023 – sesja z przedmiotów artystycznych i projektowych (w godzinach zajęć).

Od 30 stycznia do 5 lutego 2023 – sesja z przedmiotów teoretycznych.

Od 6 do 10 lutego 2023 – ferie zimowe.


Drugi semestr zaczyna się 13 lutego 2023.

Od 7 do 11 kwietnia 2023 – przerwa wielkanocna.

Od 22 do 26 maja 2023 – sesja z przedmiotów artystycznych (w godzinach zajęć). Zaliczenia i ocena na podstawie indywidualnych prezentacji wszystkich prac z całego roku akademickiego. Szczegółowy harmonogram indywidualnych prezentacji zostanie podany na początku maja. Podczas prezentacji dokonamy wyboru prac na wystawę końcoworoczną.

Od 29 maja do 4 czerwca 2023 sesja z przedmiotów teoretycznych.

12 czerwca otwarcie wystawy końcoworocznej.

Od 5 do 23 czerwca obrony prac dyplomowych.


Za kilka dni Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Życzę Wam radości spotkania z bliskimi w tych dniach. A w ogóle wytrwałości w dążeniu do realizacji celów życiowych i artystycznych. Pamiętajcie, że pokonując różne trudności, stajemy się silniejsi i mądrzejsi. Niech sztuka inspiruje Was w życiu, a życie w sztuce. I nie zapomnijmy o wzajemnej życzliwości i trosce o świat, w którym żyjemy.

Prof. Janusz Marciniak

_____________________________________________


SEMESTER AND FINAL YEAR REVIEW

The review of work in our studio will take place as part of the examination session in art subjects (during class hours). The assessment consists of individual presentations of all work done in the first semester. During the review, you may be asked about the readings, films you have seen about art, and exhibitions. The card of Studio XII with a list of a few compulsory readings for each year and degree is available for inspection in our studio. This list is a selection from the extended reading list that you know from our website and studio. I would like to point out straight away, please do not stress about the review.


To pass the semester, you will need to present 4 to 5 completed topics from the list of topics (there may be more). A detailed schedule of individual presentations will be provided in early January.


From 23 December 2022 to 3 January 2023 – Christmas break.

From 23 to 29 January 2023 – session in art and design subjects (during class hours).

From 30 January to 5 February 2023 – session in theoretical subjects.

From 6 to 10 February 2023 – winter holidays.


The second semester begins on 13 February 2023.

From 7 to 11 April 2023 – Easter break.

22 to 26 May 2023 – session in art subjects (during class hours). Credit and assessment are based on individual presentations of all work from the entire academic year. A detailed schedule of individual presentations will be announced at the beginning of May. During the presentations, we will select works for the final year exhibition.

From 29 May to 4 June 2023 session in theoretical subjects.

12 June opening of the final year exhibition.

From 5 to 23 June, thesis defenses.


In a few days, Christmas and New Year. I wish you the joy of meeting your loved ones during these days. And in general, perseverance in pursuing your life and artistic goals. Remember that by overcoming various difficulties, we become stronger and wiser. May art inspire you in life and life inspire you in art. And let us not forget to be kind to each other and care for the world we live in.

Prof. Janusz Marciniak

1.12.2022

Przypominam, że 12 grudnia przejdziemy na tryb pracy zdalnej. Szczegółowe informacje będę Wam przekazywał, jak do tej pory, mailowo. 

19.10.2022

“We are in interesting times, where finally there is an awakening from a slumbering era of looking at art as a mere financial investment. Art factories (should be read as artists creating commercial and collectable art) have lately desperately been grasping for shock values and mass quantities to feed greed. The artist has become a supervisor with workers creating his masterpieces without even touching the canvas. Quantity has given in for quality, in traditional capitalistic market driven conduct, without emotional attachments. The common spectators has had enough; resulting in environmental activists, glueing themselves and/or throwing paint on iconic works of (non contemporary) painters displayed in museums. This may seem as a declaration of war on art.

What shines through as hope in the documentary is that art is not a mere price tag, you can not put a value on emotions, or as elegantly as Larry Poons put it 'Art doesn't give a shit!'” (Hjörleifur Halldórsson). Thank you to Hjörleifur for his thoughts after watching the film The Price of Everything.

17.10.2022


„Uważam ten piękny portret samicy zebry za jedno z najbardziej poruszających dzieł w kolekcji Yale Center for British Art. Mówi ono elokwentnie o napięciu, które tkwi w przedstawianiu przez Stubbsa zwierząt jako obiektywnych tworów beznamiętnego empiryka, dążącego do zdobycia wiedzy. Chociaż Stubbs był oddanym uczniem natury, który angażował się w okrutne poświęcanie zwierząt, aby pogłębić swoją wiedzę na temat ich anatomii, jego przedstawienie zebry jest czymś więcej niż tylko oderwanym od rzeczywistości naukowym badaniem formy zwierzęcia. Zebra, pozując spokojnie z profilu, wygląda nieswojo, jej czarno-biały płaszcz w paski mocno eksponuje ją na tle ciemnego angielskiego lasu, a jej zdziwiony i pogrążony w smutku wyraz twarzy niepokoi. Według mnie portret Stubbsa jest jednym z najsubtelniejszych i najbardziej przejmujących komentarzy na temat niepokojących przesunięć, które wynikały z rozwoju globalnego imperium”. Amy Meyers (Director of the Yale Center for British Art).


“I find this beautiful portrayal of a female zebra one of the most moving works in the collection of the Yale Center for British Art. It speaks eloquently to the tension inherent in Stubbs’s depictions of animals as the objective creations of a dispassionate empiricist bent on the acquisition of knowledge. Although a dedicated student of Nature, who engaged in the cruel sacrifice of animals to advance his understanding of their anatomy, Stubbs’s representation of the zebra is far more than a detached scientific examination of the animal’s form. Posing quietly in profile, she looks uncomfortably out of place, her black-and-white striped coat exposing her starkly against the dark English wood, her quizzical and forlorn expression disturbingly affecting. To my mind, Stubbs’s portrayal is one of the subtlest and most poignant commentaries on the troubling displacements that were accruing from the development of a global empire.” Amy Meyers (Director of the Yale Center for British Art).

https://www.countrylife.co.uk/luxury/art-and-antiques/my-favourite-painting-amy-meyers-86337

George Stubbs (1724–1806), Zebra, olej, 1763, Yale Center for British Art

15.10.2022


Polecam obejrzenie filmu dokumentalnego The Price of Everything (Cena wszystkiego) Nathaniela Kahna. To krytyczne spojrzenie na rynek sztuki, które prowokuje do wielu pytań o materialną wartość sztuki i etykę artystyczną, a także do odpowiedzi na te pytania. Tych odpowiedzi musimy sobie sami udzielić... Jeśli po obejrzeniu filmu ktoś chciałby napisać kilka zdań o tym jak odebrał ten film, to może je opublikować na naszej stronie internetowej. Dodam, uprzedzając ewentualny pesymizm, że moim zdaniem, można potraktować Cenę wszystkiego jak szczepionkę przeciw zwątpieniu w sens pracy artystycznej; taką szczepionkę, która wzmacnia poczucie godności i niezależności osób tworzących sztukę. Końcowa konkluzja filmu jest w gruncie rzeczy pozytywna.

https://ninateka.pl/vod/dokument/cena-wszystkiego-nathaniel-kahn/


I recommend you watch the documentary The Price of Everything by Nathaniel Kahn. It is a critical look at the art market, which provokes many questions about the material value of art and artistic ethics, as well as answers to these questions. We have to give these answers ourselves... If, after watching the film, any of you would like to write a few sentences about how you received the film, you can publish them on our website. I would like to add, anticipating possible pessimism, that in my opinion, The Price of Everything can be treated as a vaccine against doubting the sense of artistic work; a vaccine that strengthens the sense of dignity and independence of people creating art. The final conclusion of the film is actually positive.

https://ninateka.pl/vod/dokument/cena-wszystkiego-nathaniel-kahn/

Kadr z filmu The Price of Everything.

5.10.2022


Rozpoczęliśmy zajęcia. 3 i 5 października odbyły się spotkania organizacyjne i od razu po nich przystąpiliśmy do pracy. Na początek martwa natura z maneki-neko, czyli kotem wabiącym... W tym przypadku wabiącym i zachęcającym do malowania. Ten przedstawiciel kultury symbolicznej Dalekiego Wschodu został nam podarowany przez jednego z artystów zaprzyjaźnionych z naszą uczelnią. 

Martwa natura z kotem.

30.09.2022

Do XII Pracowni Malarstwa można się zapisać mailowo po sprawdzeniu dostępności miejsca na liście opublikowanej w internecie: https://drive.google.com/drive/folders/1r4I5hsDWEQR4ohKLYS4-F435ej7Nfr6i?usp=sharing.


Zajęcia z malarstwa będą odbywały się wg rozkładów zajęć dla poszczególnych kierunków studiów. 

Pierwsze spotkanie organizacyjne dla osób, które studiują na kierunku malarstwo, odbędzie się w poniedziałek 3 października o godz. 9.30.  

Pierwsze spotkanie organizacyjne dla osób z innych kierunków studiów, które mają malarstwo w poniedziałki, odbędzie się również 3 października, lecz o godz. 10.30

Pierwsze spotkanie dla osób z innych kierunków studiów, które mają malarstwo w środy, odbędzie się 5 października o godz. 9.30.  

Kolejne spotkania dla osób, które zapiszą się do XII Pracowni Malarstwa po 5 października, będą odbywały się w dniach zajęć z malarstwa.  


Prośba, aby przed zajęciami zapoznać się z programem pracowni, który jest dostępny na stronie Program.

Pierwszym zadaniem dla osób rozpoczynających studia będzie martwa natura. Prośba o przyniesienie zagruntowanego płótna lub papieru w dowolnym formacie i artystycznych farb akrylowych lub olejnych oraz naczynia do wody, palety i szkicownika.


Każda osoba studiująca w UAP ma własny adres mailowy, którego powinna używać w korespondencji z pracowniami.  


Informacje o spotkaniach organizacyjnych są skierowane do studentów z pierwszego roku i nowych studentów z lat wyższych. Studenci, którzy kontynuują zajęcia w XII Pracowni Malarstwa, są proszeni o przygotowanie propozycji harmonogramu pracy artystycznej (tematy i problematyka) i przedstawienie jej podczas indywidualnych konsultacji z profesorem na zajęciach w terminie do 15 października. Propozycje harmonogramu można przesłać w mailu, rozwijając w ten sposób umiejętność opisywania własnych zamierzeń artystycznych i ich planowania.  


INFORMATION FOR STUDENTS

You can apply for the 12th Painting Studio by e-mail after checking the availability on the list published on the Internet: https://drive.google.com/drive/folders/1r4I5hsDWEQR4ohKLYS4-F435ej7Nfr6i?usp=sharing.


Painting classes will be held according to the timetable for individual fields of study.

The first organizational meeting for people studying painting will be held on Monday, October 3 at 9.30.

The first organizational meeting for people from other fields of study who have painting classes on Mondays will also be held on October 3, but at 10.30.

The first meeting for people from other fields of study who have painting on Wednesdays will be held on October 5 at 9.30.

The next meetings for people who will apply for the 12th Painting Studio after October 5 will be held on the days of painting classes.


Please, get acquainted with the studio’s program, which is available on the studio’s website (English Box), before the class.

Still life will be the first task for those starting their studies. Please bring any format of primed canvas or paper, and artistic acrylic or oil paints, and a water vessel, palette and sketchbook.


Each person studying at UAP has their own university e-mail address, which they should use in correspondence with the studios.


Information about the organizational meetings is aimed at first-year and new-year students. Students who continue classes in the 12th Painting Studio are asked to prepare a proposal of a schedule of artistic work (topics and issues) and present it during individual consultations with the professor during classes by October 15th. Schedule proposals can be sent by e-mail, as an exercise for the ability to describe your own artistic intentions and their planning.

14.09.2022

Tematy na rok akademicki 2022/23 zostały opublikowane na podstronie Program oraz English Box.

6.06.2022

Link do wystawy końcoworocznej UAP: https://wk.uap.edu.pl/2022/.

4.06.2022

DESA Unicum zaprasza studentów do udziału w aukcjach Młoda Sztuka. Projekt Młoda Sztuka jest dedykowany artystom młodego pokolenia. Ma za zadanie promować twórczość młodych twórców, poszerzyć grono jej odbiorców oraz zachęcić kolekcjonerów do jej zakupu. Więcej o projekcie: https://desa.pl/pl/departamenty/sztuka-najnowsza/mloda-sztuka/.

Wystarczy wysłać zgłoszenie, które będzie zawierać zdjęcia prac, ich opis, biogram oraz portfolio, na adres: [email protected].

24.05.2022

Zdjęcia wystawy końcoworocznej na podstronie Foty.

23.05.2022

Czas płynie coraz szybciej... Już jesteśmy po przeglądzie końcoworocznym. Mamy gotową wystawę w naszej pracowni przy ul. Szewskiej 16 i katalog w pdf. Link do katalogu: https://tinyurl.com/yfry5tk7.

26.04.2022

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu malarskiego Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu https://nowyobraz.uap.edu.pl/.

Informacja o przeglądzie końcoworocznym została przekazana w mailu.

22.04.2022


Trwa zbiórka prac na aukcję sztuki organizowaną przez UAP na rzecz twórczyń i twórców z Ukrainy. Licytacja odbędzie się 14 maja, w Noc Muzeów. Prace przyjmuje Dziekanat WEAiK, Plac Wielkopolski 9 (budynek C UAP), pokój 401, we wtorek i środę, 26 i 27 kwietnia, do godz. 14.00.

Monika Szczygieł, Antysystemowa czułość, akryl, 2022.

9.04.2022

Serdecznie dziękujemy Państwu Iwonie i Cristiano Piccinini – firmie APA Polska za wsparcie materialne warsztatów plastycznych dla dzieci z Ukrainy. Jesteśmy wdzięczni tej „najfajniejszej fabryce koloru” także za wieloletnią współpracę w innych inicjatywach (plenery, wykłady na temat technologii malarskich, fundowanie nagród i udział w jury ogólnopolskiego konkursu malarskiego Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie od jego pierwszej edycji w 2012 roku) oraz, co dla nas szczególnie istotne, za jakość akcesoriów malarskich marki Renesans. https://www.renesanspolska.pl.

7.04.2022

9 kwietnia w Galerii Refektarz w Krotoszynie zostanie otwarta wystawa Słowa i obrazy dla Ukrainy / Слова й образи для України / Words and images for Ukraine. To wspólne przedsięwzięcie w ramach współpracy UAP i wrocławskiej ASP. Z naszej strony uczestniczą w niej: Monika Bartosiak, Hjörleifur Halldórsson, Monika Szczygieł i Janusz Marciniak. 

Link do katalogu: https://tinyurl.com/9987dr6x.

18.03.2022

Drodzy Studenci,

podaję Wam link do wystąpienia Hjorleifura w reportażu na temat pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy, który przygotowała islandzka telewizja. Hjorleifur jest zaangażowany w tę pomoc. Wyrazy szacunku!


Dear Students,

I am sharing with you a link to a news story featuring Hjorleifur, on the aid provided to refugees from Ukraine, which was prepared by Icelandic television. Hjorleifur is involved in this help. Respect!

prof. Janusz Marciniak


https://tinyurl.com/55uuwn9m

9.03.2022

Pracownia, godz. 9.38. Debata obrazów...

28.02.2022


Drodzy Studenci,

w Ukrainie trwa wojna z Rosją Putina. Pomóżmy Ukraińcom – ofiarom wojny przetrwać i zwyciężyć ich wrogów, odpowiadając na apele organizacji, które profesjonalnie zajmują się organizacją pomocy. Spróbujmy także zareagować tym narzędziem, którym jest sztuka. Proszę Was o stworzenie prac (1–3) wyrażających poparcie dla Ukraińców oraz potępienie Rosji. To mogą być obrazy, rysunki, grafiki, kolaże, fotografie, fotomontaże, plakaty, teksty itd. Reprodukcje prac w możliwie najlepszej jakości przesyłajcie na mój adres mailowy. Termin do końca tygodnia (6 marca br.) Prace zostaną opublikowane w internecie. Udział w projekcie jest dobrowolny.

Слава Україні!, Chwała Ukrainie! 

Pozdrawiam Was serdecznie,

prof. Janusz Marciniak


Dear Students,

in Ukraine, there is a war with Russia by Putin. Let us help the Ukrainians – war victims to survive and defeat their oppressors by responding to the appeals of organizations that professionally organize aid. Let us also try to react with this tool, which is art. I am asking you to create works (1–3) expressing support for Ukrainians and condemnation of Russia. These can be paintings, drawings, graphics, collages, photographs, photomontages, posters, texts, etc. Reproductions of works in the best possible quality should be sent to my e-mail address. Deadline by the end of the week (March 6 this year). The works will be published on the Internet. Participation in the project is voluntary. 

Слава Україні!, Glory to Ukraine! 

I greet you warmly,

prof. Janusz Marciniak

Manifestacja poparcia dla Ukrainy w Poznaniu, 26.02.2022.


22.02.2022

Wracamy do konsultacji bezpośrednich.

6.02.2022

Piąta fala pandemii jest coraz wyższa. Liczba nowych zakażeń i zgonów rośnie. W trosce o nasze bezpieczeństwo musimy już od poniedziałku 7 lutego br. przejść na tryb zdalny i ograniczyć kontakt bezpośredni do niezbędnego minimum. Pokonamy pandemię, przestrzegając zasad sanitarnych. 

JEŚLI KTOŚ JEST CHORY LUB NALEŻY DO GRUPY RYZYKA, NIECH NIE PRZYCHODZI DO PRACOWNI I PRACUJE W DOMU. TE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ PRZYCHODZIĆ DO PRACOWNI, PROSZĘ O PODPISYWANIE LIST OBECNOŚCI. 

XII Pracownia Malarstwa będzie dla Was dostępna zgodnie z planem zajęć. Można również korzystać z pracowni poza planem, lecz w obu przypadkach należy przestrzegać zaleceń sanitarnych (maska, dystans społeczny, wietrzenie pracowni) oraz limitu liczby osób przebywających w pracowni (4 osoby).

Proszę przesyłać zdjęcia projektów i reprodukcje obrazów wraz z ich opisem na mój adres mailowy. To akurat dobra okazja, żeby ćwiczyć i rozwijać umiejętność komentowania własnych prac oraz przygotowywania dokumentacji i reprodukcji. 

Można kontaktować się ze mną przez cały tydzień, jeśli będziecie potrzebowali mojej pomocy. W dni zajęć (poniedziałki i środy, 9.30–12.30), po wcześniejszym umówieniu, możemy spotykać się na Google Meet. W poprzednim roku akademickim, kiedy też z powodu pandemii nie mogliśmy się spotykać, sprawdziło się rozwiązanie, które polegało na tym, że studenci zostawiali w pracowni obrazy podpisane nazwiskiem i informowali mnie o tym. Przychodziłem do pracowni, kiedy w niej nie było nikogo, żeby zobaczyć obrazy w oryginale, i potem moją opinię przekazywałem autorom w mailu.

Dbajcie o swoje zdrowie. Niech Was nie opuszcza wiara w siebie – w życiu i w pracy twórczej.

prof. Janusz Marciniak


The fifth wave of the pandemic is getting higher. The number of new infections and deaths is increasing. For the sake of our safety, we must – from Monday, February 7 – switch to remote mode and limit direct contact to the necessary minimum. We will overcome the pandemic by adhering to sanitary rules.

IF SOMEONE IS SICK OR BELONGS TO RISK GROUPS, PLEASE DON'T COME TO THE STUDIO AND WORK AT HOME. THOSE WHO WILL COME TO THE STUDIO, PLEASE SIGN THE ATTENDANCE LIST.

The 12th Painting Studio space will be available to you according to the schedule. You can also use the studio outside the plan, but in both cases, you must follow sanitary recommendations (mask, social distancing, airing the studio) and limit the number of people staying in the studio (4 people). 

Please send photos of projects and reproductions of paintings with their description to my e-mail address. This is just a good opportunity to practice and develop the ability to comment on your own works as well as prepare documentation and reproductions.

You can contact me throughout the week if you need my help. On class days (Mondays and Wednesdays, 9.30–12.30), by prior arrangement, we can meet at Google Meet. In the previous academic year, when we were unable to meet due to the pandemic, the solution that proved successful was that students left pictures signed with their names in the studio and informed me about it. I used to come to the studio to see the original paintings when no one was there, and then I sent my opinion to the authors by e-mail.

Take care of your health. Do not lose faith in yourself – in life and in creative work.

prof. Janusz Marciniak

23.01.2022

Zakończyliśmy przeglądy prac z semestru zimowego. Ferie potrwają do 7 lutego br.

22.01.2022 

Zapraszam na pokaz wideo Gabrielle Krzysztofa Wodiczki z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 

Wideo zostanie pokazane w Galerii Rotunda (hol głównego budynku UAP) przy Alejach Karola Marcinkowskiego 29.

24–28 stycznia 2022, od godz. 9.00 do 20.00. Z powodu piątej fali pandemii Covid-19 nie będzie uroczystego otwarcia pokazu.

Szczegółowe informacje: https://uap.edu.pl/2022/01/krzysztof-wodiczko-gabrielle/.

Kadr z wideo Gabrielle Krzysztofa Wodiczki.

4.01.2022

Polecam wizytę online w Rijksmuseum i interaktywne spotkanie z obrazem Straż nocna Rembrandta.

I recommend an online visit to the Rijksmuseum and an interactive encounter with The Night Watch by Rembrandt.

https://www.rijksmuseum.nl/en/whats-on/exhibitions/operation-night-watch

https://www.rijksmuseum.nl/en/whats-on/exhibitions/operation-night-watch/story/ultra-high-resolution-photo

Rembrandt van Rijn, Straż nocna, olej, 1642. Rijksmuseum, Amsterdam. This reproduction has been used for academic / educational and non-commercial purposes.