aktualności

18.12.2022
Pieter Bruegel Starszy, Myśliwi na śniegu, olej, 1565, Kunsthistorisches Museum Wien.

PRZEGLĄD SEMESTRALNY I KOŃCOWOROCZNY

Przegląd prac w naszej pracowni odbędzie się w ramach sesji egzaminacyjnej z przedmiotów artystycznych (w godzinach zajęć). Przegląd polega na indywidualnych prezentacjach wszystkich prac wykonanych w pierwszym semestrze. Podczas przeglądu może się pojawić pytanie o przeczytane lektury, obejrzane filmy o sztuce i wystawy. Karta XII Pracowni ze spisem paru lektur obowiązkowych dla poszczególnych lat i stopni studiów jest udostępniona do wglądu w naszej pracowni. Ten spis jest wyborem z rozszerzonej listy lektur, którą znacie z naszej strony internetowej i pracowni. Od razu zaznaczam, proszę się nie stresować z powodu przeglądu.

Aby zaliczyć semestr, należy przedstawić od 4 do 5 zrealizowanych tematów z listy tematów (może być więcej). Szczegółowy harmonogram indywidualnych prezentacji zostanie podany na początku stycznia.

Od 23 grudnia 2022 do 3 stycznia 2023 – przerwa świąteczna.
Od 23 do 29 stycznia 2023 – sesja z przedmiotów artystycznych i projektowych (w godzinach zajęć).
Od 30 stycznia do 5 lutego 2023 – sesja z przedmiotów teoretycznych.
Od 6 do 10 lutego 2023 – ferie zimowe.

Drugi semestr zaczyna się 13 lutego 2023.
Od 7 do11 kwietnia 2023 – przerwa wielkanocna.
Od 22 do 26 maja 2023 – sesja z przedmiotów artystycznych (w godzinach zajęć). Zaliczenia i ocena na podstawie indywidualnych prezentacji wszystkich prac z całego roku akademickiego. Szczegółowy harmonogram indywidualnych prezentacji zostanie podany na początku maja. Podczas prezentacji dokonamy wyboru prac na wystawę końcoworoczną.
Od 29 maja do 4 czerwca 2023 sesja z przedmiotów teoretycznych.
12 czerwca otwarcie wystawy końcoworocznej.
Od 5 do 23 czerwca obrony prac dyplomowych.

Za kilka dni Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Życzę Wam radości spotkania z bliskimi w tych dniach. A w ogóle wytrwałości w dążeniu do realizacji celów życiowych i artystycznych. Pamiętajcie, że pokonując różne trudności, stajemy się silniejsi i mądrzejsi. Niech sztuka inspiruje Was w życiu, a życie w sztuce. I nie zapomnijmy o wzajemnej życzliwości i trosce o świat, w którym żyjemy.
Prof. Janusz Marciniak
_____________________________________________

SEMESTER AND FINAL YEAR REVIEW
The review of work in our studio will take place as part of the examination session in art subjects (during class hours). The assessment consists of individual presentations of all work done in the first semester. During the review you may be asked about the readings, films you have seen about art, and exhibitions. The card of Studio XII with a list of a few compulsory readings for each year and degree is available for inspection in our studio. This list is a selection from the extended reading list that you know from our website and studio. I would like to point out straight away, please do not stress about the review.

To pass the semester, you will need to present 4 to 5 completed topics from the list of topics (there may be more). A detailed schedule of individual presentations will be provided in early January.

From 23 December 2022 to 3 January 2023 – Christmas break.
From 23 to 29 January 2023 – session in art and design subjects (during class hours).
From 30 January to 5 February 2023 – session in theoretical subjects.
From 6 to 10 February 2023 – winter holidays.

The second semester begins on 13 February 2023.
From 7 to 11 April 2023 – Easter break.
22 to 26 May 2023 – session in art subjects (during class hours). Credit and assessment are based on individual presentations of all work from the entire academic year. A detailed schedule of individual presentations will be announced at the beginning of May. During the presentations we will select works for the final year exhibition.
From 29 May to 4 June 2023 session in theoretical subjects.
12 June opening of the final year exhibition.
From 5 to 23 June thesis defences.

In a few days, Christmas and New Year. I wish you the joy of meeting your loved ones during these days. And in general, perseverance in pursuing your life and artistic goals. Remember that by overcoming various difficulties, we become stronger and wiser. May art inspire you in life and life inspire you in art. And let us not forget to be kind to each other and care for the world we live in.
Prof. Janusz Marciniak

1.12.2022
Przypominam, że12 grudnia przejdziemy na tryb pracy zdalnej. Szczegółowe informacje będę Wam przekazywał, jak do tej pory, mailowo. 

19.10.2022
We are in interesting times, where finally there is an awakening from a slumbering era of looking at art as a mere financial investment. Art factories (should be read as artists creating commercial and collectable art) have lately desperately been grasping for shock values and mass quantities to feed greed. The artist has become a supervisor with workers creating his masterpieces without even touching the canvas. Quantity has given in for quality, in traditional capitalistic market driven conduct, without emotional attachments. The common spectators has had enough; resulting in environmental activists, glueing themselves and/or throwing paint on iconic works of (non contemporary) painters displayed in museums. This may seem as a declaration of war on art.
What shines through as hope in the documentary is that art is not a mere price tag, you can not put a value on emotions, or as elegantly as Larry Poons put it 'Art doesn't give a shit!'” (Hjörleifur Halldórsson). Thank you to Hjörleifur for his thoughts after watching the film The Price of Everything.

17.10.2022
George Stubbs (1724–1806), Zebra, olej, 1763, Yale Center for British Art. Aby zobaczyć powiększenie reprodukcji, wystarczy kliknąć na niej.

„Uważam ten piękny portret samicy zebry za jedno z najbardziej poruszających dzieł w kolekcji Yale Center for British Art. Mówi ono elokwentnie o napięciu, które tkwi w przedstawianiu przez Stubbsa zwierząt jako obiektywnych tworów beznamiętnego empiryka, dążącego do zdobycia wiedzy. Chociaż Stubbs był oddanym uczniem natury, który angażował się w okrutne poświęcanie zwierząt, aby pogłębić swoją wiedzę na temat ich anatomii, jego przedstawienie zebry jest czymś więcej niż tylko oderwanym od rzeczywistości naukowym badaniem formy zwierzęcia. Zebra, pozując spokojnie z profilu, wygląda nieswojo, jej czarno-biały płaszcz w paski mocno eksponuje ją na tle ciemnego angielskiego lasu, a jej zdziwiony i pogrążony w smutku wyraz twarzy niepokoi. Według mnie portret Stubbsa jest jednym z najsubtelniejszych i najbardziej przejmujących komentarzy na temat niepokojących przesunięć, które wynikały z rozwoju globalnego imperium”. Amy Meyers (Director of the Yale Center for British Art).

“I find this beautiful portrayal of a female zebra one of the most moving works in the collection of the Yale Center for British Art. It speaks eloquently to the tension inherent in Stubbs’s depictions of animals as the objective creations of a dispassionate empiricist bent on the acquisition of knowledge. Although a dedicated student of Nature, who engaged in the cruel sacrifice of animals to advance his understanding of their anatomy, Stubbs’s representation of the zebra is far more than a detached scientific examination of the animal’s form. Posing quietly in profile, she looks uncomfortably out of place, her black-and-white striped coat exposing her starkly against the dark English wood, her quizzical and forlorn expression disturbingly affecting. To my mind, Stubbs’s portrayal is one of the subtlest and most poignant commentaries on the troubling displacements that were accruing from the development of a global empire.” Amy Meyers (Director of the Yale Center for British Art).

15.10.2022
Kadr z filmu The Price of Everything.

Polecam obejrzenie filmu dokumentalnego The Price of Everything (Cena wszystkiego) Nathaniela Kahna. To krytyczne spojrzenie na rynek sztuki, które prowokuje do wielu pytań o materialną wartość sztuki i etykę artystyczną, a także do odpowiedzi na te pytania. Tych odpowiedzi musimy sobie sami udzielić... Jeśli po obejrzeniu filmu ktoś chciałby napisać kilka zdań o tym jak odebrał ten film, to może je opublikować na naszej stronie internetowej. Dodam, uprzedzając ewentualny pesymizm, że moim zdaniem, można potraktować Cenę wszystkiego jak szczepionkę przeciw zwątpieniu w sens pracy artystycznej; taką szczepionkę, która wzmacnia poczucie godności i niezależności osób tworzących sztukę. Końcowa konkluzja filmu jest w gruncie rzeczy pozytywna.
https://ninateka.pl/vod/dokument/cena-wszystkiego-nathaniel-kahn/


I recommend you watch the documentary The Price of Everything by Nathaniel Kahn. It is a critical look at the art market, which provokes many questions about the material value of art and artistic ethics, as well as answers to these questions. We have to give these answers ourselves... If, after watching the film, any of you would like to write a few sentences about how you received the film, you can publish them on our website. I would like to add, anticipating possible pessimism, that in my opinion, The Price of Everything can be treated as a vaccine against doubting the sense of artistic work; a vaccine that strengthens the sense of dignity and independence of people creating art. The final conclusion of the film is actually positive.

5.10.2022
Martwa natura z kotem.

Rozpoczęliśmy zajęcia. 3 i 5 października odbyły się spotkania organizacyjne i od razu po nich przystąpiliśmy do pracy. 
Na początek martwa natura z maneki-neko, czyli kotem wabiącym... W tym przypadku wabiącym i zachęcającym do malowania. Ten przedstawiciel kultury symbolicznej Dalekiego Wschodu został nam podarowany przez jednego z artystów zaprzyjaźnionych z naszą uczelnią. 

30.09.2022
Do XII Pracowni Malarstwa można się zapisać mailowo po sprawdzeniu dostępności miejsca na liście opublikowanej w internecie: https://drive.google.com/drive/folders/1r4I5hsDWEQR4ohKLYS4-F435ej7Nfr6i?usp=sharing

Zajęcia z malarstwa będą odbywały się wg rozkładów zajęć dla poszczególnych kierunków studiów. 
Pierwsze spotkanie organizacyjne dla osób, które studiują na kierunku malarstwo, odbędzie się w poniedziałek 3 października o godz. 9.30.  
Pierwsze spotkanie organizacyjne dla osób z innych kierunków studiów, które mają malarstwo w poniedziałki, odbędzie się również 3 października, lecz o godz. 10.30. 
Pierwsze spotkanie dla osób z innych kierunków studiów, które mają malarstwo w środy, odbędzie się 5 października o godz. 9.30.  
Kolejne spotkania dla osób, które zapiszą się do XII Pracowni Malarstwa po 5 października, będą odbywały się w dniach zajęć z malarstwa.  

Prośba, aby przed zajęciami zapoznać się z programem pracowni, który jest dostępny na stronie Program
Pierwszym zadaniem dla osób rozpoczynających studia będzie martwa natura. Prośba o przyniesienie zagruntowanego płótna lub papieru w dowolnym formacie i artystycznych farb akrylowych lub olejnych oraz naczynia do wody, palety i szkicownika.

Każda osoba studiująca w UAP ma własny adres mailowy, którego powinna używać w korespondencji z pracowniami.  

Informacje o spotkaniach organizacyjnych są skierowane do studentów z pierwszego roku i nowych studentów z lat wyższych. Studenci, którzy kontynuują zajęcia w XII Pracowni Malarstwa, są proszeni o przygotowanie propozycji harmonogramu pracy artystycznej (tematy i problematyka) i przedstawienie jej podczas indywidualnych konsultacji z profesorem na zajęciach w terminie do 15 października. Propozycje harmonogramu można przesłać w mailu, rozwijając w ten sposób umiejętność opisywania własnych zamierzeń artystycznych i ich planowania.  

INFORMATION FOR STUDENTS
You can apply for the 12th Painting Studio by e-mail after checking the availability on the list published on the Internet: https://drive.google.com/drive/folders/1r4I5hsDWEQR4ohKLYS4-F435ej7Nfr6i?usp=sharing

Painting classes will be held according to the timetable for individual fields of study.
The first organizational meeting for people studying painting will be held on Monday, October 3 at 9.30.
The first organizational meeting for people from other fields of study who have painting classes on Mondays will also be held on October 3, but at 10.30.
The first meeting for people from other fields of study who have painting on Wednesdays will be held on October 5 at 9.30.
The next meetings for people who will apply for the 12th Painting Studio after October 5 will be held on the days of painting classes.

Please, get acquainted with the studio’s program, which is available on the studio’s website (English Box), before the class.
Still life will be the first task for those starting their studies. Please bring any format of primed canvas or paper, and artistic acrylic or oil paints, and a water vessel, palette and sketchbook.

Each person studying at UAP has their own university e-mail address, which they should use in correspondence with the studios.

Information about the organizational meetings is aimed at first-year and new-year students. Students who continue classes in the 12th Painting Studio are asked to prepare a proposal of a schedule of artistic work (topics and issues) and present it during individual consultations with the professor during classes by October 15th. Schedule proposals can be sent by e-mail, as an exercise for the ability to describe your own artistic intentions and their planning.

14.09.2022
Tematy na rok akademicki 2022/23 zostały opublikowane na podstronie Program oraz English Box  

6.06.2022
Link do wystawy końcoworocznej UAP: https://wk.uap.edu.pl/2022/

4.06.2022
DESA Unicum zaprasza studentów do udziału w aukcjach Młoda Sztuka. Projekt Młoda Sztuka jest dedykowany artystom młodego pokolenia. Ma za zadanie promować twórczość młodych twórców, poszerzyć grono jej odbiorców oraz zachęcić kolekcjonerów do jej zakupu. Więcej o projekcie: https://desa.pl/pl/departamenty/sztuka-najnowsza/mloda-sztuka/
Wystarczy wysłać zgłoszenie, które będzie zawierać zdjęcia prac, ich opis, biogram oraz portfolio, na adres: mlodasztuka@desa.pl

24.05.2022
Zdjęcia wystawy końcoworocznej na podstronie Foty.

23.05.2022

Czas płynie coraz szybciej... Już jesteśmy po przeglądzie końcoworocznym. Mamy gotową wystawę w naszej pracowni przy ul. Szewskiej 16 i katalog w pdf. Link do katalogu: https://tinyurl.com/yfry5tk7 

26.04.2022
Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu malarskiego Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu https://nowyobraz.uap.edu.pl/
Informacja o przeglądzie końcoworocznym została przekazana w mailu.

22.04.2022
Monika Szczygieł, Antysystemowa czułość, akryl, 2022.

Trwa zbiórka prac na aukcję sztuki organizowaną przez UAP na rzecz twórczyń i twórców z Ukrainy. Licytacja odbędzie się 14 maja, w Noc Muzeów. Prace przyjmuje Dziekanat WEAiK, Plac Wielkopolski 9 (budynek C UAP), pokój 401, we wtorek i środę, 26 i 27 kwietnia, do godz. 14.00.

9.04.2022
Serdecznie dziękujemy Państwu Iwonie i Cristiano Piccinini – firmie APA Polska za wsparcie materialne warsztatów plastycznych dla dzieci z Ukrainy. Jesteśmy wdzięczni tej „najfajniejszej fabryce koloru” także za wieloletnią współpracę w innych inicjatywach (plenery, wykłady na temat technologii malarskich, fundowanie nagród i udział w jury ogólnopolskiego konkursu malarskiego Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie od jego pierwszej edycji w 2012 roku) oraz, co dla nas szczególnie istotne, za jakość akcesoriów malarskich marki Renesans. www.renesanspolska.pl

7.04.2022
9 kwietnia w Galerii Refektarz w Krotoszynie zostanie otwarta wystawa Słowa i obrazy dla Ukrainy / Слова й образи для України / Words and images for Ukraine. To wspólne przedsięwzięcie w ramach współpracy UAP i wrocławskiej ASP. Z naszej strony uczestniczą w niej: Monika Bartosiak, Hjörleifur Halldórsson, Monika Szczygieł i Janusz Marciniak. 
Link do katalogu: https://tinyurl.com/9987dr6x                     

18.03.2022
Drodzy Studenci,
podaję Wam link do wystąpienia Hjorleifura w reportażu na temat pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy, który przygotowała islandzka telewizja. Hjorleifur jest zaangażowany w tę pomoc. Wyrazy szacunku!

Dear Students,
I am sharing with you a link to a news story featuring Hjorleifur, on the aid provided to refugees from Ukraine, which was prepared by Icelandic television. Hjorleifur is involved in this help. Respect!
prof. Janusz Marciniak

https://tinyurl.com/55uuwn9m

9.03.2022

Pracownia, godz. 9.38. Debata obrazów...

28.02.2022
Manifestacja poparcia dla Ukrainy w Poznaniu, 26.02.2022.

Drodzy Studenci,
w Ukrainie trwa wojna z Rosją Putina. Pomóżmy Ukraińcom – ofiarom wojny przetrwać i zwyciężyć ich wrogów, odpowiadając na apele organizacji, które profesjonalnie zajmują się organizacją pomocy. Spróbujmy także zareagować tym narzędziem, którym jest sztuka. Proszę Was o stworzenie prac (1–3) wyrażających poparcie dla Ukraińców oraz potępienie Rosji. To mogą być obrazy, rysunki, grafiki, kolaże, fotografie, fotomontaże, plakaty, teksty itd. Reprodukcje prac w możliwie najlepszej jakości przesyłajcie na mój adres mailowy. Termin do końca tygodnia (6 marca br.) Prace zostaną opublikowane w internecie. Udział w projekcie jest dobrowolny.
Слава Україні!, Chwała Ukrainie! 
Pozdrawiam Was serdecznie,
prof. Janusz Marciniak

Dear Students,
in Ukraine, there is a war with Russia by Putin. Let us help the Ukrainians – war victims to survive and defeat their oppressors by responding to the appeals of organizations that professionally organize aid. Let us also try to react with this tool, which is art. I am asking you to create works (1–3) expressing support for Ukrainians and condemnation of Russia. These can be paintings, drawings, graphics, collages, photographs, photomontages, posters, texts, etc. Reproductions of works in the best possible quality should be sent to my e-mail address. Deadline by the end of the week (March 6 this year). The works will be published on the Internet. Participation in the project is voluntary. 
Слава Україні!, Glory to Ukraine! 
I greet you warmly,
prof. Janusz Marciniak

22.02.2022
Wracamy do konsultacji bezpośrednich.

6.02.2022
Piąta fala pandemii jest coraz wyższa. Liczba nowych zakażeń i zgonów rośnie. W trosce o nasze bezpieczeństwo musimy już od poniedziałku 7 lutego br. przejść na tryb zdalny i ograniczyć kontakt bezpośredni do niezbędnego minimum. Pokonamy pandemię, przestrzegając zasad sanitarnych. 
JEŚLI KTOŚ JEST CHORY LUB NALEŻY DO GRUPY RYZYKA, NIECH NIE PRZYCHODZI DO PRACOWNI I PRACUJE W DOMU. TE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ PRZYCHODZIĆ DO PRACOWNI, PROSZĘ O PODPISYWANIE LIST OBECNOŚCI. 
XII Pracownia Malarstwa będzie dla Was dostępna zgodnie z planem zajęć. Można również korzystać z pracowni poza planem, lecz w obu przypadkach należy przestrzegać zaleceń sanitarnych (maska, dystans społeczny, wietrzenie pracowni) oraz limitu liczby osób przebywających w pracowni (4
osoby).
Proszę przesyłać zdjęcia projektów i reprodukcje obrazów wraz z ich opisem na mój adres mailowy. To akurat dobra okazja, żeby ćwiczyć i rozwijać umiejętność komentowania własnych prac oraz przygotowywania dokumentacji i reprodukcji. 
Można kontaktować się ze mną przez cały tydzień, jeśli będziecie potrzebowali mojej pomocy. W dni zajęć (poniedziałki i środy, 9.30–12.30), po wcześniejszym umówieniu, możemy spotykać się na Google Meet. W poprzednim roku akademickim, kiedy też z powodu pandemii nie mogliśmy się spotykać, sprawdziło się rozwiązanie, które polegało na tym, że studenci zostawiali w pracowni obrazy podpisane nazwiskiem i informowali mnie o tym. Przychodziłem do pracowni, kiedy w niej nie było nikogo, żeby zobaczyć obrazy w oryginale, i potem moją opinię przekazywałem autorom w mailu.
Dbajcie o swoje zdrowie. Niech Was nie opuszcza wiara w siebie – w życiu i w pracy twórczej.
prof. Janusz Marciniak

A fifth wave of the pandemic is getting higher. The number of new infections and deaths is increasing. For the sake of our safety, we must – from Monday, February 7 – switch to remote mode and limit direct contact to the necessary minimum. We will overcome the pandemic by adhering to sanitary rules.
IF SOMEONE IS SICK OR BELONGS TO RISK GROUPS, PLEASE DON'T COME TO THE STUDIO AND WORK AT HOME. 
THOSE WHO WILL COME TO THE STUDIO, PLEASE SIGN THE ATTENDANCE LIST.
The 12th Painting Studio space will be available to you according to the schedule. You can also use the studio outside the plan, but in both cases, you must follow sanitary recommendations (mask, social distance, airing the studio) and limit of the number of people staying in the studio (4 people). 
Please send photos of projects and reproductions of paintings with their description to my e-mail address. This is just a good opportunity to practice and develop the ability to comment on your own works as well as prepare documentation and reproductions.
You can contact me throughout the week if you need my help. On class days (Mondays and Wednesdays, 9.30–12.30), by prior arrangement, we can meet at Google Meet. In the previous academic year, when we were unable to meet due to the pandemic, the solution that proved successful was that students left pictures signed with their names in the studio and informed me about it. I used to come to the studio to see the original paintings when no one was there, and then I sent my opinion to the authors by e-mail.
Take care of your health. Do not lose faith in yourself – in life and in creative work.
prof. Janusz Marciniak

23.01.2022
Zakończyliśmy przeglądy prac z semestru zimowego. Ferie potrwają do 7 lutego br.

22.01.2022 
Kadr z wideo Gabrielle Krzysztofa Wodiczki.

Zapraszam na pokaz wideo Gabrielle Krzysztofa Wodiczki z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 
Wideo zostanie pokazane w Galerii Rotunda (hol głównego budynku UAP) przy Alejach Karola Marcinkowskiego 29.
24–28 stycznia 2022, od godz. 9.00 do 20.00. Z powodu piątej fali pandemii Covid-19 nie będzie uroczystego otwarcia pokazu.
Szczegółowe informacje: https://uap.edu.pl/2022/01/krzysztof-wodiczko-gabrielle/

4.01.2022
Polecam wizytę online w Rijksmuseum i interaktywne spotkanie z obrazem Straż nocna Rembrandta.
I recommend an online visit to the Rijksmuseum and an interactive encounter with The Night Watch by Rembrandt.

Rembrandt van Rijn, Straż nocna, olej, 1642. Rijksmuseum, Amsterdam. This reproduction has been used for academic / educational and non-commercial purposes.

18.12.2021
Gorąco polecam esej Buddyzm i sztuka napisany przez Hjörleifura Halldórsson’a. 
I highly recommend the essay Buddhism and Art written by Hjörleifur Halldórsson. Link: https://tiny.pl/9f351

Urszula Broll, bez tytułu, akwarela, 1974, Fundacja Katarzyny Kozyry.


3.12.2021
Z powodu wzrostu zachorowań na COVID-19 musimy ograniczyć bezpośrednie kontakty w pracowni i podporządkować się wymogom sanitarnym. Zachęcam do konsultacji projektów i realizowanych prac przez internet. Odpowiadam na maile niezależnie od rozkładu zajęć. 

17.11.2021
Rozpoczynamy nowy cykl działań służących pogłębianiu świadomości artystycznej. Na początek esej Docieranie do malarstwa Moniki Szczygieł. Esej został opublikowany w katalogu, który towarzyszył wystawie Moniki w Galerii Refektarz (KOK) w Krotoszynie (2021) i wystawie końcoworocznej naszej pracowni w ubiegłym roku akademickim. Docieranie do malarstwa jest bardzo ciekawym studium świadomości artystycznej w progresie. Gorąco rekomenduję wam jego lekturę. Może ta lektura zainspiruje was do refleksji nad własną twórczością i do rozmów, w tym także do bezpośrednich rozmów z Moniką. Z powodu czwartej fali pandemii nie możemy organizować spotkań całej grupy, ale nadal możemy rozmawiać w podgrupach i parach. Sytuacja paradoksalnie sprzyja intymności rozmowy i lepszemu, bo bardziej indywidualnemu poznaniu się. 

„Tytuł tego katalogu – Docieranie do malarstwa – idealnie oddaje moje burzliwe relacje z tym medium. Już na początku studiowania na tym kierunku, zanim w ogóle zdałam sobie sprawę, jak szeroko podejmowany jest to wątek w twórczości wielu współczesnych artystów, pojawił się we mnie zupełnie naturalnie konflikt pomiędzy różnymi formami wizualności” (Monika Szczygieł). Link do eseju: Link do eseju: https://drive.google.com/file/d/1YbDf1QKwDZtX7pJ-pTe4oGSglCym4WTc/view?usp=sharing

W przygotowaniu esej o wpływie buddyzmu na sztukę współczesną, którego autorem jest Hjörleifur Halldórsson

We are starting a new series of activities aimed at deepening artistic awareness. First, the essay Reaching out to painting by Monika Szczygieł. The essay was published in the catalog that accompanied Monika's exhibition at the Refektarz Gallery (KOK) in Krotoszyn (2021) and the end-of-year exhibition of our studio in the last academic year. Reaching out to painting is a very interesting study of artistic awareness in progress. I highly recommend you to read it. Maybe this reading will inspire you to reflect on your own work and to talk, including direct conversations with Monika. Due to the fourth wave of the pandemic, we cannot organize group meetings, but we can still talk in subgroups and pairs. Paradoxically, the situation favors the intimacy of conversation  and better (because more individual) getting to know each other.

“The title of this catalog – Reaching out to painting – perfectly reflects my turbulent relationship with this medium. Already at the beginning of my studies in this field, before I even realized how widely this topic is taken up in the work of many contemporary artists, a conflict between different forms of visuality appeared in me quite naturally” (Monika Szczygieł). Link to the essay: https://drive.google.com/file/d/1YbDf1QKwDZtX7pJ-pTe4oGSglCym4WTc/view?usp=sharing

In preparation, an essay on the influence of Buddhism on contemporary art, written by Hjörleifur Halldórsson.

10.11.2021
Vilhelm Hammershøi w Muzeum Narodowym. Od 21 listopada 2021 do 23 stycznia 2022.

7.11.2021

Jest już nowa martwa natura dla zainteresowanych rozwijaniem umiejętności obserwacji.

22.10.2021
Kalendarz 
Pierwszy semestr (nazywamy go zimowym) kończy się w styczniu 2022. Sesja z przedmiotów artystycznych ( dot. także malarstwa) odbywa się od 17 do 24 stycznia 2022. W tym czasie zrobimy przegląd prac w naszej pracowni. To będą indywidualne rozmowy z każdym studentem przy jego pracach, które powstały w semestrze zimowym. Po rozmowach wpiszę w Akademusie zaliczenia i oceny. Na zaliczenie semestru zimowego wystarczy wykonać od 4 do 5 tematów z listy tematów (może być więcej). Te tematy można zrealizować bez trzymania się kolejności tematu na liście. 

25–30 stycznia 2022 – sesja z przedmiotów teoretycznych. 
31 stycznia – 6 luty 2022 – ferie zimowe. 
Semestr letni zaczyna się 7 lutego 2022. 
15–18 kwietnia 2022 przerwa wielkanocna. 
17–23 maja 2022 sesja z przedmiotów artystycznych. Zaliczenia i ocena na podstawie indywidualnej rozmowy i przeglądu prac z całego roku akademickiego (z semestru zimowego i semestru letniego). Wybór prac na wystawę końcoworoczną i do katalogu naszej pracowni. 

Calendar
The first semester (called the winter semester) ends in January 2022. The grading session on art subjects (including painting) takes place from 17 to 24 January 2022. During this time, we will review the works/paintings in our studio. These will be individual conversations with each student on his or her works that were created in the winter semester. After the conversations/interviews, I will enter the credits and grades at the Academus. To complete the winter semester, it is enough to complete 4 to 5 topics from the list of topics. You're welcome to do more. These topics can be implemented without adhering to the order of the topic in the list.

January 25–30, 2022 – the winter exam session on theoretical subjects.
January 31 – February 6, 2022 – the winter holidays.
The summer semester starts on February 7, 2022.
April 15–18, 2022 – Easter break.
May 17–23, 2022 – the summer grading session on art subjects. Credit and assessment based on an individual interview and review of works from the entire academic year (for the winter semester and the summer semester). Selection of works for the end-of-year exhibition and catalogue of our studio.

12.10.2021

Rozpoczęliśmy zajęcia w trybie bezpośrednim i zgodnie z planem zajęć! Prośba do osób z wyższych lat studiów, które zapisały się do pracowni, o mailowe potwierdzenie zapisu. Program pracowni na rok akademicki 2021/22 został opublikowany na podstronie Program oraz English Box  

4.10.2021
Drugie spotkanie organizacyjne dot. zapisów do pracowni odbędzie się 6 października, 9.30   12.30. Adres pracowni: budynek F przy ul. Szewskiej 16, sala 23 w oficynie, III piętro (wejście przez podwórze). Zapisy są przyjmowane również drogą mailową info@studio12.pl

2.10.2021
4 października o godz. 9.30 spotykamy się w pracowni, aby rozpocząć zapisy na rok akademicki 2021/22. Informacja o następnych spotkaniach organizacyjnych zostanie podana w najbliższych dniach. 

12.09.2021
Program pracowni na rok akademicki 2021/22 został opublikowany na podstronie Program oraz English Box
Rozpoczęły się zapisy do pracowni. Ilość miejsc jest ograniczona z powodu limitu. Zapisy są przyjmowane również drogą mailową info@studio12.pl Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, rok i kierunek studiów na UAP. Decyduje kolejność zgłoszeń.

11.06.2021

10.05.2021
Przegląd końcoworoczny

21.04.2021
Link do katalogu wystawy Moniki Szczygieł w Galerii Refektarz w Krotoszynie: https://drive.google.com/file/d/1YbDf1QKwDZtX7pJ-pTe4oGSglCym4WTc/view?usp=sharing
Link do filmu z wystawy: https://fb.watch/4-Ntd9oFos/
Link do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/827773577815403
Zdjęcia na podstronie Foty

10.04.2021
Od dziś trwa wystawa Moniki Szczygieł w Galerii Refektarz w Krotoszynie. Niestety, lockdown uniemożliwił jej upublicznienie. Wkrótce podamy link do filmu i katalogu Moniki.

22.03.2021
Dziś udało się nam spotkać w pracowni (z zachowaniem dystansu społecznego i w maskach). To była namiastka normalności, ale jakże wszystkim potrzebna. Wesołych Świąt!

7.03.2021
Fotograficzne wspomnienia o Dawidzie Marszewskim (1991–2020)
„Fotograficzne wspomnienia o Dawidzie zebrane przeze mnie w tym albumie pochodzą z prywatnych zbiorów. Mają status osobistych wspomnień, a ich wybór został dokonany subiektywnie. Album składa się z fotografii, które przedstawiają Dawida takiego, jakim go znało środowisko naszej uczelni, i jest adresowany przede wszystkim do tego środowiska. Do przyjaciół i znajomych. Większość fotografii powstała w trakcie Spotkań Sztuki i Działań Społecznych w Rybojadach i Trzcielu. Każda jest opisana jedynie datą i godziną wykonania, bo album nie służy wspominaniu wydarzeń, w których Dawid brał udział, lecz jego obecności wśród nas. Kolejność chronologiczna kieruje myśli w stronę strumienia czasu, z którego został tak niespodziewanie i absurdalnie wyrwany przez śmierć” (fragment wstępu do albumu). Album (pdf) można pobrać (11,3 MB) z dysku Google i obejrzeć go na ekranie komputera w lepszej jakości od tej, którą ma w przeglądarce na tym dysku. Link: https://drive.google.com/drive/folders/185gIoWDLUxvt3YUwit4HqmNsBZFqXd8m?usp=sharing

26.02.2021
Informacja o terminach konsultacji on-line jest przekazywana mailowo.

23.02.2021
Jeszcze trwa wystawa Archeologia i sztuka. Badania nie tylko powierzchniowe, na której można zobaczyć prace kilku pedagogów z Wydziału Malarstwa i Rysunku. Wystawa jest dostępna od wtorku do piątku (10.00 – 17.00) oraz w soboty (10.00 – 18.00) i niedziele (12.00–16.00). Pałac Górków, ul. Wodna 27. Można ją również zobaczyć w wersji on-line (https://www.skanowanie.xyz/muzarp_archeologiaisztuka)

8.02.2021
Zaczynamy semestr letni.

26.01.2021
Kseniya Dubiashchuk, Ekologia, olej, 2020.

Pandemia uniemożliwia nam bezpośrednie spotkania i także kontakt z obrazami, które w tym czasie powstają. Chciałbym, żebyście mieli chociaż namiastkę wystawy i zobaczyli swoje prace z semestru zimowego w kontekście prac koleżanek i kolegów. Dlatego zaproponowałem pokaz folderowy” via internet. Dziękuję wszystkim uczestnikom tego pokazu. Link do folderu podałem w mailu z 17 stycznia. 

12.01.2021
Francisco Goya, fragment Pogrzebu sardynki, olej, 1814, Królewska Akademia Sztuk Pięknych św. Ferdynanda w Madrycie. This reproduction has been used for academic / educational and non-commercial purposes.

Polecam artykuł Want to understand the Capitol rioters? Look at the inflamed hate-drunk mobs painted by Goya Jonathana Jonesa The Guardianhttps://www.theguardian.com/artanddesign/2021/jan/12/capitol-rioters-inflamed-hate-drunk-mobs-painted-goya-new-york-met

11.01.2021
Dziś rozpoczęły się przeglądy semestralne, które potrwają do piątku 15 stycznia.

14.12.2020
Kadr z filmu 
Our Planet Planet Diversity.

Netflix udostępnił  w celach edukacyjnych – na kanale YouTube wiele świetnych filmów dokumentalnych. Można je obejrzeć za darmo.
Są wśród nich filmy na temat ekologii, m.in. Our Planet Planet Diversity z komentarzem Davida Attenborough i filmy na temat designu, m.in. Abstrakt: Sztuka designu. Ralph Gilles: Automotive Design

13.12.2020
Harmonogram na semestr letni i informacje o przeglądzie semestralnym zostały przesłane mailowo. 

4.12.2020
Kadr z filmu Rzym 
Federico Felliniego.

Polecam Rzym Federico Felliniego. To film, który jest ponadczasowy w warstwie plastycznej, literackiej i dokumentalnej. Takie filmy uzmysławiają, czym jest arcydzieło. Powstał w 1972 roku i, co niezwykłe, jest nadal współczesny. Jeśli ktoś jeszcze go nie widział, to niech sobie zarezerwuje 2 godziny na spokojne i niczym niezakłócane obejrzenie. https://www.cda.pl/video/95130931

Od listopada informacje o spotkaniach konsultacyjnych na Google Meet i zarządzeniach dotyczących COVID-19 podaję w mailach i kalendarzu Google. 

16.11.2020
Maria Jarema, Penetracje I, tempera i monotypia, 1957. Muzeum Sztuki w Łodzi.

W kontekście naszych rozmów o abstrakcji przypominam o Marii Jaremie (1908-1958). Wiem, wiem... Są w naszej pracowni osoby, które dobrze znają twórczość Jaremy.

4.11.2020
Od 6 do 30 listopada można zobaczyć wystawę Archeologia i sztuka. Badania nie tylko powierzchnioweWystawa jest dostępna od wtorku do piątku (10.00 – 17.00) oraz w soboty (10.00 – 18.00) i niedziele (12.00–16.00). Pałac Górków, ul. Wodna 27.

22.10.2020
Od wczoraj w Galerii WMiR Szewska 16 trwa wystawa Malarstwo o malarstwie. Wystawa będzie czynna do 8 listopada. 

21.10.2020
Gorąco polecam niezwykły w formie i treści, literacko-wizualny i interaktywny esej o twórczości Albrechta Dürera w "New York Timesie", który został opublikowany we wrześniu. Dostęp do tego eseju jest w tej chwili  ponownie otwarty. Podaję adres: https://www.nytimes.com/interactive/2020/09/25/arts/durer-self-portrait.html

Albrecht Dürer, Autoportret w futrze, olej, 1500. Alte Pinakothek w Monachium.

20.10.2020
Drodzy Studenci,
wczoraj wyszło nowe zarządzenie JM Rektora UAP prof. Wojciecha Hory, które dotyczy naszego funkcjonowania w warunkach znacznie podwyższonego zagrożenia chorobą COVID-19. Proszę, zapoznajcie się z tym zarządzeniem. Umieściłem je na dysku Google we wcześniej udostępnionym Wam folderze z „Listami zapisów na korzystanie z XII Pracowni Malarstwa po zajęciach”. Pamiętajmy, że to zarządzenie jest wyrazem troski o nasze bezpieczeństwo w sytuacji wzrostu liczby zakażeń koronawirusem.

Załącznik nr 1. do ww. zarządzenia to wykaz pomieszczeń, w których mogą odbywać się zajęcia w trybie stacjonarnym. Niestety, w tym wykazie nie ma pracowni malarskich i rysunkowych, co oznacza, że musimy przejść na formę zajęć w trybie zdalnym. Od środy 21 października konsultacje i korekty będą przeprowadzane z wykorzystaniem Google Meet i poczty elektronicznej. Ale jest też dobra wiadomość. Będziecie mogli korzystać z naszej pracowni indywidualnie. O szczegółach dostępu do pracowni porozmawiamy w trakcie spotkań na Google Meet. Pierwsze już w środę 21 października. Następne w piątek 23 października i w poniedziałek 26 października. Zaproszenia do udziału w tych spotkaniach wysłałem Wam drogą mailową. 
Serdecznie pozdrawiam,
Janusz Marciniak

18.10.2020
Tym, którzy zaczęli pracę nad martwą naturą, proponuję lekturę tekstu Abstrakt wprowadzenia do studiów z natury. To zapis mojej rozmowy z Martą Hryniuk w 2012 roku. Marta była wtedy na drugim roku malarstwa. http://www.studio12.pl/abstrakty#wprowadzeniedostudi%C3%B3w

12.10.2020
W środę 14 października w budynku F przy ul. Szewskiej 16 (oficyna w podwórzu, III piętro, sala nr 23) odbędą się dwa spotkania konsultacyjne. Zapraszam osoby, które mają w tym dniu zajęcia z malarstwa. 
Godz. 9.00
1. Karolina Piotrowska, I r., grafika artystyczna
2. Matylda Pawlisz, I r., architektura wnętrz
3. Patrycja Szymczak, I r., architektura wnętrz
4. Dominika Tkaczyk, I r., animacja

Godz. 10.15
1. Anna Wawryka, I r. II st., malarstwo
2. Kamil Kasperski, II r., II st., malarstwo

Proszę potwierdzić mailowo swoją obecność. Proszę także, aby wszyscy zaproszeni mieli maski i zachowywali dystans społeczny (1,5 m). Pamiętajmy, że jesteśmy zobowiązani do znajomości zarządzeń władz UAP dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa studentom i pracownikom podczas pandemii COVID-19 oraz do podporządkowania się tym zarządzeniom. 
prof. Janusz Marciniak 

9.10.2020
Zaczynamy pracę nad martwą naturą.

8.10.2020
Gratulacje dla Moniki Szczygieł, która okazała się najlepszą studentką na Wydziale Malarstwa i Rysunku w roku akademickim 2019/20. Dziś, podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2020/21, J.M. Rektor prof. Wojciech Hora nagrodził Monikę Złotą Odznaką dla Najlepszych Studentów.  

7.10.2020
W Galerii Duża Scena UAP przy ul. Wodnej 24 została otwarta wystawa Ostatnie obrazy. Dawid Marszewski (1991–2020). Wystawa będzie czynna do 3 listopada 2020 w godzinach 13.00–17.00 (wt.-niedz.). 8 października wyjątkowo w godzinach 10.30–17.00.

Dawid Marszewski, Żelazko, akryl, 2020.

6.10.2020
Wszyscy studenci, którzy są zapisani do pracowni, otrzymali drogą mailową HARMONOGRAM ZAJĘĆ I KONSULTACJI BEZPOŚREDNICH W XII PRACOWNI MALARSTWA.

5.10.2020
W piątek 9 października o godz. 10.00, w budynku F przy ul. Szewskiej 16 (oficyna w podwórzu, III piętro, sala nr 23) odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne. Zapraszam osoby, które mają w tym dniu zajęcia z malarstwa w ramach wybranej pracowni artystycznej. Zaproszenie dotyczy następujących osób:
1. Zofia Soszyńska, III r., architektura wnętrz, I st.               
2. Ewa Kozubska, II r., malarstwo (wybrana pracownia artystyczna), II st.  
3. Aleksandra Pelan, II r., grafika projektowa, II st.
4. Konstancja Bartoszewska, II r., malarstwo, II st.

Proszę potwierdzić mailowo swoją obecność. Proszę także, aby wszystkie zaproszone osoby miały maski i zachowywały dystans społeczny (1,5 m). Pamiętajmy, że jesteśmy zobowiązani do znajomości zarządzeń władz UAP dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa studentom i pracownikom podczas pandemii COVID-19 oraz do podporządkowania się tym zarządzeniom. W portierni już zostawiłem listę zaproszonych osób, na którą trzeba się powołać, aby wejść do budynku. 
prof. Janusz Marciniak 

2.10.2020
Szanowni Państwo,
Myślę, że nie ma sensu czekać z nawiązaniem kontaktów i konsultacjami aż skończą się zapisy do pracowni, czyli do 15 października. Proponuję dwa spotkania konsultacyjne w poniedziałek 5 października, w budynku F przy ul. Szewskiej 16 (oficyna w podwórzu, III piętro, sala nr 23). Zapraszam osoby, które mają w tym dniu zajęcia z malarstwa. Zapraszając te osoby, brałem pod uwagę kolejność zapisów do pracowni i ograniczenia wynikające z zarządzeń władz UAP dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa studentom i pracownikom podczas pandemii COVID-19. Te osoby, których teraz nie mogłem zaprosić, proszę o zrozumienie sytuacji. Nie zapomnę o nikim. O terminach następnych spotkań konsultacyjnych będę informował na http://www.studio12.pl/ i w mailach. 

O godz. 9.00 rozpocznie się spotkanie z następującymi osobami:
1. Rafał Bobrowski, I r.                                                                    
2. Paulina Karkut, I r.  
3. Inka Sawicka, II r.
4. Monika Szczygieł, III r.   

O godz. 10.00 rozpocznie się spotkanie z następującymi osobami:
5. Anna Myszkowiak, I r.
6. Cezary Bogdan Stachura, I r.
7. Kseniya Dubiashchuk, I r.
8. Mikołaj Thiel, I r.

Proszę potwierdzić mailowo swoją obecność. Proszę także, aby wszyscy zaproszeni mieli maski i zachowywali dystans społeczny (1,5 m). Pamiętajmy, że jesteśmy zobowiązani do znajomości zarządzeń władz UAP dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa studentom i pracownikom podczas pandemii COVID-19 oraz do podporządkowania się tym zarządzeniom. 
prof. Janusz Marciniak 

1.10.2020
Studenci, którzy zapisali się do XII Pracowni Malarstwa, w najbliższych dniach otrzymają drogą mailową informacje o formie kontaktów z prowadzącym pracownię. Prośba o zapoznanie się z programem pracowni i tematami, które będziemy realizować w tym roku akademickim. Program 

29.09.2020
E-book Krzysztof Wodiczko. Projekcja Poznańska do pobraniahttps://drive.google.com/drive/folders/1ypEH6KwlkJppAEuXNipzpw2pMjpYD8qF?usp=sharing Ta publikacja Wydziału Malarstwa i Rysunku przedstawia genezę i problematykę dzieła, które zostało zrealizowane przez Krzysztofa Wodiczkę w 2008 roku w Poznaniu. 

21.08.2020
Program pracowni na rok akademicki 2020/21został opublikowany na podstronie Program oraz English Box
Rozpoczęły się zapisy do pracowni. Ilość miejsc jest ograniczona, ponieważ obowiązuje nas limit. Zapisy są przyjmowane również drogą mailową info@studio12.pl Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, rok i kierunek studiów na UAP. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Nadal można oglądać e-wystawę końcoworoczną UAP, a na niej także prezentację naszej pracowni: http://wk.uap.edu.pl/start/wydzial-malarstwa-i-rysunku/xii-pracownia-malarstwa/

25.07.2020
Dawid Marszewski

DAWID MARSZEWSKI NIE ŻYJE (14.06.1991-21.07.2020). Dzisiaj został pochowany na cmentarzu parafialnym w rodzinnym Kole. Dawid był moim studentem na studiach licencjackich i magisterskich. Byłem promotorem jego dyplomów i doktoratu. Jeszcze w trakcie studiów został moim najbliższym współpracownikiem. I przyjacielem. Nie znajduję słów, które oddałyby to, co teraz czuję, a także słów, które wraziłyby moje współczucie dla mamy Dawida. 
Janusz Marciniak

1.07.2020
Jesteśmy w trakcie egzaminów wstępnych, które po raz pierwszy odbywają się przez internet. 

17.06.2020
Dr Dawid Marszewski przyjmuje zapisy do pracowni na rok akademicki 2020/21. Ilość miejsc jest ograniczona, ponieważ obowiązuje nas limit. Pierwszeństwo mają osoby, które w tym roku akademickim były zapisane do naszej pracowni.  

11.06.2020
Na podstronie Abstrakty został dodany nowy tekst Żyjemy w obrazie.

9.06.2020
Wydział Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał e-książkę Malarstwo o malarstwie. Off-line / on-line z tekstami 15 artystów. 
E-book (PDF) do pobrania: https://drive.google.com/drive/folders/1Lkvh2Av78tY6gEd5_8Gtb4KQ84W-tqr-?usp=sharingaktualności

3.06.2020
Monika Szczygieł, bez tytułu, akryl, 2020.

Od dziś można oglądać e-wystawę końcoworoczną UAP, a na niej także naszą pracownię: http://wk.uap.edu.pl/start/wydzial-malarstwa-i-rysunku/xii-pracownia-malarstwa/

16.05.2020
Dziękujemy tym, którzy już przekazali nam wszystkie materiały do naszej publikacji, i przypominamy się tym, którzy jeszcze tego nie zrobili.

1.05.2020
Drodzy Studenci,
zbliżamy się do końca roku akademickiego. Niektóre z dotychczasowych, próbnych przeglądów zdalnych via internet okazały się tak udane, że możemy je potraktować jako wykonanie przeglądu końcoworocznego. Dotyczy to głównie studentów III roku, dla których zajęcia w naszej pracowni skończyły się w semestrze zimowym. Wszystkie przeglądy (te wykonane i te, które dopiero zostaną wykonane), uzupełni rozmowa indywidualna, podsumowująca rok akademicki. Rozmowy odbędą się w połowie maja (też przez Google Meet). 

Pozytywny przebieg większości próbnych przeglądów sprawił, że postanowiliśmy płynnie przejść od nich do przeglądów końcoworocznych, które będą podstawą zaliczenia i oceny. O tym, do kogo zwrócimy się z prośbą o uzupełnienie przeglądu, będziemy informować Was indywidualnie.

Osobną sprawą jest przygotowanie e-prezentacji końcoworocznej prac, które stworzyliście w semestrze zimowym i letnim. W związku z tym prosimy tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, o przygotowanie reprodukcji i przekazanie ich Dawidowi (na jego adres mailowy). Jednocześnie prosimy Was o wykonanie zdjęć miejsc, w których teraz mieszkacie i zdalnie studiujecie. Chodzi nam o 3-5 zdjęć reporterskich dokumentujących Wasze życie i warunki pracy podczas epidemii. Prosimy, aby jedno z tych zdjęć pokazywało Was na tle tego miejsca. Te zdjęcia też wyślijcie do Dawida. 

Reasumując, prosimy o:
1. Reprodukcje prac z całego roku (pliki podpisane nazwiskiem i numerem pracy). Do tego plik w Wordzie ze spisem odpowiednio ponumerowanych prac. 
2. Przygotowanie krótkiego autokomentarza do własnych prac malarskich, które powstały w naszej lub dla naszej pracowni, w tym roku akademickim. W autokomentarzu można wskazać na te prace, które uważacie za najlepsze (z uzasadnieniem). Prosimy też o odpowiedź na dwa pytania: "Czego nauczyłam/nauczyłem się na malarstwie?" i "Czym dla mnie jest malarstwo?". Wszystko razem do 1500 znaków (w Wordzie).

Termin do 13 maja. Ale im wcześniej otrzymamy ten materiał, tym lepiej. Z otrzymanego materiału stworzymy Wasze indywidualne autoprezentacje. Dokonamy wyboru reprodukcji obrazów tak, jak jeszcze do ubiegłego roku dokonywaliśmy wyboru obrazów na wystawę końcoworoczną, aby każda autoprezentacja była na możliwie najwyższym poziomie artystycznym (odpowiedzialność za ten poziom spoczywa na prowadzących pracownię...). Wszystkie autoprezentacje (w kolejności alfabetycznej) zostaną umieszczone we wspólnej publikacji (pdf) i udostępnione w internecie.

25.04.2020
Jesteśmy w trakcie kończenia technicznej próby e-przeglądu końcoworocznego i jednocześnie bieżących konsultacji i korekt via internet. Tych nielicznych, którzy jeszcze się z nami nie skontaktowali, zapraszamy na Google Meet w dni zajęć z malarstwa lub w inne (po wcześniejszym umówieniu się).

9.04.2020
Londyn. Mural przedstawiający całującą się parę w maskach ochronnych, 2020. Fot. Matt Dunham / AP. This photograph has been used for academic / educational and non-commercial purposes.

Pora na życzenia dla Was z okazji Świąt Wielkanocnych. Przede wszystkim zdrowia i siły do przetrwania czasu epidemii. Tam, gdzie w tej chwili jesteście i gdzie to jest możliwe, podtrzymujcie dotychczasowe formy pięknego w swej zwyczajności, normalnego życia i pracy. 

5.04.2020
Aleksander Gierymski, Święto Trąbek I, olej,1884. Muzeum Narodowe w Warszawie. 

Gierymski namalował nastrój jednego z ważniejszych świąt w judaizmie. Miejsce, które przedstawił w tym obrazie, to Warszawa. Dziś z tego miejsca widać Stadion Narodowy na drugim brzegu Wisły. Święto Trąbek (Rosz Haszana znaczy początek roku) upamiętnia stworzenie świata i przypomina o nieuchronności sądu Bożego. Liturgię tego święta współtworzy gra na trąbie (szofar) wykonanej z rogu baraniego. Światło, kolor i kompozycja obrazu splatają się w jedną całość. Można odnieść wrażenie, że czas zatrzymał się i pozwolił zaistnieć pełnej liryzmu chwili. Obraz jest niezwykle piękny plastycznie. Widzialne przenika się z niewidzialnym, realne z abstrakcyjnym. Ktoś porównał figury modlących się Żydów do figur szachowych, a kompozycję tego obrazu do piękna logicznego partii szachów... Motyw Święta Trąbek powstał w 3 wersjach. Dwie z nich przetrwały zawieruchy dziejowe. Jedna znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie, druga w Muzeum Narodowym w Krakowie. Zachęcamy do wirtualnej wizyty w muzeach, które posiadają te i inne obrazy Gierymskiego. 

29.03.2020
Dziękujemy wszystkim osobom, które skontaktowały się z nami i podjęły pracę w tych trudnych warunkach. Jesteśmy do waszej dyspozycji via internet. Uważajcie na siebie, dbajcie o zdrowie, nie ryzykujcie zakażenia koronawirusem. 

20.03.2020
Rozkręcamy konsultacje i korekty przez internet. Tym studentom, którzy jeszcze się nie odezwali do nas, przypominamy, że pora na kontakt, bo czas ucieka.

16.03.2020
Miło nam odnotować, że Stanisław jest studentem, który pierwszy nawiązał z nami kontakt i dziś był na zajęciach (wirtualnie, bo inaczej teraz nie można). Dziękujemy za projekty przesłane do konsultacji i korekty.

15.03.2020
Polecamy wirtualne wycieczki do sławnych muzeów i zabytków z pomocą aplikacji Google Arts & Culture https://artsandculture.google.com/ (muzea znajdują się na dole tej fajnej strony). 

14.03.2020
Fragment komunikatu Rady Programowej WMiR z dnia 13.03.2020 dotyczący schematu pracy studentów i pedagogów w warunkach stanu zagrożenia epidemicznego:
1. Studenci przesyłają skany/fotografie projektów i fotografie obecnie realizowanych prac (wraz z opisem) na służbowy adres mailowy kierownika pracowni lub asystenta/adiunkta (W NASZYM PRZYPADKU TO JEST JEDEN ADRES:  info@studio12.pl).
2. Kierownik pracowni we współpracy z asystentem/adiunktem dokonuje pisemnej korekty/konsultacji, która może być zastąpiona lub uzupełniona werbalnym kontaktem ze studentem przez np. WhatsApp, Skype, Google Classroom lub Hangouts Meet.
3. Dokumentujemy każdy kontakt i archiwizujemy otrzymane skany i fotografie oraz towarzyszące im opisy i teksty korekt/konsultacji. Staną się one podstawą do ewentualnych sprawozdań za czas pracy w okresie zawieszenia normalnych zajęć.
4. Korespondencja/kontakt między pedagogami a studentami może odbywać się w tych samych dniach, w których do tej pory odbywały się poszczególne zajęcia. Jednak jest oczywiste, że odpisywanie na maile studentów lub kontaktowanie się z nimi w inny sposób, może wymagać wyjścia z ram planu zajęć.
5. Kierownicy pracowni z dużą ilością studentów realizują zadania dydaktyczne w trybie, który sami uznają za racjonalny i możliwy do wykonania.
6. Żaden student nie powinien być pozostawiony bez opieki dydaktycznej w okresie zawieszenia normalnych zajęć. Jednocześnie brak kontaktu studenta z pedagogiem w tym okresie należy traktować jak nieobecność na normalnych zajęciach

11.03.2020
W związku z sytuacją zagrożenia zachorowaniem spowodowanym koronawirusem SARS-Cov-2 władze UAP wstrzymały wszystkie zajęcia dydaktyczne (od 12 marca do odwołania). 
Prosimy o konsultowanie projektów i gotowych prac via poczta elektroniczna: info@studio12.pl
Załączniki w postaci fotografii nie powinny przekraczać 3 MB (łącznie). Większe fotografie prosimy umieszczać na zewnętrznych serwerach (np. Google Drive lub WeTransfer) i podawać nam linki do nich.
Bądźmy kreatywni również w tak trudnej sytuacji, jak ta. To najlepsze, oprócz respektowania zaleceń higienicznych i zarządzeń władz, co możemy w tej chwili zrobić.
Polecamy lekturę tekstów umieszczonych na podstronie Abstrakty i sentencji na podstronie Za pięć dwunasta.

6.03.2020

Dziś o godz. 19.00 w Galerii WMiR Szewska 16 odbędzie się otwarcie wystawy Wyciszenie / Maria Barańczyk, Naila Ibupoto i Marta Kupsch

27.02.2020
Kończymy pracę nad studium modelki. Prosimy o równoległe realizowanie innych tematów.

8.02.2020
Obrazy Marysi Barańczyk.

W krotoszyńskiej Galerii Refektarz odbył się wernisaż wystawy naszej studentki Marysi Barańczyk i Nikity Krzyżanowskiej z Pracowni Malarstwa prof. Marka Jakubka (ASP Wrocław). To druga edycja projektu W pół drogi, którego pomysł polega na spotkaniach różnych indywidualności artystycznych w... połowie drogi między Poznaniem a Wrocławiem, w pięknej galerii i mieście. Tytuł projektu jest też metaforycznym nawiązaniem do tej drogi, którą stanowi malarstwo. 

20.01.2020
Zakończyliśmy przegląd prac z semestru zimowego. Spotkamy się po feriach, 10 lutego.

Fragment zestawu prac semestralnych Wiktorii Dębińskiej. Wkrótce urządzimy wystawę tych prac Wiktorii.

13.01.2020
Marta Chudy, Przejście, fotografia, 2019.

Marta zaprasza do obejrzenia jej fotografii z cyklu Przejście. Wystawa została zaaranżowana w naszej pracowni. Gorąco polecamy!

10.01.2020
Przegląd prac z semestru zimowego odbędzie się 15, 17 i 20 stycznia. 

14.12.2019

17 grudnia (wtorek) o godz 18.00 spotykamy się na wernisażu wystawy Loading Dawida Marszewskiego.
Galeria Curators’LAB, ul. Nowowiejskiego 12. Wystawa będzie dostępna do 17.01.2020.

2.12.2019

Zapraszamy na projekcję ostatniego z filmów o tematyce ekologicznej, które znalazły się w programie naszego pokazu. Czwartek, 5 grudnia, godz. 17.00, Galeria WMiR Szewska 16” . 

18.11.2019
XII Pracownia Malarstwa zaprasza na pokazy filmów o tematyce ekologicznej. 21 listopada, 28 listopada i 5 grudnia o godzinie 17.00, w Galerii WMiR Szewska 16”. 

16.11.2019
W poniedziałek, 18 listopada o godz. 18.00 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w pawilonie nr 10 odbędzie się wernisaż wystawy uczestników Konkursu im. Marii Dokowicz, na której zostaną pokazane najlepsze dyplomy w 2019 roku. Trzeba zobaczyć tę wystawę. 

4.11.2019

Dzisiaj byliśmy w firmie APA PolskaDziękujemy pp. Iwonie i Cristiano Piccinini za możliwość zwiedzenia najfajniejszej fabryki koloru”. Zdjęcia na podstronie Foty.

28.10.2019
W poniedziałek (4 listopada) przed południem odwiedzimy firmę APA Polska w Kobylnicy. 

18.10.2019

16.10.2019
Lista studentów zapisanych do XII Pracowni Malarstwa znajduje się na podstronie Ludzie

10.10.2019
Zachęcamy do korzystania z programu wystaw i wykładów organizowanych przez naszą uczelnię http://uap.edu.pl/ z okazji jej 100-lecia.

30.09.2019
Spotkanie informacyjne dotyczące programu na rok akad. 2019/20 odbędzie się 7 i 9 października o godz. 10.00 w budynku F, sala 23. Aktualny program pracowni został opublikowany na podstronie Program oraz English Box

5.07.2019
Galeria Sztuki w Legnicy zaprasza do udziału w PROMOCJACH – wystawie i konkursie dla absolwentów wyższych uczelni plastycznych, którzy otrzymali dyplom w pracowni malarstwa w roku 2019 lub 2018. Główną nagrodą jest wystawa indywidualna z katalogiem. Więcej na http://galeria.legnica.eu/promocje/promocje-2019-galeria-sztuki-w-legnicy/

25.05.2019

Zapraszamy na otwarcie wystawy końcoworocznej. 27 maja, o godz. 12.00, w holu bud. A. 
Zapisy do pracowni na rok akad. 2019/20 przyjmuje as. Dawid Marszewski. Można zapisywać się również przez internet: info@studio12.pl

10.05.2019
W związku z montażem wystawy końcoworocznej prosimy o zabranie rzeczy osobistych z pracowni. 

E-book Listy o malarstwie Józefa Czapskiego do pobraniahttps://drive.google.com/drive/folders/16A_uw_ZzmQIOLRgme7No7DMUCnJRYddw?usp=sharing

24.04.2019
Martyna Jakubowska, Reduta Ordona według i dla Adama Mickiewicza, technika własna, 2019.

6 maja rozpoczynamy przegląd końcoworoczny i zapisy do pracowni na rok akademicki 2019/20. 

3.04.2019
5 kwietnia (piątek), o godz. 19.00 w Galerii Słodownia w Starym Browarze odbędzie się otwarcie wystawy pokonkursowej Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie. Poznamy laureata Nagrody Artystycznj UAP i wyróżnionych przez jury. Wystawa potrwa do 27 kwietnia. Więcej na http://nowyobraz.uap.edu.pl/

29.03.2019
Zapraszamy do Galerii Refektarz w Krotoszynie na wystawę W pół drogi: Marta Kupsch i Eugeniusz Szeń, 30 marca o godz. 18.00. Wystawa została zorganizowana dzięki p. Beacie Ulbrych (kurator galerii) w ramach współpracy między wrocławską ASP i UAP.

4.03.2019

Wykład Dawida Marszewskiego na temat ikonografii i przedstawień choroby w malarstwie.

1.03.2019

Miło przekazać, że niedawno nasza uczelnia wydała Listy o malarstwie Józefa Czapskiego. Książka jest dostępna w pracowni.

„Czy będę jeszcze malował, to niepewne, ale to należy do gdybania. Prawie trzy dni temu zrobiłem dwa duże płótna szalenie uproszczone (zawsze pragnąłem syntetyzować, upraszczać), gdzie pod czarną chmurą i szarym niebem widzę Jezioro Lemańskie jak taflę blado-szaro-zieloną, długi łańcuch gór z jeszcze śniegiem. Ten śnieg ma kolor, który aż błyszczy i daje sens malarski i dźwięk samemu obrazowi. To mi daje jeszcze nadzieję, ale już jestem gotowy skończyć. Ja kilkadziesiąt lat żyłem malarstwem” (fragment Listów o malarstwie).

Zob. też wpis z 22.01.2019.

20.02.2019

Prosimy o zdawanie relacji z postępów w pracy nad realizacją programu (tematów). 

Trwa wystawa robocza” w naszej pracowni.

22.01.2019
W wydawnictwie The New York Review of Books ukazała się książka Almost Nothing: The 20th-Century Art and Life of Józef Czapski Erica Karpelesa. Ten amerykański malarz i pisarz przetłumaczył także na angielski wykłady Czapskiego o Prouście: Lost Time. Lectures on Proust in a Soviet Prison Camp. Równocześnie wyszło nowe angielskie wydanie Na nieludzkiej ziemi Czapskiego. Wszystkie te książki są bestsellerami m.in. w Amazon.com. Otrzymaliśmy dar, jakiego kultura polska jeszcze nigdy nie dostała. Zawiłe meandry polskiej duchowości znalazły się w najważniejszych dla kultury miejscach współczesnego świata” (Marcin Król, I nagle wszyscy mówią o CzapskimGazeta Wyborcza, 19-20 stycznia 2019).


5.01.2019
Rozpoczęliśmy przegląd semestralny prac.

19.12.2018


Spotkanie świątecznonoworoczne w Piekariacie, czyli u Ani, Dawida, Kingi i Macieja w ich pracowni przy ul. Piekary. W programie wystawa nowych obrazów Ani, Dawida i Kingi oraz rozmowa o tym, co robić po ukończeniu studiów.  

14.12.2018

Dziś byliśmy w Toruniu, żeby zobaczyć wystawę Malarstwo wciąż żywe w CSW. To fragment świetnej kolekcji Michaela Haasa. Więcej na http://csw.torun.pl/wystawy-2/wystawa-malarstwo-ciagle-zywe-26706/

26.11.2018
Zaproszenie do udziału w Triennale Malarstwa Studenckiego http://www.ws.ur.edu.pl/tms

12.11.2018
Dziekan Wydziału Fizyki UAM, prof. Antoni Wójcik oraz kierownik II Katedry Malarstwa UAP, prof. Janusz Marciniak, zapraszają na wernisaż prac II Katedry Malarstwa Wydziału Malarstwa i Rysunku UAP w Galerii Wahadło Foucaulta na Wydziale Fizyki UAM przy ulicy Umultowskiej 85 w Poznaniu. Wernisaż odbędzie się 14 listopada 2018 roku o godzinie 14.15. Wystawa potrwa do 3 grudnia 2018 roku. Wystawa II/III prezentować będzie pracownie malarstwa działające w ramach II Katedry Malarstwa. Zestaw obrazów przybliży specyfikę poszczególnych pracowni poprzez ukazanie prac w relacji profesor – asystent – studenthttp://www.fizyka.amu.edu.pl/ Kuratorką wystawy jest mgr Agnieszka Sowisło. Tytuł II/III to szyfr”: II Katedra/ profesor, asystent, student, czyli II/III. W tym samym dniu, o tej samej porze i prawie w tym samym miejscu, bo także na Wydziale Fizyki UAM, w Galerii Jednego Obrazu (Biblioteka Wydziału Fizyki) odbędzie się pokaz obrazu prof. Marka Jakuszewskiego.  

Marek Jakuszewski, bez tytułu, piasek i pigmenty, 2005.

9.11.2018
Robocza wystawa (przegląd) studiów draperii jest już gotowa (na korytarzu przed pracownią). Zestawienie prac i ich porównanie ma nam pomóc w lepszym zrozumieniu pojęcia formy. 
We wtorek, 13 listopada o godz. 18.00 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w pawilonie nr 10 odbędzie się wernisaż wystawy uczestników Konkursu im. Marii Dokowicz, na której zostaną pokazane najlepsze dyplomy 2018. 
W środę, 14 listopada o godz. 14.00 w Galerii Wahadło Foucaulta na Wydziale Fizyki UAM otwarcie wystawy II Katedry Malarstwa.

28.10.2018

Kończymy pracę nad studium draperii. Prosimy o podejmowanie innych tematów z programu. Rekwizyty do tematu Portret z żarówką i Autoportret na abstrakcyjnym tle już są w pracowni. 


15.10.2018
Spotkanie z Krzysztofem Wodiczką. 18 października, godz. 18.00. Galeria :SKALA, ul. Święty Marcin 49a. 

30.09.2018
Spotkanie informacyjne dotyczące programu na rok akad. 2018/19 odbędzie się 1 i 3 października o godz. 9.30 w budynku F, sala 23. Termin spotkania dodatkowego dla osób, które chciałyby zapisać się do XII Pracowni Malarstwa: 10 października, godz. 9.30. Aktualny program pracowni został opublikowany na podstronie Program oraz English Box

20.06.2018
Przypominamy studentom UAP o możliwości zapisania się do XII Pracowni Malarstwa przez internet: info@studio12.pl

18.05.2018
Fragment ekspozycji. Od lewej: Henryk Stażewski (Bez tytułu, grafika, 1984) i Krzysztof Wodiczko (Projekt pojazdu dla weteranów wojny w Iraku i Afganistanie, grafika, 2007).

Zapraszamy na drugą odsłonę wystawy Empatia: Paulina Błoch, Józef Czapski, Wiktoria Dębińska, Jerzy Ficowski, Józef Flieger, Katarzyna Gauer, Jeanne Hersch, Anna Janiak, Anna Kołacka, Rafał Labijak, Janusz Marciniak, Dawid Marszewski, Marek Przybył, Sonia Rammer, Tomasz Siwiński, Henryk Stażewski, Józef Walczak, Jacek Waltoś, Krzysztof Wodiczko, Karolina Woszczek i dzieci z Trzciela.
Galeria Refektarz w Muzeum Regionalnym w Krotoszynie, Mały Rynek 1. Otwarcie 18 maja o godz. 18.00. 18.05-7.06.2018. Zdjęcia ekspozycji na podstronie Foty.

12.05.2018
Rozpoczęliśmy zapisy do pracowni. 

Wystawa końcoworoczna UAP od 28 maja do 1 czerwca, 12.00-18.00. 

24.04.2018
Florentyna Krupa, fragment cyklu obrazów Przedział, akryl, 2018.

Zapraszamy na wystawę Florentyny Krupy (I r., malarstwo, Study in English) w ramach indywidualnych pokazów w naszej pracowni (24.04-7/05/2018). Florentyna: “To me, painting is an exploration of what it means to be human. To paint is to understand or to create a story. To me, that which is worth investigating – from interpersonal relations and inner workings of the mind, to the existence and nature of space or object – is put down on canvas.”

17.04.2018
Prosimy o przyniesienie prac, które powstały w semestrze zimowym i letnim. W najbliższych dniach będziemy umawiać się na indywidualne terminy przeglądów. Do wyboru są następujące dni: 7, 9, 11, 14 i 16 maja. Od godz. 9.00 do 13.00. 

29.03.2018
Dobrych Świąt! Z malarstwem, książkami i bliskimi.

Jacek Malczewski, Wiosna. Krajobraz z Tobiaszem, olej,1904. Piękny oryginał znajduje się w Muzeum Narodowym (ok. 800 m od naszej pracowni).

A Light exists in Spring
Not present on the Year
At any other period 
When March is scarcely here

Wiosną  jest takie Światło 
Jakie się nie ukaże
O innej porze Roku
Ledwie nastanie Marze
c

Fragment wiersza A Light Exists In Spring Emily Dickinson w przekładzie Stanisława Barańczaka.

21.03.2018
Lektury znowu proszą, żeby przypomnieć, że one czekają na was. Spis lektur na podstronie ProgramWaszej pamięci polecają się także książki, których nie ma w naszym spisie lektur, m.in Sekretne życie drzew Petera Wohllebena. „Ten, kto wie, że drzewa odczuwają ból i mają pamięć, i że drzewni rodzice żyją razem ze swoimi dziećmi, nie będzie już mógł tak po prostu ich ścinać i siać wśród nich spustoszenia ciężkimi maszynami”. 

19.03.2018

Galeria WMiR Szewska 16 i autor zapraszają na wystawę Janusz Marciniak. Papiery spersonifikowane, 20-30.03.2018.

„Papier łatwo pognieść i podrzeć, ale on potrafi skaleczyć rękę, która go źle traktuje. Bywa, że wtrąca się do tego, co na nim maluję i piszę. Stawia mi swoje warunki. Chce, żebym go rozumiał. Wymaga ode mnie szacunku i czułości” (fragment autokomentarza). Więcej informacji na http://www.januszmarciniak.pl/personified-paper

4.03.2018
Franka Geiser, Paintings, technika mieszana, 2018.

Wystawa Franki Geiser (IV r., University of Applied Sciences Potsdam), 5-11.03.2018). Franka Geiser: “A Painting is for me a way to express and hold on moments, feelings and facts. You can infuence yourself because you start to deal with all these things but you can also infuence other people with it. Painting can be like therapy for me but also it keeps me awake because I need to train my view and I try to be open for inspiration (colours, form, surfaces...).”

6.02.2018
Zapraszamy na projekcję filmu Waste Land o Viku Munizie w poniedziałek, 12 lutego o godz. 11.30. W lutym obejrzymy także film o Anselmie Kieferze. Ten film jest dostępny w internecie: https://www.youtube.com/watch?v=mGkyVUuRly8


11.01.2018
Trwa przegląd prac z semestru zimowego. 

18.12.2017
Spotkanie świąteczne w Piekariacie, czyli u Ani, Dawida, Julii, Kingi i Macieja. Gościem specjalnym (via Skype) była Marta Kupsch, która teraz przebywa na stypendium w Indonezji. Marta opowiedziała nam po co wybrała się tak daleko i czym się tam zajmuje. Okazało się, że zajmuje się sztuką, a właściwie sztukami walki. Ale też batikiem i poznawaniem kultury indonezyjskiej. W rewanżu pokazaliśmy Marcie stół uginający się pod ciężarem wspaniałych ciast, sałatek i owoców. 

Dawid przez całe spotkanie trzymał Martę na rękach. 

15.12.2017
Widok z pracowni... 

Przegląd prac z I semestru został zaplanowany na 8, 10 i 12 stycznia 2018. 

13.12.2017
Zapraszamy na spotkanie świąteczne, które odbędzie się 18 grudnia o godz. 9.00 w Piekariacie, ul. Piekary 8a/21a. W programie m.in. rozmowa (via Skype) z Martą Kupsch, która przebywa na stypendium w Indonezji.

12.12.2017
Rozpoczęły się zapisy na obowiązkowy plener dla studentów kierunku malarstwo w Skokach (3-7.04.2018). Plener poprowadzi prof. Józef Walczak. Zapisy przyjmuje dr Monika Shaded (VIII Pracownia Malarstwa, bud. F przy ul. Szewskiej 16).

21.11.2017
Aktualny link do publikacji Rozmowy w pracowni. To zapis rozmów pedagogów z naszego wydziału na temat granic malarstwa, akademizmu, formy i etyki artystycznejhttps://drive.google.com/drive/folders/1u_yLYLqwMsCKk0o3aKMqy6HvSYzO2DEU?usp=sharing

9.11.2017

Viva Arte VivaWykład Dawida Marszewskiego o 57 Biennale Sztuki w Wenecji, 13.11.2017 (poniedziałek), godz. 11.30, XII Pracownia Malarstwa. 

18.10.2017
Galeria Szewska 16" zaprasza na wystawę Fifty fifty Tomasza Siwińskiego (18-31.10.2017). 

16.10.2017
Zajęcia w toku. Prosimy naszych studentów o aktywny udział.

29.09.2017

Otworzyliśmy wystawę Empatia. Zamiast wernisażu rozmowa o empatii. 
Uczestnicy rozmowy: prof. Marek Jakuszewski, mgr Anna Kołacka, prof. Roman Kubicki, mgr Agnieszka Lopez Chavez, prof. Janusz Marciniak, mgr Dawid Marszewski, prof. Andrzej Pepłoński, prof. Marek Przybył, dr Sonia Rammer i studenci uczestniczący w wystawie. 

26.09.2017
2 października o godz. 9.30 rozpoczynamy zajęcia. Parę dni wcześniej (29 września o godz. 10.00 w Galerii Szewska 16) otworzymy wystawę Empatia. Wystawa powstała w ramach naszego pracownianego projektu. 
Uczestnicy wystawy: Paulina Błoch, Józef CzapskiWiktoria Dębińska, Jerzy FicowskiJózef FliegerJeanne HerschMartyna Jakubowska, Anna Janiak, Anna Kołacka, Janusz Marciniak, Dawid Marszewski, Jacek Waltoś, Krzysztof Wodiczko, Karolina Woszczek. Otwarcie wystawy poprzedzi rozmowa o empatii, którą zainaugurujemy cykl spotkań dyskusyjnych przy niebieskim stole.

5.09.2017
Program pracowni na rok akademicki 2017/18 został opublikowany na podstronie Program English Box

20.08.2017
Link do strony internetowej z tekstem Co MNiSW może zrobić dla uczelni artystycznych?

10.08.2017
W Galerii Wydziału Malarstwa i Rysunku Szewska 16 trwa wystawa Security Dawida Marszewskiego (10-31.08.2017).

4.06.2017
DYPLOMY (3-18.06.2017)

20.05.2017
Wpisy zaliczeń i ocen – 24 i 26 maja, godz. 9.00-11.00.

Rozpoczęliśmy zapisy do XII Pracowni Malarstwa na rok akademicki 2017/18. Zapisy są przyjmowane również drogą mailową info@studio12.plZgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, rok i kierunek studiów. Ilość miejsc jest ograniczona. 

9.05.2017
Fotoreportaż z IX Spotkania Sztuki i Działań Społecznych na podstronie Foty.


23.04.2017
Zbliża się koniec roku akademickiego.
27.04-2.05.2017 – IX Spotkanie Sztuki i Działań Społecznych w Rybojadach i Trzcielu.
8, 10, 12, 15 maja – przeglądy prac.
15-17.05.2017 – montaż wystawy. 
21-29.05.2017  letnia sesja egzaminacyjna (wpisy zaliczeń i ocen).
30.05-2.06.2017 wystawa końcowo-roczna UAP. 
3-18.06.2017  obrony prac dyplomowych.

19.04.2017
Roboczy pokaz obrazów Małgosi Mycek w XII Pracowni Malarstwa.

8.04.2017

IX Spotkanie Sztuki i Działań Społecznych / Empatia
Tematem IX Spotkania Sztuki i Działań Społecznych oraz Warsztatu Radości Życia dla dzieci z Trzciela i okolic będzie empatia. Współczucie drugiej osobie, ale też innym istotom żywym i rzeczom martwym to empatia. Każda z wielkich religii monoteistycznych zawiera w sobie koncepcję współczucia, miłosierdzia i dobroci. Współczucie jest podłożem działania ludzi zaangażowanych w niesienie pomocy biednym, chorym, prześladowanym. Empatia obejmuje wszystko. Przejawia się np. w działaniach obrońców lasów tropikalnych i w ochronie dziedzictwa kulturowego ludzkości. Empatia decyduje o naszym człowieczeństwie. Sztuka, muzyka i literatura są szczególnie czułymi mediami współczucia. Myślenie empatyczne jest z nami od pierwszego Spotkania Sztuki i Działań Społecznych. IX Spotkanie poświęcimy refleksji nad empatią. Prowadzący: prof. Janusz Marciniak, mgr Anna Kołacka, mgr Dawid Marszewski, XII Pracownia Malarstwa UAP.

Program IX SSiDS / Empatia 
Rybojady i Trzciel, 27.04-2.05.2017
Czwartek (27 kwietnia)
9.13 – Wyjazd (Poznań Gł.). Odbiór grupy z dworca w Zbąszyniu o 10.03.
11.00 – Sprawy organizacyjne i przygotowania do pracy indywidualnej. 
19.00 – Rozmowa jako przestrzeń empatii. Rozmowa o rozmowie (i Romanie Ingardenie), wykład prof. Janusza Marciniaka i dyskusja. 
21.00 – Kino.
Piątek (28 kwietnia)
9.00-18.00 – Praca indywidualna.
19.00 – Sadzenie klonów. Działanie kolektywne, Naila Ibupoto, Julia Idasiak, Marta Kupsch i Marta Węgiel oraz inni uczestnicy IX SSiDS.
20.00 – Emmanuel Lévinas  filozof empatii, wykład prof. J. Marciniaka i dyskusja. 
21.00 – Kino.
Sobota (29 kwietnia)
9.00-18.00 – Praca indywidualna i korekty
10.00 – Ćwiczenie w zakresie fotograficznej dokumentacji prac, prowadzenie as. D. Marszewski.
19.00 – Wspólne czytanie tekstu Ogjena Trinlej Dordże XVII Karmapy, performans J. Marciniaka z udziałem uczestników IX SSiDS.
20.00 – Empatia i malarstwo, wykład mgr Anny Kołackiej. 
21.00 – Kino.
Niedziela (30 kwietnia)
9.00-18.00 – Praca indywidualna i korekty
19.00 – Przygotowania do Warsztatu Radości Życia dla dzieci z Trzciela i okolic.
21.00 – Kino.
Poniedziałek (1 maja)
10.00-13.00 – Warsztat Radości Życia: RYSUNKOWY POMNIK DLA UCHODŹCÓW (efemeryczne działanie z dziećmi na skwerze przy ul. Mickiewicza w Trzcielu).
16.00 – Montaż wystawy prac studentów. Ćwiczenie w zakresie aranżacji wystawy.  
19.00 – Spotkanie z gościem IX SSiDS, artystą ANDRZEJEM NOWACKIM (Berlin). 
20.00 – Prezentacje indywidualne.
21.00 – Sztuka jako wyraz współczucia, wykład mgr Dawida Marszewskiego i prezentacja instalacji Gość.  
Wtorek (2 maja)
Zakończenie IX SSiDS. 

7.04.2017
Laureatką Nagrody Artystycznej UAP w szóstej edycji konkursu Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie została Katarzyna Rutkowska (ASP we Wrocławiu). Nagrodę Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp. otrzymała Joanna Babula (ASP w Krakowie). Gratulujemy!
Otwarcie wystawy konkursowej i wręczenie nagród w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu – 7 kwietnia 2017, godz.18.00. 
Więcej informacji w witrynie http://nowyobraz.uap.edu.pl/

4.04.2017
Justyna Miklasiewicz, J'adore Venise, olej, 2003.

Zapraszamy na prezentację prac mgr Justyny Miklasiewicz (doktorantki UAP). 5 kwietnia (środa), godz. 18.00.

27.03.2017

Zapraszamy na otwarcie wystawy Marii Barańczyk. 31 marca (piątek), godz. 18.00, Mała Galeria WMiR przy ul. Szewskiej 16.  

19.03.2017
Spotkanie na temat pojęcia formy ze studentami architektury, którzy są zapisani do XII Pracowni Malarstwa, odbędzie się 27 marca o godz. 10.00. Podczas spotkania obejrzymy archiwalne numery czasopisma Archidea i porozmawiamy o kilku architektach (m.in. Zaha Hadid, Jean Nouvel, Imre Makovecz), Zapraszamy również studentów innych kierunków. 

9.03.2017

Spotkanie z Nailą Ibupoto na jej wystawie Wychodząc z ciemności. Pawilon Nowa Gazownia, ul. Ewangelicka 1. Więcej zdjęć na podstronie Foty.

26.02.2017
Polecane filmy:
Lucian Freud: https://www.youtube.com/watch?v=VA6yGLydWtc
Anselm Kiefer: https://www.youtube.com/watch?v=mGkyVUuRly8

24.02.2017
Informations for Erasmus students are available in the studio.

5.02.2017
Portret Terentiusa Neo i jego żony, fresk, Pompeje, ok. 55-79 r. n.e.

Piękny załącznik do pozdrowień Dawida z Neapolu. 

1.02.2017
13 lutego rozpoczyna się semestr letni. Póki co, cieszymy się feriami zimowymi. 

16.01.2017
Wpisy zaliczeń i ocen w poniedziałek 23 stycznia o godz. 9.00. 

12.01.2017
Do 24 marca można przesyłać zgłoszenia do 16. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Panel zgłoszeniowy znajduje się na www.artystycznapodrozhestii.pl/konkurs

3.01.2017
Rozpoczęliśmy przegląd prac z pierwszego semestru. Szczegółowy plan u Dawida. 

15.12.2016
Na horyzoncie już widać koniec semestru.

14.12.2016
Julia i Marta opowiadają (via Skype) o Neapolu z Neapolu.

10.12.2016
Zbliżają się święta. Zapraszamy na spotkanie wigilijne, które uświetni autorska prezentacja prac mgr Anny Kołackiej (doktorantki UAP). Tytuł prezentacji: HeterotopieBędą z nami (via Skype) Julia i Marta, które są teraz na Erasmusie w Neapolu. Spotkanie odbędzie się w prywatnej pracowni przy ul. Piekary. 14.12.2016 (środa), godz. 10.30. Zbiórka w naszej pracowni przy ul. Szewskiej o godz. 10.00.

8.12.2016
Gosia Mycek z prototypem Maszynki rysującej.

Zaproszenie na wystawę Premiera, Małgorzaty Mycek i Jana Baszaka, 15.12. 2016 (czwartek), godz. 19.00, Galeria Kotłownia, ul. Szewska 16.

29.11.2016
Historia jednego mrugnięcia. O swojej twórczości opowie mgr Łukasz Gierlak (doktorant UAP). 7 grudnia (środa), godz. 18.00.

15.11.2016
Dziś został rozstrzygnięty 36. Konkurs im. Marii Dokowicz na najlepszy dyplom UAP w roku akad. 2015/16. Wśród nominowanych znalazły się aż 3 dyplomy z malarstwa. Gratulacje dla Kasi Gauer, Ani Kołackiej (z naszej pracowni) i Mateusza Piestraka, który został laureatem tego konkursu. Gratulacje dla Dawida Marszewskiego – laureata III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską teoretyczną powstałą na UAP w roku akad. 2015/16. I jeszcze raz gratulacje dla Ani i Mateusza, których prace teoretyczne również doceniono w tym konkursie.

Anna Kołacka, Horror vacui, olej, 2015.

8.11.2016
KALENDARZ NAJBLIŻSZYCH SPOTKAŃ I WYDARZEŃ W PRACOWNI
9 listopada (środa), godz. 10.00  Rozmowa ze studentami  (II grupa) o programie pracowni. 
14 listopada (poniedziałek), godz. 10.00  Rozmowa ze studentami (I grupa) o programie pracowni.
16 listopada (środa), godz. 18.00  Szok życia. Marta Kupsch opowie o swoim rocznym pobycie w Indonezji.
18 listopada (piątek), godz. 10.00  Spotkanie z magistrantami i doktorantami.
21 listopada (poniedziałek), godz. 12.00  Spotkanie z Julią Idasiak i Martą Węgiel w Neapolu (via Skype). Obie są naszymi studentkami (teraz przebywają – w ramach Erasmusa  we Włoszech).

4.11.2016
Link do rekomendowanego przez UAP konkursu dla studentów http://platon.pl/pl/bryly-platona-projekt-dla-mlodych-artystow/

3.11.2016
„Umysły większości artystów współczesnych są poróżnione z samymi sobą. Artyści tworzą sobie systemy trwające krótko i tylko dzięki pomocy okolicznościowej literatury”. Czy może wiecie kto i kiedy to powiedział? Internet jeszcze tego nie wie...

2.11.2016
Jedną z planowanych w tym roku akademickim wystaw studenckich w naszej pracowni będzie wystawa projektów i szkiców do obrazów. Prosimy szanować to wszystko, co stanowi zapis procesu twórczego. Pouczające jest również oglądanie cudzych projektów i szkiców. Oto dwa różne przykłady.

Stefan Gierowski, szkice do obrazów, 1961.

Edward Hopper, szkic do obrazu Ćmy barowe, olej, 1942.

17.10.2016

Pokaz prac prof. Janusza Marciniaka w Fundacji Signum. 

2.10.2016

Rozpoczynamy nowy rok akademicki w nowym miejscu. XII Pracownia Malarstwa została przeniesiona do budynku przy ul. Szewskiej 16 (sala 23).

17.09.2016
Program pracowni na rok akademicki 2016/17 został opublikowany na podstronie Program i English Box

20.08.2016
Rafał Labijak, Akt nadziei, wracam, na szczęście już z górki, olej, 2015.

Zaproszenie na wystawę obrazów Rafała Labijaka do Ostrawy. Dolni oblast Vitkovice, Compress Hall, Vitkovicka 3366, Ostrawa (20.08-5.09.2016). „W jego zróżnicowanych formalnie obrazach abstrakcja spotyka się z realizmem. Świat niematerialny ze światem materialnym. W środku jest artysta, który usiłuje powiązać wszystko w całość. Obrazy Labijaka wydają się być strzępami snów, kawałkami wspomnień i wizjami o poetyckim charakterze” (fragment tekstu J.M. o artyście). Wystawie towarzyszy katalog z esejem Wojciecha Gorączniaka, który będzie dostępny w pracowni.

8.06.2016
Tomasz Psuja, Obraz, technika własna, 1999.

2 czerwca zmarł prof. Tomasz Psuja, wybitny artysta, znakomity pedagog, niezawodny przyjaciel i prawy człowiek.

2.06.2016
Zapraszamy na wystawę końcoworoczną w bud. G przy ul. Garncarskiej 7 (od 6 do 10 czerwca) i w Pawilonie Nowa Gazownia przy ul. Ewangelickiej 1 (od 21 maja do 10 czerwca).

23.05.2016
Rozpoczęły się zapisy do XII Pracowni Malarstwa na rok akademicki 2016/17. Do 9 czerwca lista jest dostępna w pracowni (u Dawida Marszewskiego). Po tym terminie zapisy będzie przyjmowała p. Alina Zydroń w dziekanacie Wydziału Malarstwa (bud. C., pok. 402). Zapisy są przyjmowane również drogą mailową info@studio12.plZgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, rok i kierunek studiów. Ilość miejsc jest ograniczona. 

21.05.2016

Dziś, w Pawilonie Nowa Gazownia przy ul. Ewangelickiej 1, otworzyliśmy wystawę II Katedry Malarstwa Otwarcie. Wystawa jest pochwałą otwarcia na różnorodność w sztuce współczesnej. Zgromadzone na niej i skonfrontowane ze sobą przykłady różnorodności w malarstwie odwołują się do kryterium formy i wyrazu w otwartych granicach indywidualnych praktyk artystycznych i różnych – dla każdej pracowni – założeń programowych. Autorami obrazów są studenci malarstwa, ale także architektury, edukacji artystycznej, grafiki, multimediów, projektowania i rzeźby. Druga część tej wystawy będzie dostępna od 6 do 10 czerwca w UAP, bud. A przy Al. K. Marcinkowskiego 29 i bud. G przy ul. Garncarskiej 7.

16.05.2016
Zaliczenia i oceny – 23 maja (poniedziałek), godz. 9.00. 
Dodatkowy termin – 24 maja (wtorek), godz. 9.00.
Ponawiamy prośbę o zabieranie rzeczy osobistych z pracowni. 

4.05.2016
W związku ze zbliżającym się końcem roku akademickiego (20 maja) i przygotowaniami do wystawy końcoworocznej w naszej pracowni oraz wystawy studentów z pracowni malarskich skupionych w II Katedrze Malarstwa, która odbędzie się w Nowej Gazowni z okazji Nocy Muzeów, prosimy o zapisywanie się na przeglądy prac. Dzień i godzina do wyboru. Zapisy (bezpośrednio, telefonicznie lub mailowo) przyjmuje Dawid Marszewski.
TERMINY PRZEGLĄDÓW
Poniedziałek, 9 maja, godz.: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00.
Środa, 11 maja, godz.: 9.00, 10.00, 13.00, 14.00.
Na przegląd prosimy przynieść prace z obu semestrów, czyli z całego roku akademickiego. Wpisy zaliczenia i oceny  w trakcie sesji (23-27 maja). Dokładny termin wpisów zostanie podany w osobnym komunikacie. 
Otwarcie wystawy Otwarcie w Nowej Gazowni  21 maja o godz. 19.00. O godz. 20.00 w tym samym miejscu i również w ramach Nocy Muzeów odbędzie się koncert zespołu Panoptikum. 
Otwarcie wystawy końcoworocznej UAP – 6 czerwca o godz. 12.00. Obie wystawy (ta w UAP i ta w Nowej Gazowni) będą czynne do 10 czerwca.
Prośba o zabieranie rzeczy osobistych z pracowni i magazynu w piwnicy, ponieważ 11 czerwca opuszczamy (na zawsze...) Garncarską. 

1.05.2016
Nasz pochód pierwszomajowy w Trzcielu podczas VIII SSiDS.

19.04.2016
Program VIII Spotkania Sztuki i Działań Społecznych / Praca o pracy, Trzciel, 26.04-1.05.2016. 
Motto: „Praca sprawia, że ideał staje się faktem” (Stanisław Brzozowski). 

Wtorek (26 kwietnia)
8.37 – Wyjazd (Poznań Gł.). Odbiór grupy z dworca w Zbąszyniu o 9.26. 
10.00 – Sprawy organizacyjne
14.00 – Przygotowania do pracy indywidualnej
20.00 – O pracy (filozofia pracy, praca po studiach, prekariat, praca twórcza i życie), wykład prof. Janusza Marciniaka. 
Wybór filmów: 
Fragment Dzisiejszych czasów z Chaplinem https://www.youtube.com/watch?v=jJTVtXK92Fc
Środa (27 kwietnia)
9.00-18.00 – Praca indywidualna. 
20.00 – Wyjście w góry jako praca estetyczna, wieczór autorski prof. Józefa Walczaka. 
Czwartek (28 kwietnia)
9.00-18.00 – Praca indywidualna i korekty. 
20.00 – Autostopem na kebab, wieczór autorski Pawła Jaskuły. 
Piatek (29 kwietnia)
9.00-18.00 – Praca indywidualna i korekty. 
20.00 – Dyskusja o lenistwie.
Sobota (30 kwietnia)
9.00-18.00 – Praca indywidualna i korekty. 
9.00-10.00 – Ćwiczenie w zakresie fotograficznej dokumentacji prac (prowadzenie as. Dawid Marszewski). 
16.00 – Montaż wystawy prac studentów w hali. Ćwiczenie w zakresie aranżacji wystawy (prowadzenie dr Wojciech Gorączniak). 
Niedziela (1 maja)
10.00-13.00 – Warsztat Radości Życia dla dzieci. Performance Pochód pierwszomajowy. Realizacja filmu.
15.00-18.00 – Demontaż wystawy, pakowanie prac i sprzątanie. 
18.00 – Wyjazd do Poznania. 

Śniadania o godz. 8.00, obiady o 13.00, kolacje o 18.00.

12.04.2016
Czapski Art Foundation zaprasza do Nowej Gazowni na wystawę Listy Józefa Czapskiego, która jest dedykowana patronowi tej fundacji. 3 kwietnia przypadła 120. rocznica urodzin Czapskiego – malarza, pisarza i współtwórcy paryskiej Kultury. Listy Czapskiego i pamiątki z nim związane udostępnił prof. Janusz Marciniak. Wystawa jest formą osobistego wspomnienia Marciniaka o Czapskim. To kameralna instalacja artystyczna z przedmiotów, których zestawienie emanuje aurą Czapskiego, ale również ma sens poznawczy. Listy zostały tak wyeksponowane, aby można było je czytać. Ich tłem są m.in. rysunki z dzienników Czapskiego, zdjęcia, katalogi i książki z odręcznymi notatkami na marginesach. Wśród pamiątek znalazł się film z 1992 roku – zapis dyskusji o twórczości Czapskiego, w której uczestniczyli: Maria Dąbrowska, Julia Hartwig, Ryszard Krynicki, Wojciech Lipowicz, Janusz Marciniak i Ryszard Przybylski.

15 kwietnia, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 29 kwietnia.
Nowa Gazownia
ul. Ewangelicka 1

3.04.2016
Dziś przypada 120. rocznica urodzin Józefa Czapskiego (1896-1993). https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Czapski

Józef Czapski, Dziecko w fotelu, olej, 1976.

31.03.2016
Rozpoczęliśmy prace nad organizacją VIII Spotkania Sztuki i Działań Społecznych w Trzcielu (26.04-2.05.2016).

11.03.2016
Mateusz Piestrak, Ambasadorowie, akryl i olej, 2015.

Laureatem Nagrody Artystycznej UAP w piątej edycji ogólnopolskiego konkursu Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie został Mateusz Piestrak. Nagrodę Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp. otrzymała Katarzyna Dyjewska. Gratulacje dla laureatów i nominowanych! Otwarcie wystawy i wręczenie nagród w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, 11 marca o godz. 19.00. Wystawa potrwa do 26 marca. Więcej informacji o konkursie na http://nowyobraz.uap.edu.pl/

7.03.2016
Spotkanie z cyklu Chwyć sztukę, poświęcone współczesnemu malarstwu. Galeria Miejska Arsenał, 9 marca 2016, godz. 18.00. Udział wezmą: Karolina Staszak – redaktor naczelna pisma o sztuce „Arteon”, Dariusz Głowacki – artysta i teoretyk sztuki oraz prof. Janusz Marciniak.

22.02.2016
Marta Węgiel, Pejzaż, akwarela, 2015.

Zaproszenie na koncert i wystawę pod wspólnym tytułem Impresje na temat Ravela, Jan Czaja (wiolonczela), Julia Idasiak (malarstwo), Joanna Kreft (skrzypce), Marta Węgiel (malarstwo). Sala Pod Zegarem, CK Zamek, 25 lutego (czwartek), godz. 19.00.

15.01.2016
Wpisy zaliczeń i ocen w środę (20 stycznia) od godz. 11.00 do 12.00 w pracowni. 

13.01.2016
Na stronie Wydziału Malarstwa i Rysunku UAP znajdują się linki do bogato ilustrowanych monografii prof. Andrzeja Zdanowicza, prof. Grzegorza Ratajczyka, prof. Marka Przybyła i prof. Janusza Marciniaka, które zostały opublikowane w 2015 roku.
Format pdf. Pliki można pobrać i zapisać na swoim komputerze. Otwierają się w powszechnie dostępnym programie Acrobat Reader. Do czytania i oglądania najlepiej wybrać z menu w zakładce „Widok” tryb pełnego ekranu. Przewijanie stron klawiszami strzałek na klawiaturze. Z trybu pełnego ekranu wychodzi się klawiszem Esc, który znajduje się po lewej stronie klawiatury (górny narożnik).
http://uap.edu.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-malarstwa/


6.01.2016
11 stycznia (poniedziałek, godz. 9.00) rozpoczną się przeglądy prac z bieżącego semestru. Dodatkowe dni przeglądów to 14 i 15 stycznia (czwartek, piątek). 
Na przegląd trzeba przynieść wszystkie prace i projekty wykonane w tym semestrze. 
Lista z indywidualnym terminem przeglądu dla każdej osoby jest dostępna w pracowni. 
W tym roku akademickim w przeglądach będą uczestniczyli doktoranci UAP z kierunku malarstwo. 

5.12.2015
21 grudnia (poniedziałek) o godz. 10.00 w naszej pracowni odbędzie się spotkanie wigilijne, podczas którego nie tylko złożymy sobie życzenia, lecz także porozmawiamy o projekcie i przygotowaniach do VIII Spotkania Sztuki i Działań Społecznych oraz obejrzymy razem film o Gerhardzie Richterze. I może nadrobimy różne zaległości w rozmowie... 

Przerwa świąteczna: 23.12.2015-6.01.2016. 

2.12.2015

Link do publikacji Rozmowy w pracownihttps://drive.google.com/drive/folders/1u_yLYLqwMsCKk0o3aKMqy6HvSYzO2DEU?usp=sharig To zapis rozmów pedagogów z Wydziału Malarstwa i Rysunku na temat granic malarstwa, akademizmu, formy i etyki artystycznej, które odbyły się w latach 2005-7. „Z wyrażonymi w Rozmowach opiniami można się zgodzić albo nie, ale trzeba zobaczyć w nich przejaw pracy na rzecz pogłębienia świadomości artystycznej i dyscypliny języka opisu sztuki. Uczestnicy rozmów wiedzą, że są stroną w sprawie, którą wytoczyli współczesnemu życiu artystycznemu, i pamiętają, że krytyka też może być przedmiotem krytyki. Ich wypowiedzi skłaniają również do konstatacji, że ta relacja międzyludzka, którą jest rozmowa, wspólny namysł (deliberatio) i konfrontacja (agon), to wartość sama w sobie. Chcielibyśmy, aby lektura Rozmów była pomocna w lepszym zrozumieniu specyfiki uczelni artystycznej i inspirowała czytelnika do formułowania własnych poglądów na poruszone w tej publikacji tematy”.

28.11.2015
Naila Ibupoto, Bez tytułu, technika mieszana, 2015.

Zaproszenie na wystawę W zewnętrznym poszukiwać wewnętrznego. Autorki: Naila Ibupoto, Julia Idasiak, Marta Węgiel. Kurator: Michał Woźniak.
Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 75. Czas: 3-15.12.2015.
Otwarcie: 3 grudnia o godz. 18.00.

6.11.2015
Marcin Lorenc, Zjednoczone Królestwo Dżin Su, akryl, 2015.

Zaproszenie na wystawę Itinerarium Marcina Lorenca, Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. F. Ratajczaka 38/40. Czas: 6.11-3.12.2015.

23.10.2015
Zgłoszenia do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Rysunku Współczesnego, który ma charakter otwartego konkursu, będą przyjmowane do 6 grudnia. Szczegóły na http://www.ttt.wroclaw.pl/

4.10.2015
30 października upływa termin zgłoszeń do konkursu malarskiego Fundacji im. Franciszki Eibisch. Szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://www.eibisch.pl/konkurs/grand-prix-2015/

28.09.2015
Zebranie studentów, którzy zapisali się do XII Pracowni Malarstwa, odbędzie się w poniedziałek 5 października o godz. 10.00 w sali nr 19, bud. G przy ul. Garncarskiej 7.

1.06.2015
Międzynarodowe projekty dla studentów w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
POLIN MEETING POINT dot. studentów z Polski, Niemiec i Izraela. Rekrutacja trwa do 10 czerwca: http://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2015/04/21/wez-udzial-w-polin-meeting-point-summer-education-school 
POLISH-ISRAELI YOUTH EXCHANGE, wymiana studentów z Polski i Izraela. Rekrutacja trwa do 7 czerwca: http://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2015/04/20/zapraszamy-studentow-z-polski-i-izraela-do-udzialu-w-polsko 

30.05.2015
Ogólnopolski Studencki Konkurs Malarski im. Wojciecha Fangora: http://www.asp.gda.pl/aktualnosc/ogolnopolski_studencki_konkurs_malarski_im_wojciecha_fangora
Konkurs Fundacji Grey House: http://www.szarakamienica.pl/pl/news

29.05.2015
Otwarcie wystawy końcoworocznej: 1 czerwca (poniedziałek) o godz. 11.00. Wystawa potrwa do 5 czerwca.

1.05.2015
Pokaz Maszyny do malowania obrazów Kordiana Mańkowskiego, VII SSiDS w Trzcielu. 

Fotoreportaż z VII Spotkania Sztuki i Działań Społecznych na podstronie FotyPodziękowanie dla Kamili Piątkowskiej za film o VII SSiDS: https://www.youtube.com/watch?v=xzbbJYPWuio

30.04.2015
Terminy przeglądów końcowo-rocznych: 11, 13 i 18 maja. Przeglądy odbędą się wg wspólnie ustalonego harmonogramu. 

24.04.2015
Marta Kupsch, Bez tytułu, rysunek, 2015.

XIII Pracownia Rysunku i XII Pracownia Malarstwa zapraszają na wystawę prac Marty Kupsch. Otwarcie: 8 maja (czwartek), godz. 18.00, bud. G przy ul. Garncarskiej 7, sala 19. Wystawa potrwa do 11 maja.

7.04.2015
Program VII Spotkania Sztuki i Działań Społecznych / Inwencja w Trzcielu, 25.04-2.05.2015
Motto: „Od inwencji w sztuce do inwencji w życiu”

Inwencja to połączenie wyobraźni z inteligencją. To kreatywność i pomysłowość, umiejętność pokonywania ograniczeń i przeszkód. To także zdolność do improwizacji. Znaczenie inwencji w sztuce i życiu jest ogromne. Zaczniemy od tego, że każdy uczestnik pleneru samodzielnie określi temat pracy artystycznej i zadanie, które wykona podczas pleneru. Oprócz realizacji własnych prac zorganizujemy (już po raz siódmy) zajęcia warsztatowe dla dzieci z Trzciela. Nazywamy te zajęcia Warsztatem Radości Życia. Pamiętajmy, że ta nazwa jest dla nas zobowiązująca… Niezorientowani powinni zapoznać się z opisami wcześniejszych edycji Spotkań (na tej podstronie). W tegorocznym warsztacie będzie chodziło o rozwijanie inwencji i kreatywności dzieci. Jak co roku, podzielimy się na grupy. Każda grupa zrealizuje swój pomysł zajęć.

Sobota (25 kwietnia) 
8.41 – Wyjazd (Poznań Gł.). Odbiór grupy z dworca w Zbąszyniu o 9.38
10.00 – Sprawy organizacyjne 
12.00 – Spacer po Trzcielu
14.00 – Przygotowania do pracy indywidualnej 
19.00 – Inwencja w sztuce , wykład prof. Janusza Marciniaka i dyskusja z udziałem dr Wojciecha Gorączniaka i as. Dawida Marszewskiego  
20.00 – Melomania... (m.in. Philippe Jaroussky)
21.00 – Kino Inwencja (prowadzenie: as. D. Marszewski)
Niedziela (26 kwietnia)
9.00 – Wycieczka do Gościkowa / Paradyża (zwiedzanie dawnego klasztoru cysterskiego) i Międzyrzecza (obejrzenie kolekcji portretu trumiennego w Muzeum Regionalnym)
15.00-18.00 – Praca indywidualna i korekty
19.00 – Dyplom i co dalej? Pomysł na życie , dyskusja (prowadzenie: prof. J. Marciniak, dr W. Gorączniak i as. D. Marszewski) 
20.00 – Melomania...
21.00 – Kino Inwencja (prowadzenie: as. D. Marszewski)
Poniedziałek (27 kwietnia)
9.00-18.00 – Praca indywidualna i korekty
19.00 – Niespodzianka...
20.00 – Melomania...
21.00 – Kino Inwencja (prowadzenie: as. D. Marszewski)
Wtorek (28 kwietnia)
9.00-18.00 – Praca indywidualna i korekty
19.00 – Inwencja po chińsku…” (sprawozdanie z pobytu w Szanghaju: Ania Kołacka, Dawid Marszewski i Kamila Piątkowska)
20.00 – Melomania...
21.00 – Kino Inwencja (prowadzenie: as. D. Marszewski)
Środa (29 kwietnia)
9.00-18.00 – Praca indywidualna i korekty
20.00 – Melomania...
21.00 – Kino Inwencja (prowadzenie: as. D. Marszewski)
Czwartek (30 kwietnia)
9.00-18.00 – praca indywidualna i korekty
9.00-10.00 – Ćwiczenie w zakresie fotograficznej dokumentacji prac (as. D. Marszewski)
16.00 – Montaż wystawy prac studentów w hali. Ćwiczenie w zakresie aranżacji wystawy (prowadzenie dr W. Gorączniak)  
19.00 – Pokaz Maszyny do malowania obrazów Kordiana Mańkowskiego (z udziałem artysty)
20.00 – Wieczór wymiany kulturalnej (rekomendacje książkowe)
21.00 – Kino Inwencja (prowadzenie: as. D. Marszewski)
Piątek (1 maja)
10.00 – Pokaz Maszyny do malowania obrazów K. Mańkowskiego (specjalnie dla dzieci uczestniczących w Warsztacie Radości Życia). 
10.00-12.00 – „Inwencja” – Warsztat Radości Życia dla dzieci i młodzieży (pod kierunkiem studentów)
12.00 – Pokaz filmów animowanych stworzonych przez studentów UAP 
14.00 – Pakowanie i sprzątanie
19.00 – Spotkanie z antropologiem prof. Marysią Galbraith (Uniwersytet Alabamy, USA), stypendystką Fundacji Fulbrighta i profesorem wizytującym w Instytucie Etnologii 
i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, która zajmuje się m.in. dziedzictwem kultury żydowskiej w Polsce. 
Sobota (2 maja)
9.30 – Wyjazd do Zbąszynia i dalej PKP do Poznania: 10.28 (TLK) lub 12.01 (REG)

Śniadania o godz. 8.00, obiady o 13.00, kolacje o 18.00. Praca i korekty od 8.30 do wieczora.

25.03.2015
Katarzyna Gauer, Bez tytułu, akryl, 2014.

Zaproszenie na otwarcie wystawy malarstwa Kasi Gauer w Osiedlowym Domu Kultury „Pod Lipami”. 30 marca (poniedziałek) o godz. 19.00Osiedle Pod Lipami 108 A.

23.03.2015
Zebranie studentów IV i XII Pracowni Malarstwa dotyczące VII Spotkania Sztuki i Działań Społecznych / Inwencja odbędzie się 1 kwietnia (środa) o godz. 12.30 w XII Pracowni Malarstwa, bud. G, przy ul. Garncarskiej 7.

19.03.2015
Laureatem Nagrody Artystycznej UAP w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu malarskiego Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie został Bartosz Czarnecki. Nagrodę Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp. Otrzymała Małgorzata Myślińska. Gratulacje dla laureatów i nominowanych! Zapraszamy na otwarcie wystawy konkursowej w Auli UAP – 20 marca o godz. 12.00.

16.03.2015
W poniedziałek 23 marca o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie z Celiną i Glebem Kanunnikau, którzy opowiedzą o sztuce zaangażowanej na Białorusi. Obejrzymy także portfolio malarskie Celiny. 

Celina Kanunnikava, WR(E)ATH, technika mieszana, 2015.

15.03.2015
Wiersz – pomoc dla tych, którzy mają kłopot ze zrozumieniem sensu sztuki zaangażowanej społecznie i podjęciem tematu AnarchiaAllen Ginsberg, Praca domowa. W hołdzie Kennethowi Kochowi. Przełożył Andrzej Szuba.

Gdybym miał robić Pranie, wyprałbym mój uświniony Iran,
Wrzuciłbym do maszyny moje Stany Zjednoczone i zalał mydłem Ivory, wyszorowałbym Afrykę, a wszystkie ptaki i słonie umieścił z powrotem w dżungli,
Oczyściłbym Amazonkę, oleiste Karaiby i Zatokę Meksykańską,
Sczyściłbym ten smog z Bieguna Północnego, oczyścił wszystkie rurociągi na Alasce,
Zrobiłbym szuru-buru Skalistym Równikom i Los Alamos, Wypłukał ten połyskujący Cez z Kanału Miłości
Kwaśnym Deszczem Partenon i Sfinksa, Odprowadziłbym Ścieki z basenu Morza Śródziemnego i przywróciłbym mu jego lazur,
Przywróciłbym trochę błękitu niebu nad Renem, wybieliłbym Obłoczki ażeby śnieg był znowu biały jak śnieg,
Oczyściłbym Hudson, Tamizę i Neckar, odsączyłbym mydliny z Jeziora Erie
Potem wsadziłbym do maszyny Całą Ogromną Azję i zmył krew i Wietnamski Defoliant,
Wrzuciłbym to całe rosyjskie i chińskie paskudztwo do wyżymaczki, wycisnąłbym kapusiowatą Szarość z policyjnego stanu w środku Stanów, i włożyłbym planetę do suszarki i potrzymał tam przez jakieś 20 minut albo Wieczność aż byłaby całkiem czysta.
 

Boulder, 26 kwietnia 1980

7.03.2015
Terminy zgłaszania prac na konkursy:
Artystyczna Podróż Hestii – 4 kwietnia. http://www.artystycznapodrozhestii.pl/pl/konkurs
Konkurs Fundacji Trzy Mosty – 15 maja. http://www.trzymosty.pl/

17.02.2015
W poniedziałek 23 lutego i w środę 25 lutego odbędzie się ćwiczenie z modelem. Prosimy przygotować niewielkie, sztywne podobrazie  zagruntowany przed zajęciami blejtram lub płyta HDF. Grunt w kolorze pomarańczowym. 

16.02.2015
Pracujemy nad programem VII Spotkania Sztuki i Działań Społecznych, które odbędzie się w dniach 25.04-3.05.2015, w Trzcielu. Celem VII SSiDS jest budzenie inwencji. Stąd hasło „Od inwencji w sztuce do inwencji w życiu”. W programie m.in. plener dla studentów IV i XII Pracowni Malarstwa, Warsztat Radości Życia / INWENCJA dla dzieci i młodzieży z Trzciela, wystawa poplenerowa, projekcje, wykłady i dyskusje.

2.02.2015
Banksy, Mona Lisa z bazuką, graffiti, 2007.

Dziś dyskutowaliśmy o związkach sztuki i polityki, przygotowując się do realizacji tematu Anarchia. A tak przy okazji przypomnijmy: Artyści są gotowi cierpieć za sztukę, czemu tak niewielu jest gotowych na to, by nauczyć się rysować” (Banksy).

29.01.2015
W poniedziałek (2 lutego) rozpoczynamy zajęcia. 

Zaproszenie na wystawę: Artefakty kultury porzucewskiej Tomasza Siwińskiego, Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. F. Ratajczaka 38/40. Czas trwania: 30.01-28.02.2015.

16.01.2015
Przerwa międzysemestralna to dobra okazja, aby poczytać. Spis lektur znajduje się na podstronie Program

2.01.2015
Zaproszenie na wystawę João Pedro Ribeiro Nunes. Malarstwo, XII Pracownia Malarstwa, Garncarska 7. Czas trwania wystawy: 9-16.01.2015.

João Pedro Ribeiro Nunes, Malarstwo, akryl, 2014.

“I write from my heart and from my intellect when I say that my time in Poland has changed my process of thinking and definitively the way I see my own life. In Portugal, I had tried painting once or twice in a very open way, but this urge to paint as always accompanied me. Painting is something that can be so free of formalism and so full of expression that right now is the only form that I see fitting my expressive needs.

Before I came here, I had already decided that I wanted to explore painting in a deeper sense and see all that can come out of it. Here I found out that my technical skills are not refined. But if I paint using my instinct and intuition I can find out more about myself, my problems, my joys and most important, things that I could not find without this medium – the paint. Now, I can truly express myself. Because if drawing defines the form, paint sets the colour. And for me the colour means so much.

A beginner musician doesn't know the scales and the notes properly, a beginner in photography doesn't quite understand lighting and composion of the image and I – as a beginner in painting – am still struggling to understand form and colour. That is something that takes time, and that also takes a lot of experimentation. I am doing these experiments with paint, for now, as you can see. I cannot know what is the form in which they will materialize in the future. I just hope to always have the strength to carry on painting. Because painting is something natural for me.” João Pedro Ribeiro Nunes

João

“João Pedro Ribeiro Nunes is an Erasmus student (Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha / Portugal). He is currently in 3rd year of Sound and Image course. I like his perseverance and will to fight. João knows that art is a field of hard work. The reward for this work is greater sensitivity and better understanding of the world and other people. João is interested in painting because he wants to know more about life and the world. Painting for him is also self-knowledge. João wants to find his own path in art and the meaning of art. I respect his paintings and all his efforts in art, the signs of his sensitivity and intelligence.” Janusz Marciniak

Zdjęcia z wystawy na podstronie Foty.

16.12.2014
Spotkanie świąteczne odbędzie się 17 grudnia (środa) o godz. 11.00. 

10.12.2014
Ważne terminy:
22.12.14-6.01.15 – przerwa świąteczna
7.01.15, godz. 9.30-14.30 – przegląd wszystkich prac malarskich z I semestru (dla studentów I roku)
9.01.15, godz. 9.30-14.30 – przegląd wszystkich prac malarskich z I semestru (dla studentów II i III roku) 
12.01.15, godz. 9.30-14.30 – zakończenie przeglądu (dla studentów I, II i III roku) i wpisy ocen

3.12.2014
Anna Kołacka, 7 lat nieszczęścia oczekującego, olej, 2014.

Gratulacje dla Ani Kołackiej! Dzisiaj Ania otrzymała Grand Prix 2014 w konkursie malarskim Fundacji im. Franciszki Eibisch. 

26.11.2014
Trwają rozmowy na temat prac zrealizowanych do tej pory i tych, których termin realizacji właśnie minął. 

19.11.2014

Kontynuujemy pracę nad martwą“. W poniedziałek 24 listopada drugie ćwiczenie z modelem służące rozwojowi umiejętności obserwacji i szybkiego zapisu malarskiego.

17.11.2014 
Luc Tuymans, Lód, olej,1992.

W czwartek 27 listopada o godzinie 12.00 w Auli Luc Tuymans otrzyma tytuł doktora honoris causa UAP.

10.11.2014
W środę rozpoczynamy pracę nad nową martwą – Martwą naturą z włączonym radiem. Ta  martwa wymaga podejścia studyjnego nie tylko w warstwie plastycznej, lecz także symbolicznej i literackiej. Jest ona oparta na poetyce rekwizytów, które mają kilka (często przeciwstawnych) znaczeń i odniesień. Odniesienia do przeszłości płynnie przechodzą w odniesienia do teraźniejszości. Spróbujmy rozwinąć zaproponowaną narrację. Równolegle do tego ćwiczenia realizujemy inne tematy zadane na ten semestr. I czytamy lektury z naszej listy!

7.11.2014

Prof. Andrzej Zdanowicz zaprasza na wystawę artystów, których łączy to, że kiedyś studiowali w pracowni 303“ (IV Pracownia Malarstwa). Nawiązanie do historii pracowni jest pretekstem do pokazu malarstwa jako manifestacji odrębności i indywidualizmu. Otwarcie 14 listopada o godz. 18.00 w Galerii u Jezuitów.

24.10.2014
3 listopada upływa termin zgłoszeń do konkursu malarskiego Fundacji im. Franciszki Eibisch. Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.eibisch.pl 

19.10.2014
I Katedra Malarstwa zaprasza na wykład i wystawę Krzysztofa Gliszczyńskiego – 21 października o godz. 12.00 (wykład) i 18.00 (otwarcie wystawy) w Auli UAP. 

16.10.2014
Krzysztof Wodiczko, Łuk Triumfalny – Światowy Instytut Zniesienia Wojen, 2010.

17 października o godz. 17.00 w Zamku – w ramach konferencji Memorials in the Age of the Anthropocene – odbędzie się wykład Toward the Un-War Memorial Krzysztofa Wodiczki. 

10.10.2014

Pierwsze zadanie w tym semestrze: Martwa natura z Witkacym. Tekst Wprowadzenia do studiów z natury znajduje się na podstronie Abstrakty.

8.10.2014
Andrzej Zdanowicz, Dom gry 2, olej, 2014.

10 października o godz. 18.00 w Galerii Łazienna przy ul. Łaziennej 4 odbędzie się wernisaż wystawy Dom gry Andrzeja Zdanowicza. Wystawa potrwa do 31 października.

1.10.2014
Na spotkanie organizacyjne przyszła większość osób, które zapisały się do XII Pracowni Malarstwa. Dlatego już dziś stało się możliwe opublikowanie listy zapisanych (na podstronie Ludzie). 

Podczas spotkania poruszyłem wiele różnych kwestii i w rezultacie zapomniałem zachęcić was do obejrzenia pewnej wystawy. Oglądajmy wystawy. Gorąco polecam wystawę Oko pamięci Horsta Hoheisela i Andreasa Knitza, która jeszcze trwa w Zamku. Jedna z prac – betonowy autobus Pomnik szarych autobusów „parkuje” przy wieży zamkowej. Szarymi autobusami, w latach 1940-41, niemieccy naziści przewozili psychicznie chorych do miejsc, w których ich mordowali. Napis wewnątrz pomnika: „Wohin bringt ihr uns? 1940/1941“ („Dokąd nas zabieracie?“) to podobno cytat słów jednej z ofiar. Wystawa ma swój finał na piętrze w Sali Kominkowej, która jest pomniejszoną kopią gabinetu Hitlera w Nowej Kancelarii Rzeszy w Berlinie, a wcześniej była cesarską kaplicą. 

Horst Hoheisel i Andreas Knitz, Pomnik szarych autobusów, 2006.

24.09.2014
Jan Berdyszak, gwasz w Szkicowniku nr 11, 1962.

Dziś pożegnaliśmy prof. Jana Berdyszaka (1934-2014) – wybitnego artystę i pedagoga, człowieka wielkiej dobroci i kultury osobistej. 

21.09.2014
Zapisy do pracowni przyjmuje p. Alina Zydroń w dziekanacie Wydziału Malarstwa (bud. C., pok. 402). Zajęcia rozpoczną się 1 października (środa) o godz. 9.30. 

19.09.2014
Na podstronie Abstrakty zostały opublikowane Rozważania na temat granic sztuki.  

16.08.2014
Program na rok akademicki 2014/15 jest dostępny na podstronie Program

23.06.2014
Galeria SOCATO zaprasza do udziału w IV Przeglądzie Młodej Sztuki Świeża Krew”, który ma charakter konkursu. Więcej informacji na stronie http://www.socato.pl/

6.06.2014
Zapraszamy na obrony prac dyplomowych: Oli Janz (Galeria Naprzeciw, 9 czerwca, godz. 9.00), Kamili Piątkowskiej (Galeria u Jezuitów, 9 czerwca, godz. 18.00), Ani Kołackiej (Galeria u Jezuitów, 9 czerwca, godz. 18.30), Dawida Marszewskiego (Galeria u Jezuitów, 9 czerwca, godz. 19.20), Kordiana Mańkowskiego (Skalar, ul. Górecka 1, 10 czerwca, godz. 12.00), Moniki Skrzypczyk (Hala 6 MTP przy ul. Grunwaldzkiej, 11 czerwca, godz. 14.00) i Karoliny Siwiak (Hala 6 MTP, 12 czerwca, godz. 12.00).

29.05.2014

Nasza wystawa końcoworoczna już jest gotowa (bud. G, sala 19). Oficjalne otwarcie wszystkich wystaw pracownianych nastąpi w poniedziałek 2 czerwca o godz. 12.00 w bud. A. Wystawa będzie dostępna do 6 czerwca, od godz. 10.00 do 18.00. Zdjęcia na podstronie Foty.

16.05.2014
Ostatni dzień przeglądu prac to poniedziałek 19 maja (od 8.30 do 13.00). Należy pokazać prace z obu semestrów. Wpis zaliczeń i ocen w czwartek 22 maja (godz. 10.00) i w poniedziałek 2 czerwca (godz. 10.00).
Rozpoczęły się zapisy do XII Pracowni Malarstwa na rok akademicki 2014/15. Do 6 czerwca lista jest dostępna w pracowni. Po tym terminie zapisy będzie przyjmowała p. Alina Zydroń w dziekanacie Wydziału Malarstwa (bud. C., pok. 402). Zapisy są przyjmowane również drogą mailową info@studio12.plZgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, rok i kierunek studiów na UAP. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

4.05.2014
Wycieczka do Berlina w ramach VI SSiDS (27.04.14).

Wczoraj zakończyliśmy VI Spotkanie Sztuki i Działań Społecznych. Fotoreportaż na podstronie Foty.

17.04.2014

VI Spotkanie Sztuki i Działań Społecznych / Ekologia, Trzciel, 26.04-3.05.2014
Sobota (26 kwietnia)
8.40 – Wyjazd (Poznań Gł.). Odbiór grupy z dworca w Zbąszyniu o 9.29
10.00 – Sprawy organizacyjne i omówienie programu VI SSiDS / Ekologia
12.00 – Spacer po Trzcielu
14.00 – Przygotowania do pracy indywidualnej i Warsztatu Radości Życia
19.00 – „Czy studia artystyczne mają sens? Co po studiach?” / dyskusja
Niedziela (27 kwietnia)
9.00 – Wyjazd do Berlina. W programie zwiedzanie Gemäldegalerie i Neue Nationalgalerie oraz centrum Berlina
20.00 – Przewidywany powrót do Trzciela
Poniedziałek (28 kwietnia)
9.00-18.00 – Praca indywidualna i korekty
16.00 – Kino Ekologiczne
19.00 – „Sztuka i ekologia” – wykład dr Wojciecha Gorączniaka / dyskusja
Wtorek (29 kwietnia)
9.00-18.00 – Praca indywidualna i korekty
16.00 – Kino Ekologiczne
19.00 – „Aotearoa. O Nowej Zelandii” – wykład i pokaz akwarel prof. Andrzeja Zdanowicza / dyskusja
Środa (30 kwietnia)
9.00-18.00 – praca indywidualna i korekty
16.00 – Kino Ekologiczne
19.00 – „Śmieci jako przedmiot sztuki i filozofii” – wykład prof. Janusza Marciniaka / dyskusja
Czwartek (1 maja)
10.00-12.00 – „Ja i ekologia” – Warsztat Radości Życia dla dzieci i młodzieży
15.00-18.00 – Montaż wystawy prac dzieci i studentów. Ćwiczenie w zakresie aranżacji wystawy
18.30 – Fragment Koncertu G-dur op. 3 Antonio Vivaldiego w wykonaniu skrzypaczki Barbary Labijak
Piątek (2 maja)
9.00-12.00 – Zakończenie montażu wystawy. Ćwiczenie w zakresie fotograficznej dokumentacji prac
12.00 – Otwarcie wystawy
15.00 – „Krótka historia lasu” – wykład mgr inż. Dariusza Stasiaka (Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Krzyż)
19.00 – Trzcielska Majówka
Sobota (3 maja)
9.00 – pakowanie i sprzątanie
Wyjazd do Zbąszynia i dalej PKP do Poznania: 12.10, 14.46, 16.11, 17.15

2.04.2014
W najbliższy piątek o godz. 18 spotykamy się, żeby porozmawiać o przygotowaniach do VI Spotkania Sztuki i Działań Społecznych w Trzcielu. 

23.03.2014
Otwarte debaty akademickie. Czy są, a jeśli tak, to gdzie znajdują się granice sztuki?
Wykład prof. Romana Kubickiego (UAP) – O martwych granicach żywej sztuki 
Wykład prof. Janusza Marciniaka (UAP) – Rozważania na temat granic sztuki
31 marca (poniedziałek), godz. 17.00. Aula AWF, ul. Królowej Jadwigi 27/39 

21.03.2014
Celina Kanunnikava, G38, akryl, 2013.

Agata Kus, S+P, olej, 2013.

Nagrodę Artystyczną UAP w konkursie Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie otrzymała Celina Kanunnikava. Nagrodę Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp. otrzymała Agata Kus. 

17.03.2014
Wydział Malarstwa zaprasza na wykład Niewczesne obrazy. Nietzsche i sztuki wizualne dr Łukasza Kiepuszewskiego, 20 marca o godz. 18.00 w Auli UAP, Al. K. Marcinkowskiego 29.
W piątek, 21 marca będziemy obchodzić Dzień Malarstwa. W tym dniu, w Auli UAP o godz. 12.00 zostanie otwarta wystawa trzeciej edycji konkursu Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie, poznamy laureata Nagrody Artystycznej UAP i Nagrody Galerii BWA w Gorzowie Wlkp. Informacje o konkursie na stronie http://nowyobraz.uap.edu.pl/

14.03.2014
Plener malarski dla osób z kierunku malarstwo (studia licencjackie i magisterskie) w Skokach, od 14 do 18 kwietnia.
VI Spotkanie Sztuki i Działań Społecznych w Trzcielu, od 26 kwietnia do 3 maja.  

27.02.2014
Otwarcie wystawy Z czasem się zmieniam Przemysława Łopacińskiego. Galeria Rotunda UAP, 3 marca o godz. 11.00. Wystawa będzie czynna do 15 marca.

15.02.2014
Mark Lombardi, George W. Bush, Harken Energy and Jackson Stephens c. 1979-90, 5th version, rysunek, 1999. Piękny schemat brzydkich powiązań między politykami, szefami korporacji i terrorystami. Aby zobaczyć powiększenie, wystarczy kliknąć na zdjęciu.

Wczoraj wieczorem spotkaliśmy się w pracowni, żeby porozmawiać m.in. o VI Spotkaniu Sztuki i Działań Społecznych oraz obejrzeć film Sztuka i spisek o Marku Lombardim. 
Dzięki temu portalowi http://www.alterkino.org/ można obejrzeć wiele świetnych filmów dokumentalnych.

11.02.2014
Otwarcie wystawy Sfumato Dawida Marszewskiego. Galeria Aula UAP, 12 lutego o godz. 18.00. Wystawa będzie czynna do 19 lutego.

7.02.2014
14 lutego (piątek) o godz. 17.00 odbędzie się projekcja filmu o Marku Lombardim. Przed filmem omówimy kilka spraw pracownianych. 
Już można zgłaszać prace na konkurs Artystyczna Podróż Hestii.  http://www.artystycznapodrozhestii.pl/
Żydowski Instytut Historyczny zaprasza do udziału w konkursie „Mowa nienawiści. Wykluczam wykluczanie”. http://www.jhi.pl/konkurs_mowa_nienawisci

2.02.2014
Vic Muniz, Medusa Marinara (wg Caravaggia), fotografia, 1997. Michelangelo Merisi da Caravaggio, Głowa Meduzy, olej, 1596.

Oto jedna ze starszych prac Vica Muniza, który od początku swej twórczości zaskakuje inwencją ikonograficzną i poczuciem humoru. Jakiś czas temu Vic Muniz był bohaterem naszej rozmowy o sztuce zaangażowanej społecznie. Obejrzeliśmy film Waste Land Lucy Walker o zrealizowanym przez tego artystę projekcie współpracy ze zbieraczami materiałów nadających się do ponownego użycia, którzy pracują na Jardim Gramacho (peryferie Rio de Janeiro). To jedno z największych na świecie wysypisk śmieci. Kto nie widział tego filmu, będzie mógł go zobaczyć na plenerze w Trzcielu podczas VI Spotkania Sztuki i Działań Społecznych / Ekologia. A za kilka dni obejrzymy film o Marku Lombardim (datę projekcji wybierzemy podczas najbliższych zajęć). 

21.01.2014
Wojciech Gorączniak, Cuda wszechświata, olej, 2004.

21 stycznia na Wydziale Matematyki (UAM Morasko) została otwarta podwójna wystawa: Laboratoria Wojciecha Gorączniaka i Wyobrażenie ruchu w czwartym wymiarze Mikołaja Polińskiego. Wystawa potrwa do końca lutego.

11.01.2014
Dawid Marszewski, Sprzedam gruz.Chełmno, olej, 2013.

Polecane wystawy: 
Obrazy żydowskie Dawida Marszewskiego, ODK „Pod Lipami” (do 31 stycznia).
Malarstwo Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego. Galeria Rotunda UAP (do 26 stycznia).

3.01.2014
Informacja o przeglądzie semestralnym
Zakończenie zajęć w semestrze zimowym: 10 stycznia. Sesja egzaminacyjna od 13 do 17 stycznia.
Terminy przeglądów w naszej pracowni: 8 stycznia (środa), 10 stycznia (piątek), 13 stycznia (poniedziałek) i 14 stycznia (wtorek). Od godz. 9.00 do 13.00. 
Na przegląd należy przynieść wszystkie prace malarskie zrealizowane w semestrze zimowym oraz projekty prac jeszcze nie zrealizowanych, których termin realizacji już upłynął lub upłynie w styczniu. 
Nie zapomnijmy o indeksie i karcie egzaminacyjnej.
Zaliczenie i ocena zależą od jakości prac, realizacji programu (w tym znajomości chociaż trzech z polecanych lektur) i zestawienia semestralnego obecności na zajęciach.

14.12.2013

Link do interaktywnego ćwiczenia wrażliwości na kolor i ...refleksu: http://color.method.ac/o
Zob. także wpis 31.10.2011, gdzie znajduje się link do innych ćwiczeń. 

10.12.2013
Caspar David Friedrich, Morze lodu, olej, 1823-24.

Spotkanie świąteczne: 16 grudnia (poniedziałek), godz. 10.00. Będzie ciasto, herbata i kawa oraz osobny stół z... albumami i katalogami. 

4.12.2013
Polecane wystawy: 
47 milisekund. Celina Kanunnikava (Galeria Szyperska / ZPAP), 
Przestrzeń. Anna Kołacka, Dawid Marszewski i Kamila Piątkowska (Galeria Think Art).

18.11.2013
Dodatkowe lektury dla dyplomantów (oprócz lektur podanych na podstronie Program i lektur polecanych w rozmowach): 
Zygmunt Bauman, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy,
Zygmunt Bauman, Śmierć i nieśmiertelność O wielości strategii życia
Jolanta Brach-Czaina, Szczeliny istnienia
Roman Ingarden, Książeczka o człowieku.

Wykład Jana Michalskiego o Andrzeju Wróblewskim jest dostępny na http://vimeo.com/74646765

4.11.2013
Przegląd prac (studium martwej natury).

23.10.2013
Andrzej Wróblewski, Niebo nad górami, olej, 1948.

II Katedra Malarstwa UAP zaprasza na wykład Jana Michalskiego: Bodhisattva Avalokiteśvara i jego rola w soteriologii Andrzeja Wróblewskiego. Studium wyobraźni symbolicznej powojennego artysty.
Prowadzenie spotkania i dyskusji: dr Wojciech Gorączniak.
28 października 2013, godz. 18.00. Aula UAP, bud. A przy al. K. Marcinkowskiego 29

22.10.2013
Za nami dodatkowy plener w ramach projektu V Spotkania Sztuki i Działań Społecznych. Fotoreportaż na podstronie Foty.

9.10.2013 
PLENER
Prośba do osób, które zapisały się na plener do Trzciela, aby pamiętać o zabraniu materiałów do pracy (farby, podobrazia, pędzle itp.). Minimum 2 podobrazia lub sztywne podkłady w różnych formatach. Pamiętajmy także o ciepłej odzieży, odzieży do pracy, ręczniku, klapkach pod prysznic i innych rzeczach osobistych. Zakwaterowanie i wyżywienie bezpłatne. Ciężki bagaż i starannie spakowane materiały do pracy (opisane jako Plener w Trzcielu) prosimy pozostawić w portierni naszego budynku przy ul. Garncarskiej 7 w poniedziałek (do godz. 13.00). To wszystko zostanie przewiezione do Trzciela i będzie czekało na Was w środę 16 października w naszej bazie plenerowej.
Wyjazd grupy pod opieką Ani Kołackiej z Dworca Głównego w środę o godz. 8.42. Prosimy o wcześniejsze przybycie na dworzec i wyznaczone przez Anię miejsce oraz posiadanie przy sobie legitymacji studenckiej. Odbiór grupy z dworca w Zbąszyniu o 9.31. Program pleneru poniżej (wpis 5.10.2013). 

5.10.2013
Program dodatkowego pleneru w ramach projektu V SSiDS (przygotowanie do VI SSiDS / Ekologia, 2014), Trzciel, 16-20.10.2013
16.10.13, środa 
8.42 – Wyjazd (Poznań Gł.). Odbiór z dworca w Zbąszyniu o 9.31. 
10.00 – Sprawy organizacyjne i omówienie programu pleneru. 
11.00-18.00 – Praca indywidualna. 
19.00 – Wiek głupoty, reż. Franny Armstrong, pierwszy z zestawu 3 filmów dokumentalnych nagrodzonych na festiwalu Planete Doc Review, które są poświęcone problematyce ekologicznej. 
17.10.13, czwartek 
9.00-18.00 – Praca indywidualna i korekty. 
19.00 – Jądro wieczności, reż. Michael Madsen. 
21.00 – Rozmowa o studiach i o tym, co po studiach… W tle rozmowy Miles Davis (Kind of Blue i Sketches of Spain). 
22.00 – O swoim pobycie i pracy artystycznej w USA opowie Kamila Piątkowska. 
18.10.13, piątek 
9.00-18.00 – Praca indywidualna i korekty. 
19.00 – Recepta na klęskę, reż. John Webster. 
21.00 – Dyskusja nad programem VI SSiDS / Ekologia. 
19.10.13, sobota 
9.00-18.00 – Praca indywidualna, korekty, ćwiczenie w zakresie aranżacji i montażu wystawy oraz dokumentacji fotograficznej.
17.00 – Otwarcie wystawy. 
21.00 – Folwark zwierzęcy Georga’a Orwella (czyta Wiesław Michnikowski). Dyskusja o znaczeniu światopoglądu w pracy artystycznej. 
20.10.13, niedziela 
Pakowanie obrazów, sprzątanie, powrót do Poznania. 

3.10.2013
Niedawno wydana książka Spotkaniach Sztuki i Działań Społecznych jest dostępna bezpłatnie w pracowni.

2.10.2013
Spotkanie organizacyjne dla studentów zapisanych do XII Pracowni Malarstwa odbędzie się w poniedziałek 7 października o godz. 10.00 w sali nr 19 (III piętro) w budynku przy ul. Garncarskiej 7.

1.10.2013
Stypendia artystyczne UNESCO – Aschberg Bursaries for Artists 2014. Informacja dostępna na stronie:  http://www.unesco.org/culture/aschberg
Już można zgłaszać propozycje do szóstej edycji międzynarodowego festiwalu NEU/NOW, który odbędzie się na przełomie czerwca i lipca 2014 r. w Tilburgu (Holandia). Termin wysyłania zgłoszeń uczestników nominowanych przez uczelnię upływa 2.12.2013. Nominowani mogą być zeszłoroczni i tegoroczni dyplomanci oraz studenci ostatniego roku studiów. Szczegóły: http://www.elia-artschools.org/festival/call-for-nominations 
Koordynatorem aplikacji jest prorektor ds. współpracy z zagranicą i programów naukowo-badawczych – prof. Andrzej Syska.

27.09.2013
Lista tematów na rok akademicki 2013/14 znajduje się na podstronie Program

24.09.2013
I Międzynarodowe Triennale Rysunku Studentów Wyższych Szkół Artystycznych Katowice 2014. Termin składania prac: 15.11.2013.

10.09.2013
Ania Kołacka, Kamila Piątkowska i Dawid Marszewski oraz Magdalena Jugo (kuratorka) zapraszają na otwarcie wspólnej wystawy w Poznańskiej Galerii Nowej przy ul. Mielżyńskiego 20 G. Wystawa czynna od 13 września do 4 października (w godzinach popołudniowych).
 
20.08.2013
W związku z budową nowego skrzydła głównego budynku UAP, XII Pracownia Malarstwa została przeniesiona do budynku zastępczego przy ul. Garncarskiej 7 i znajduje się w sali nr 19 na trzecim piętrze. 

5.06.2013
7 czerwca wieczorem, po demontażu wystawy końcoworocznej, spotkamy się na Starym Rynku, aby uczcić koniec roku i początek wakacji.

20.05.2013
W sobotę 18 maja rozszerzyliśmy Noc Muzeów o Noc Pracowni. Po raz pierwszy wszystkie pracownie skupione w II Katedrze Malarstwa UAP włączyły się w to sympatyczne święto sztuki.

14.05.2013

Dziękuję Natalii, Dawidowi i Maksowi za pomoc przy aranżacji i montażu naszej wystawy końcoworocznej. Wystawa będzie częścią programu poznańskiej Nocy Muzeów (18.05.2013). Termin wpisu zaliczeń i ocen: 20 maja, godz. 10.00. To także ostatni dzień bezpośrednich zapisów do pracowni. Po tym terminie zapisy będzie przyjmowała p. Alina Zydroń w dziekanacie Wydziału Malarstwa (bud. C., pok. 402). Zapisy są przyjmowane również drogą mailową info@studio12.pl Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, rok i kierunek studiów na UAP. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin demontażu wystawy: 7 czerwca.

12.05.2013
 
V Spotkanie Sztuki i Działań Społecznych w Trzcielu (27.04-3.05.2013). Tematem tej edycji Spotkań była Pamięć. Chodziło nam o szeroko rozumianą pamięć w przestrzeni publicznej miasteczka Trzciel. Użyliśmy medium sztuki do pracy estetycznej nad śladami przeszłości (fortyfikacje, kirkut, synagoga, zabytki architektury, wspomnienia mieszkańców). Zaprosiliśmy do współpracy dzieci i młodzież z Trzciela i spróbowaliśmy razem pogłębić naszą wiedzę o tym miejscu. W kontekście problematyki pamięci działał Warsztat Radości Życia dla dzieci i młodzieży – Miejsce urodzenia / Miejsce zamieszkania. Uczestnicy warsztatu w grupach prowadzonych przez studentów wyszli w plener, żeby razem malować przeszłość i rozmawiać o niej. Zwróciliśmy uwagę na znaczenie przeszłości i jej wpływ na teraźniejszość. Działanie zakończyła wspólna wystawa w Trzcielu. Szczegółowy program V SSiDS poniżej (wpis 14.04.2013).

Trzciel znajduje się na dawnym pograniczu polsko-niemieckim. Przeszłość w specyficzny sposób rzutuje na jego teraźniejszość. Niespełna osiemdziesiąt lat temu natura w tym miejscu została podporządkowana celom militarnym. Obra i jej rozlewiska stały się częścią tzw. Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (Festungsfront im Oder-Warthe Bogen) – systemu obrony wschodniej granicy, który Niemcy stworzyli w latach 1934-1944. Głównym elementem systemu są jedne z największych podziemi fortyfikacyjnych na świecie. Sieć podziemnych korytarzy ma długość około 30 kilometrów i łączy osadzone w ziemi na głębokości 7 pięter bunkry. MRU ciągnie się od Skwierzyny przez Kaławę i Boryszyn aż do Odry. Zwiedzanie podziemi, które są obecnie rezerwatem nietoperzy, to nie tylko wyprawa w przeszłość, lecz również w głąb umysłu, którym owładnęło myślenie totalitarne. Żelbetonowy, monstrualny implant, choć jest ukryty pod pięknym i już zabliźnionym pejzażem tych okolic, nadal niepokoi. 

V Spotkanie Sztuki i Działań Społecznych stanowi część projektu Kierunek malarstwo, który został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestnicy Spotkania i Wydział Malarstwa UAP serdecznie dziękują MKiDN za wsparcie finansowe jego realizacji. Fotoreportaż z V SSiDS na podstronie Foty.

5.05.2013
17 maja kończymy zajęcia. Przeglądy prac odbędą się w dniach: 6, 7, 8, 9, 10 i 11 maja (godziny przeglądów zostaną podane podczas najbliższych zajęć). Montaż wystawy: 11, 12 i 13 maja. Otwarcie wystawy: 18 maja o godz. 17.00. Wystawa będzie częścią programu Noc Muzeów / Noc Pracowni. Termin demontażu wystawy: 7 czerwca, godz. 17.00.

14.04.2013V SPOTKANIE SZTUKI I DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH
Plan pobytu w Trzcielu 27.04-3.05.2013.
Śniadania o godz. 8.00-8.30, obiady o 13.00-13.30, kolacje o 18.00.
27.04.13, sobota
8.42 – wyjazd (Poznań Gł.). Odbiór z dworca w Zbąszyniu o 9.31.
10.30 – Sprawy organizacyjne. Przygotowania techniczne do pracy indywidualnej i działań zespołowych. Zwiedzanie miasteczka pod kątem realizacji tematu Pamięć w przestrzeni publicznej Trzciela. Wybór motywu – miejsca.
20.00 – Janusz Marciniak, O Spotkaniach Sztuki i Działań Społecznych oraz Warsztatach Radości Życia (2007-2012). Dyskusja na temat łączenia sztuki z pracą społeczną.
21.30 – Wieczór z filmem: Spotkania na krańcach świata, reż. Werner Herzog. Po filmie rozmowa o szukaniu swojego miejsca w świecie i społeczeństwie.
28.04.13, niedziela
9.00 – Wyjazd do Pniewa. Zwiedzanie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Po południu indywidualna praca artystyczna.
19.00 – Wojciech Gorączniak, Laboratorium – autoprezentacja i otwarcie wystawy prac oraz dyskusja o dyscyplinie wypowiedzi malarskiej.
21.30 – Wieczór z filmem: Europa, reż. Lars von Trier. Po filmie dyskusja o wpływie historii powszechnej na życie „człowieka pojedynczego” i formie narracji filmowej.
29.04.13, poniedziałek
Indywidualna praca artystyczna.
19.00 – Omówienie przygotowań do działania z dziećmi w ramach Warsztatu Radości Życia – Miejsce urodzenia / Miejsce zamieszkania.
20.00 – Andrzej Zdanowicz, O twórczości absolwentów UAP na wybranych przykładach: J. Malinowski, I. Rogucka, A. Sowisło. Po wykładzie rozmowa o samodzielnej pracy artystycznej po studiach.
22.00 – Wieczór z filmem: Wszystko może się przytrafić, reż. Marcel Łoziński. Po filmie dyskusja o dzieciństwie.
30.04.13, wtorek
9.30-13.00 – Warsztat Radości Życia – Miejsce urodzenia / Miejsce zamieszkania, spotkanie z dziećmi, podział na grupy, portretowanie zabytków, rozmowa z dziećmi o znaczeniu przeszłości, jej wpływie na teraźniejszość i naszą tożsamość.
Po południu indywidualna praca artystyczna.
19.00 – Piotr Bernatowicz, Współczesne wojny kulturowe – spotkanie autorskie z historykiem sztuki i redaktorem naczelnym „Arteonu”.
21.00 – Wieczór z muzyką: recital akordeonowy Filipa Walkowiaka (w repertuarze m.in. utwory Jana Sebastiana Bacha i Astora Piazzolli).
22.00 – Performansy Dawida Marszewskiego: Granica (ok. 10 min.), Prawda, kłamstwo (ok. 15 min.).
23.00 – Wieczór z filmem: Speedmouse, The Umbilical Brothers. Po filmie rozmowa o scenografii minimalistycznej i... znaczeniu poczucia humoru.
1.05.13, środa
Indywidualna praca artystyczna.
20.00 – Rozmowa o wymogach pracy dyplomowej z malarstwa.
21.30 – Wieczór z filmem: Wyjście przez sklep z pamiątkami, reż. Banksy. Po filmie dyskusja o komercjalizacji sztuki i mistyfikacjach artystycznych.
2.05.13, czwartek
Indywidualna praca artystyczna.
14.00 – Montaż wystawy Pamięć i wystawy Miejsce urodzenia / Miejsce zamieszkania.
16.00 – Otwarcie wystaw podczas „Trzcielskiej Majówki”. Przekazanie prac dzieci w darze dla miasta i GOKiS.
3.05.13, piątek
Pakowanie obrazów i sprzątanie. Wyjazd. Zbąszyń: 12.07.

8.04.2013

Dziś zakończyła się wystawa konkursowa Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie. Kilka zdań komentarza. To była druga i, jak mówią, lepsza (?) od pierwszej edycja konkursu. Pojawiło się w niej wiele świetnych obrazów. Nagrodę Artystyczną UAP otrzymała Irmina Staś. Jej Organizmy ukazują świat form abstrakcyjno-biologicznych. sugestywną plastycznie, malarską imaginacją życia wewnętrznego jako ciała, którego tkankę tworzą tajemnicze struktury, jakby kości, żyły, włókna i nerwy. Wizja Irminy wydaje się naznaczona jakimś osobistym doświadczeniem egzystencjalnym. Niepokoi i zarazem fascynuje.

Irmina Staś, Organizm 12, olej, 2012.

Nagrodę Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim otrzymała Martyna Borowiecka, którą poznaliśmy już w pierwszej edycji konkursu. Pisałem o Martynie w ubiegłym roku (wpis 2.04.2012). W jej obrazach uderza świeżość i współczesność spojrzenia oraz piękno wykonania opartego na metodzie studyjnej.
Zarazem nie można ich nie skojarzyć z tą linią tradycji malarskiej, którą tworzył Chardin, Degas, Manet... Obrazy Martyny są nade wszystko pochwałą malarstwa jako takiego. Urzekają poczuciem i finezją formy. Są zapisem kontemplacji i intymności przeżyć estetycznych. Skłaniają do refleksji nad estetyką i przypominają, że estetyka stanowi podstawę sztuki. Cóż, paradoksem naszych czasów jest to, że trzeba o tym przypominać... Martyna ma świetny rysunek, wyczucie koloru i kulturę plastyczną. Moim zdaniem, doskonale wpisuje się w założenia konkursu Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie, który nie jest konkursem tematycznym pod ideologicznym czy religijnym hasłem. Ten konkurs stawia pytanie o wyjątkowość obrazu i filozofię widzenia.

Martyna Borowiecka, Martwa natura, olej, 2011.

Nagrodę Kolekcjonerów otrzymała Natalia Bażowska, którą wyróżnia ciekawe połączenie fascynacji płynnością materii malarskiej z figuratywnym, surrealistycznym obrazowaniem.

Natalia Bażowska, Na kanapie, akryl i olej, 2012.

Jedną z osób, które spowodowały wzrost temperatury dyskusji jurorów, była Kamila Piątkowska. Wielki talent i rzadkie, więc cenne, introwertyczne spojrzenie na świat. Jestem pod wrażeniem napięcia emocjonalnego i freudowskiej aury autoportretów i portretu matki (Pani domu). Kamila, w zgodzie ze sobą i w naturalny dla siebie sposób, posłużyła się przekonującym artystycznie realizmem, wykorzystując go do wyrażenia swojego niejednoznacznego stosunku do rzeczywistości.  


Kamila Piątkowska,
Pani domu, olej, 2012.


24.03.2013

Rynek w
Trzcielu na starej pocztówce z
początku XX w.

V Spotkanie Sztuki i Działań Społecznych oraz Warsztat Radości Życia odbędzie się w dniach 27.04-3.05.2013. Tematem tegorocznej edycji jest Pamięć w przestrzeni publicznej Trzciela.
Szczegółowy program pleneru zostanie przedstawiony na jutrzejszym zebraniu w pracowni.

20.03.201
3
W poniedziałek, podczas zajęć (ok. 11.30), porozmawiamy o plenerze w Trzcielu.


18.03.2013
W piątek, 22 marca będziemy obchodzić Dzień Malarstwa. W tym dniu, w Auli UAP o godz. 12.00 zostanie otwarta wystawa konkursowa Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie, poznamy laureata Nagrody Artystycznej UAP, Nagrody Galerii BWA w Gorzowie Wlkp. i Nagrody Kolekcjonerów. Informacje o konkursie na stronie http://nowyobraz.uap.edu.pl/

7.03.2013
Zapraszamy na otwarcie wystawy prac Mateusza Gudela i Piotra Sołoduchy. 11 marca o godzinie 11.00 w XII Pracowni Malarstwa. Ci, którzy przyjdą na otwarcie tej wystawy, zobaczą również premierowy pokaz filmów animowanych Mateusza Gudela.
Tego samego dnia, podczas zajęć odbędzie się dyskusja na temat sztuki zaangażowanej politycznie i podejmującej problematykę społeczną.

Francisco Goya, Rozstrzelanie powstańców madryckich, olej, 1814.


26.02.2013
PAINTBALL

Mamy prawdziwą „klęskę urodzaju” na polu wystaw. 25 lutego w Galerii Miejskiej Arsenał odbyło się otwarcie wystawy Paintball. Podczas otwarcia został wykonany performens muzyczny Michała Benkhe, Marka Jakubowicza, Tomasza Kalitko i Marcina Piekuta. 

Idea wystawy
Paintball to żartobliwy tytuł wspólnej wystawy prac pedagogów i studentów Wydziału Malarstwa UAP. Celem wystawy jest realizacja idei dydaktyki opartej na partnerstwie. Archaicznej relacji „mistrz-uczeń” przeciwstawiamy model dydaktyki konfrontującej pedagoga ze studentem, studenta ze studentem i pedagoga z pedagogiem, czyli wszystkich ze wszystkimi... Chodzi o zderzenie różnic w sposobach myślenia o sztuce, odrzucenie apodyktyczności i arbitralnych sądów z pozycji miejsca w hierarchii uczelni. Chcemy się uczyć rozstrzygania o wartości własnej i cudzej pracy artystycznej przez dyskusję i logiczną argumentację. Chcemy również pokazać, że sztuka jest nie tylko działaniem indywidualnym i różnicującym nas, lecz także doświadczeniem społecznym. Może służyć wzajemnemu zrozumieniu i być płaszczyzną twórczej współpracy. Wystawa jest też formą promocji studentów – młodych artystów. 

Zasada udziału
Kierownicy pracowni malarskich, którzy zgodzili się uczestniczyć w wystawie, zaprosili do udziału w niej (1-3) swoich najlepszych studentów. Limit to, niestety, konsekwencja warunków technicznych i wielkości przestrzeni wystawowej. Każda osoba uczestnicząca w wystawie jest reprezentowana jednym obrazem, który sama wybrała. 

Dawno nie widzieliśmy takiego tłumu w galerii. Widoczność obrazów spadła do zera. Wystawa potrwa tylko tydzień. Katalog (gratis) jest dostępny w galerii i naszej pracowni. 

19.02.2013
Ania Kołacka i Dawid Marszewski zapraszają na otwarcie wspólnej wystawy Roztopy, 22 lutego o godz. 19.00 w Galerii Piwnicy Duchowej przy Klasztorze Karmelitów Bosych na Wzgórzu św. Wojciecha, ul. Działowa 25.

18.02.2013
Malarstwo na rynku sztuki. O malarstwie jako zawodzie i strategii życiowej mówiła dr Anna Rogozińska.

Podziękowanie dla dr Anny Rogozińskiej za bardzo dobry wykład o rynku sztuki i wyczerpujące odpowiedzi na serię postawionych przez nas pytań. Podziękowania dla Natalii i Oli za autorski wybór obrazów i rysunków oraz ich prezentację.

17.02.2013
Zapraszamy na otwarcie wystawy prac Aleksandry Janz i Natalii Juszkiewicz. 18 lutego o godzinie 11.00 w XII Pracowni Malarstwa. Podziękowania dla Dawida, Marty, Mateusza i Piotra za pomoc w przygotowaniu sali i montaż wystawy.

9.02.2013
II Katedra Malarstwa zaprasza na wykład Malarstwo na rynku sztuki. O malarstwie jako zawodzie i strategii życiowej będzie mówić dr Anna Rogozińska.
Termin: 18 lutego (poniedziałek) 2013, godz. 11.00. Miejsce: budynek „A” UAP, sala 104 (XII Pracownia Malarstwa).


7.02.2013
Zaha Hadid, The World (89 Degrees), malarstwo, 1983.

W nawiązaniu do naszych pracownianych rozmów o łączeniu malarstwa z innymi dyscyplinami artystycznymi i kierunkami studiów, stawiam pytanie. Czy zatarciu granic między dyscyplinami artystycznymi, pojawieniu się nowych technik wizualnego przekazu i konceptualizacji procesu twórczego towarzyszy refleksja nad pojęciem formy? Moim zdaniem, architektura i rzeźba wycisnęły piętno na języku, którym mówimy o formie. Dziś myślimy rzeźbą. Myślimy przestrzenią.

Chciałbym sprowokować tych, dla których malarstwo nie jest głównym kierunkiem studiów, do pogłębiania refleksji na temat pojęcia formy i i do refleksji nad możliwościami praktycznego wykorzystywania doświadczenia malarskiego w architekturze, projektowaniu, rzeźbie, grafice, filmie. Malarstwo też może skorzystać na tym. Powinienem  zilustrować ten wpis wieloma pięknymi przykładami. Proponuję coś innego. Wpiszcie w wyszukiwarkę: „zaha hadid paintings”.

W najbliższym czasie będziemy rozmawiać o znaczeniu rysunku w pracy twórczej. Polecam udział w cyklu spotkań Teraz Rysunek, który firmuje Katedra Rysunku. Pierwsze spotkanie Bogdan Wojtasiak / Andrzej Wielgosz odbędzie się 12 lutego o godz. 17.30 w Auli UAP. 

Zaha Hadid,Vision for Madrid Block – 18 pieces, malarstwo, 2012.

29.01.2013

Ogólnopolski konkurs malarski (dla studentów i absolwentów) Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie o Nagrodę Artystyczną UAP. Przyjmowanie zgłoszeń online do 15 lutego. Więcej informacji na http://nowyobraz.uap.edu.pl/
Międzynarodowy konkurs malarski (dla studentów i absolwentów)
STRABAG Artaward International 2013. Przyjmowanie zgłoszeń online do 17 lutego. Więcej informacji na http://www.strabag-artaward.at/

15.01.2013

Dawid Marszewski, Psalm 122, performans.

Anna Sienkiewicz, prezentacja koncepcji pracy dyplomowej.

Podziękowanie dla Ani Sienkiewicz za świetne przedstawienie koncepcji pracy dyplomowej w ramach autoprezentacji. Osobne podziękowanie dla Dawida Marszewskiego za przygotowanie interesującego performensu.


12.01.2013
14 stycznia, w poniedziałek wieczorem spotykamy się w pracowni, aby obejrzeć autoprezentację Anny Sienkiewicz (o godz. 19.00) i performans Psalm 122 Dawida Marszewskiego (o godz. 20.00).

6.01.2013
Rozpoczynamy przeglądy prac, które powstały w semestrze zimowym. Terminy przeglądów oraz zaliczeń i wpisów oceny: 7, 9, 11, 16 i 17 stycznia, od godz. 9.00 do 13.00.

22.12.2012
“I don't think I'm really a portrait painter, because I only use a head to express something more. And , if a painting stays just a head, I'm not satisfied with it. If it's an outdoor person, I feel that his countenance reflects the skies he walks under, the clouds have reflected on his face for his whole life and I try to get that quality into the portrait” (Andrew Wyeth).

Andrew Wyeth (1917-2009), Warkocze, tempera, 1979.

6.12.12

II Katedra Malarstwa zaprasza na wykład prof. Wojciecha Suchockiego, dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu. Malarstwo i muzeum. O wpływie instytucji muzeum na rozwój sztuki współczesnej. Termin: 10 grudnia (poniedziałek) 2012, godz. 12.00. Miejsce: Nowy Gmach Muzeum Narodowego w Poznaniu.


30.11.2012
Ostatnio rozmawiamy o związkach między malarstwem figuratywnym i abstrakcyjnym. Chciałbym wskazać na jeszcze jeden interesujący przykład połączenia figuracji z abstrakcją. Peter Doig. Ten malarz przedstawia świat, w którym realne przemienia się w abstrakcyjne. Ekspozycja plastycznych walorów sprawia, że to malarstwo ma silne działanie wizualne. Doig nie spadł z księżyca (a może?). Jest kontynuatorem takich malarzy jak np. Seurat, Klimt, Redon, Bonnard. Polecam obejrzenie reprodukcji jego obrazów w internecie. 

25.11.2012
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Zygmuntowi Baumanowi odbędzie się 28.11.2012 (środa), o godz. 13.00 w Auli UAP.

21.11.2012
26 listopada (poniedziałek), po zajęciach, ok. godz. 12.00 pojedziemy do
fabryki kolorów, czyli do firmy APA-Polska w Kobylnicy, aby zobaczyć jak produkuje się farby artystyczne.

16.11.2012
Abstrakt wprowadzenia do tematu Obraz z historią jest już dostępny na podstronie Abstrakty.

13.11.2012

II Katedra Malarstwa zaprasza na wykład Malarze osobni, kolekcjonerzy osobni. O początkach nowoczesnej świadomości artystycznej w Polsce opowie dr hab. Andrzej Pieńkos (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego). Termin: 14 listopada (środa) 2012, godz. 12.00. Miejsce: nowy gmach Muzeum Narodowego w Poznaniu.

10.11.2012
Jan van Eyck, Mężczyzna w niebieskim chaperonie, olej, 1432.

Niedziela z Janem van Eyckiem (1390-1441). Mężczyzna w niebieskim chaperonie. Zobaczyłem go na wystawie Van Eyck – Memling – Breughel w Muzeum Narodowym w Gdańsku (2010). Obraz należy do zbiorów Muzeum Narodowego Brukenthala w Sibiu (Rumunia). Jest bardzo mały (22,5 x 16,6 cm), ale jak działa! Chaperon w kolorze nieba, który otacza głowę mężczyzny, układa się w abstrakcyjny znak, w ramę kameralnej sceny rodzajowej. Ten obraz to coś więcej niż portret, dlatego nazwałem go sceną rodzajową. Mężczyzna trzyma w dłoni pierścień, który z daleka wygląda jak złoty płomyk i wydaje się być darem przekazywanym – jeszcze w myślach lub już w rzeczywistości – komuś, kto znajduje się na zewnątrz tej sceny. Sądząc po kierunku spojrzenia mężczyzny, adresat daru jest po tej samej stronie, co źródło światła. Druga dłoń mężczyzny spoczywa na krawędzi obrazu. W ten sposób van Eyck sugeruje, że obraz to autonomiczna rzeczywistość, czyli sztuka. Mężczyzna wydaje się pochłonięty rozważaniem swoich zamiarów. Czy van Eyck obsadził nas w roli świadków chwili decydowania o przeznaczeniu czegoś lub kogoś? 

Możliwa jest inna interpretacja. Mężczyzna nie myśli o ofiarowaniu pierścienia. Przed chwilą zsunął go z palca i bawi się nim, znajdując w pierścieniu medium, które pomaga mu uporządkować myśli i opanować uczucia. Dłoń z pierścieniem przypomina lampkę oliwną lub znicz. Obraz może być alegorią życia wewnętrznego. Zwróćmy uwagę jak w tej syntetycznej kompozycji funkcjonują plastycznie i symbolicznie detale: 
pierścień, 
ułożenie dłoni, 
usta otoczone krótkim zarostem, 
melancholijne spojrzenie oczu, 
kształt nosa wciągającego powietrze, 
nadstawione ucho i wiążące obraz w całość światło na czole, policzkach i szyi. Wszystko układa się we frazę ikonograficzną, która pozwala na różne interpretacje obrazu, ale jednocześnie określa jego przestrzeń duchową. Jest świadectwem kultury duchowej van Eycka. Przypomina się Melancholia Dürera i niektóre portrety namalowane przez Vermeera van Delft. 

8.11.2012
Gratulacje i podziękowanie dla Ani Kołackiej za świetnie przygotowany wykład
Paul Cézanne – rola geometrii w obrazie.

2.11.2012

II Katedra Malarstwa zaprasza na spotkanie
z tłumaczem Ryszardem Reisnerem Malarstwo po angielsku... Spotkanie będzie miało charakter warsztatu wprowadzającego w angielskie słownictwo specjalistyczne w zakresie odnoszącym się do malarstwa, który obejmie również pisanie autokomentarza i aplikacji oraz redagowanie not biograficznych. Termin: 7 listopada (środa) 2012, godz. 12.00. Miejsce: budynek „A” UAP, sala 108. Prosimy o wcześniejsze przybycie, gdyż ilość miejsc jest ograniczona. Radzimy zabrać notatnik i długopis...

29.10.2012

Wykład Anny Kołackiej pt. Paul Cézanne – rola geometrii w obrazie odbędzie się 8 listopada (czwartek) o godz. 19.00 w naszej pracowni, czyli w sali 104.

Paul Cézanne, Martwa natura z jabłkami, olej, 1894.

26.10.2012
Uwaga, abstrakty wprowadzenia do tematów Struktura oraz Malarstwo i muzyka już są dostępne na podstronie Abstrakty.

18.10.2012

Dziś gościliśmy w naszej pracowni p. Elisabeth Lehmann i ekipę niemieckiej telewizji ZDF. Z tej okazji zrealizowaliśmy projekt performansu malarskiego Mandala dla świata w dniu 18 października 2012 roku. W realizacji projektu uczestniczyli następujący studenci: Mateusz Gudel, Aleksandra Janz, Natalia Juszkiewicz, Anna Kokocińska, Anna Kołacka, Ewa Lipa, Dawid Marszewski, Monika Skrzypczyk, Anna Sienkiewicz, Piotr Sołoducha i Marta Tomiak

Mandala dla świata była artystycznym nawiązaniem do tradycyjnej buddyjskiej praktyki duchowej. Podziwiam buddyzm za filozofię empatii i współczucia. Moim zdaniem, kluczem do zrozumienia sensu sztuki i sensu życia jest właśnie empatia i współczucie. To atrybuty wrażliwości ludzkiej. Prawdziwe współczucie jest bezwarunkowe. Podobnie jest z przeżyciem estetycznym. Powinno być bezinteresowne. W sztuce to, co estetyczne, spotyka się z tym, co etyczne. 

Nasza mandala została ułożona ze świeżych gazet. Była symbolem świata uchwyconego w konkretnym czasie i zarazem jego dosłownym opisem. Czytając gazety użyte do mandali, zareagowaliśmy na wydrukowane w nich teksty nieprzypadkowymi gestami malarskimi, które wzbogaciły mandalę o ślad naszej wrażliwości. Kolory farb miały znaczenie symboliczne i zostały powiązane z treścią artykułów i zdjęć, którą zakryła farba. Malarski dialog z gazetową materią mandali był dla nas i dla obserwujących nas gości doświadczeniem estetyczno-etycznym. Razem dokonaliśmy symbolicznej przemiany świata. Doświadczyliśmy także radości wspólnego działania i pracy zespołowej. 

O symbolice mandali mówiłem w ubiegłym roku, kiedy sypaliśmy Mandalę dla Malewicza (14.05.2011), więc tylko przypomnę, że sypanie lub malowanie mandali służy oświeceniu, samopoznaniu, medytacji i wewnętrznej przemianie cech negatywnych w pozytywne oraz obudzeniu współczucia. Jest działaniem na rzecz harmonii i pokoju. 

Tradycja nakazuje zniszczyć gotową mandalę, aby pokazać nietrwałość każdego istnienia oraz pozwolić pozytywnej energii rozprzestrzenić się w świecie. Taki koniec spotkał i naszą mandalę. Ale coś z tego wspólnego działania (choćby wspomnienie) zostanie w nas (myślę także o naszych gościach) i przez nas będzie miało pozytywny wpływ na innych ludzi i na świat. Praca nad mandalą była ćwiczeniem kierującym każdego, kto w nim uczestniczył, w stronę pogłębionego poznania artystycznego. Bardzo dziękuję wymienionym wyżej osobom za zaangażowanie i znakomitą współpracę. Zdjęcia na podstronie Foty.

16.10.2012

Niemiecka telewizja ZDF gościem XII Pracowni Malarstwa
Zapraszam na spotkanie w środę o 19.00 w naszej pracowni. Niżej lista osób, których dotyczy to zaproszenie (zwracam się do osób z doświadczeniem w pracy zespołowej). Chciałbym przedstawić Wam projekt działania, które zrealizujemy już w czwartek (18.10.12 o godz. 12.00) dla niemieckiej telewizji. To będzie performans malarski.
W trakcie spotkania przygotujemy się do realizacji projektu, a następnie przygotujemy miejsce, czyli salę 104. Udział w jutrzejszym spotkaniu jest warunkiem uczestniczenia w performansie. Prośba: jeśli ktoś nie będzie mógł przyjść na spotkanie, niech mnie zawiadomi wcześniej (info@studio12.pl).

Zaproszeni:
1. Aleksandra Janz, II r., malarstwo

2. Anna Kołacka, II r., malarstwo
3. Dawid Marszewski, II r. malarstwo
4. Katarzyna Wyrembelska, II r., malarstwo

5. Monika Skrzypczyk, II r., malarstwo (pracownia wolnego wyboru)
6. Ewa Lipa, II r., architektura wnętrz (pracownia wolnego wyboru)

7. Anna Kokocińska, II r., architektura wnętrz i scenografia (pracownia wolnego wyboru)
8. Piotr Sołoducha, II r., grafika projektowa (pracownia wolnego wyboru)
9. Marta Tomiak, II r., grafika projektowa (pracownia wolnego wyboru)
10. Mateusz Gudel, II r., komunikacja multimedialna (pracownia wolnego wyboru)
11. Natalia Juszkiewicz, II r., rzeźba (pracownia wolnego wyboru)
12. Anna Sienkiewicz, III r., edukacja artystyczna (pracownia wolnego wyboru)

Mandala. Sricandra: Sankhitta sangheyani, kompendium kosmografii. Zachodnie Indie, XVII wiek.

14.10.2012

Wczoraj zakończyliśmy nasz pobyt w Trzcielu, czyli drugą część rozpoczętego w kwietniu IV Spotkania Sztuki i Działań Społecznych. Finalizując ten projekt, skupiliśmy się na indywidualnej pracy artystycznej i specjalnie przygotowanym programie dyskusji. Powstało wiele świetnych prac, które pokazaliśmy na wystawie. Otwarcie tej wystawy uatrakcyjnił performans Wiktorii Friedrich. Dawid Marszewski zaprosił nas na performans dźwiękowy dedykowany miejscu naszego pobytu – fabryce Jana Sawickiego. W tym kontekście trzeba też wspomnieć o instalacji opartej na przedmiotach znalezionych w fabryce, którą przygotował Mateusz Pietrowski. Bardzo interesujące intelektualnie i angażujące emocjonalnie okazały się nasze dyskusje.

W projekcie uczestniczyli: dr Wojciech Gorączniak z Ulą i Maciejem, Maciej Andrzejczak, Rozalia Bokrzycka, Wiktoria Friedrich, Joanna Gryzińska, Mateusz Gudel, Aleksandra Janz, Natalia Juszkiewicz, Anna Kołacka, Julia Królikowska, Ewa Lipa, Dawid Marszewski, Mateusz Pietrowski, Anna Sienkiewicz, Monika Skrzypczyk, Piotr Sołoducha i Katarzyna Wyrembelska. Naszym gościem był malarz i kolekcjoner sztuki Rafał Labijak. Serdeczne podziękowanie dla gospodarza p. Jana Sawickiego za przyjęcie naszej grupy. Zdjęcia na podstronie Foty.


4.10.2012

Plan pobytu w Trzcielu (8-13.10.12)

Śniadania o godz. 8.00, obiady o 13.00, kolacje o 18.00. Praca i korekty od 8.30 do... Planujemy wyprawę do Rybojadów i spacery po okolicy.
Poniedziałek
: 17.30 – sprawy organizacyjne, omówienie programu pleneru. 20.00 – wieczór filmowy: Rzym Federico Felliniego. Po filmie dyskusja o formie. Tło muzyczne do dyskusji: Astor Piazzolla.
Wtorek: 20.00 – Widzenie wewnętrzne – eksperyment synestezyjny, którego głównym elementem był reportaż radiowy Zamknięty czas Alicji Grembowicz wysłuchany po ciemku. Dyskusja o dźwięku jako bodźcu obrazowym. 21.30 – wieczór teatralny: Proces Franza Kafki w reżyserii Agnieszki Holland i Laco Adamika, Teatr TVP (1980). Po spektaklu dyskusja o prawdzie artystycznej. Tło muzyczne do dyskusji: Krzysztof Komeda.
Środa: 20.00 – wieczór filmowy: Śmierć w Wenecji Luchino Viscontiego. Po filmie dyskusja o pojęciu czasu, przemijaniu i ich wyrazie artystycznym. Tło muzyczne do dyskusji: Gustaw Mahler.
Czwartek: 20.00 – wieczór filmowy: premierowy pokaz archiwalnych zapisów filmowych z prób do Projekcji Poznańskiej Krzysztofa Wodiczki. Dyskusja o sztuce zaangażowanej. Tło muzyczne do dyskusji: Radiohead.
Piątek: aranżacja wystawy, sprzątanie i pakowanie. 20.00 – wieczór teatralny: Umarła klasa Tadeusza Kantora. Dyskusja o znaczeniu myślenia plastycznego i wizji w sztuce. Tło muzyczne do dyskusji: CocoRosie.
Sobota: 9.20 – wyjazd do Zbąszynia i dalej do Poznania o 10.11.

3.10.2012
Agora w Trzcielu (28.04.12).

Lista osób zapisanych do pracowni na rok akademicki 2012/13 znajduje się na podstronie Ludzie.

Dziś udało się zamknąć sprawę organizacji pleneru w Trzcielu. Jedziemy! Prośba, aby każdy zabrał własne materiały do malowania: 1-2 podobrazia dowolnego formatu, pędzle, farby, odzież do pracy. Tektury do malowania będą na miejscu. Pamiętajmy o rzeczach osobistych (ciepła odzież, klapki pod prysznic, ręcznik, ewentualnie śpiwór itp.). Pobyt (wyżywienie, nocleg, transport) jest dla studentów bezpłatny. Ania Kołacka zajmie się organizacją przejazdu, kupi bilet zbiorowy w obie strony i zaopiekuje się ludźmi, którzy jadą do Trzciela po raz pierwszy. Wyjazd z Poznania do Zbąszynia 8 października o godz. 15.49. Spotkanie grupy na Dworcu Głównym (w starym budynku) w holu pod tablicą z rozkładem jazdy o godz. 15.20. Z dworca w Zbąszyniu
o godz. 16.55 grupę odbierze p. Jan Sawicki. Powrót z pleneru 13 października (sobota, godz. 12.01). Jutro rano (czwartek) proszę zostawić większe bagaże (opisane imieniem i nazwiskiem) w portierni B. Program pleneru omówimy w poniedziałek wieczorem już w Trzcielu. Rano zobaczymy się jeszcze na inauguracji roku akademickiego w auli UAP.

22.09.2012

Lista tematów na rok akademicki 2012/13 znajduje się na podstronie Program. Zajęcia rozpoczną się w środę 3 października o godz. 9.30 w sali 104.

30.07.2012
Wakacje prawie na półmetku... Polecam dwie książki: Nie widać nic. Opowiadanie obrazów Daniela Aresse i O fotografii Susan Sontag. Lekturę Sontag warto uzupełnić jej inną książką  Widok cudzego cierpienia.

28.05.2012
Link do tekstu na temat szkolnictwa artystycznego, który dziś ukazał się na stronie internetowej Gazety Wyborczej. http://wyborcza.pl/1,126171,11815402,Resort_nauki_a_specyfika_uczelni_artystycznych__list_.html

22.05.2012
Dawid Marszewski, Krzesło (wg Studium do portretu papieża Innocentego X wg Velazqueza 
– Francisa Bacona), obiekt, akryl, 2012.

Nasza wystawa końcoworoczna jest już gotowa. Wybór zdjęć na podstronie Foty.Oficjalne otwarcie nastąpi 28 maja o godz. 12.00. Wystawa potrwa do 2 czerwca. W tym dniu (sobota), po południu, o godz. 17.00 spotkamy się, żeby uczcić zakończenie roku akademickiego i początek wakacji. Porozmawiamy także o programie na następny rok i kontynuacji naszego działania w Trzcielu (październik). 

11.05.2012
Kontynuujemy przeglądy prac z roku akademickiego 2011/12 i przyjmujemy zapisy na rok 2012/13. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy do XII Pracowni Malarstwa są przyjmowane również drogą mailową info@studio12.pl Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, rok i kierunek studiów na UAP. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

4.05.2012

Od 27 kwietnia do 3 maja byliśmy w Trzcielu, aby zrealizować projekt Agora w ramach IV Spotkania Sztuki i Działań Społecznych oraz Warsztat Radości Życia dla dzieci i młodzieży z tego miasteczka. Program został przedstawiony we wpisie pod datą 10.04.2012. Fotoreportaż na podstronie Foty.

20.04.2012
Terminy przeglądów prac: 7, 9, 11, 14, 16, 18 maja. Zaliczenia z oceną i zapisy do XII Pracowni Malarstwa na rok akademicki 2012/13 odbędą się w dniach 21-23 maja, od godz. 9.30 do 12.30. Zapisy po tym terminie będzie przyjmował dziekanat Wydziału Malarstwa, a konkretnie p. Alina Zydroń. Zapisy do pracowni malarskich potrwają do 30 września. Prosimy jednak pamiętać, że w XII Pracowni Malarstwa, jak w innych pracowniach malarskich, ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu do pracowni decyduje kolejność zapisu. Przed podjęciem decyzji warto zapoznać się z programami wszystkich pracowni i zobaczyć wystawę końcoworoczną.

Anna Kołacka, Rewizja natury, olej, 2011.

10.04.2012
Program IV Spotkania Sztuki i Działań Społecznych, 27 kwietnia  3 maja 
27 kwietnia
Przyjazd do Trzciela, zakwaterowanie, organizacja pobytu i rekonesans w miasteczku. Przygotowanie do działań społeczno-artystycznych na rynku. Omówienie koncepcji Warsztatu Radości Życia dla dzieci i planu pracy indywidualnej. Wieczór filmowy – Turner. Simon Schama's Power of Art (reż. Carl Hindmarch).
28 kwietnia
Warsztat Radości Życia dla dzieci 
(dwie grupy wiekowe: 6-10 i 11-15). Warsztat poprowadzą studenci z naszej i IV Pracowni Malarstwa prof. Andrzeja Zdanowicza. Temat Kim chcesz zostać? Chodzi o poznanie i, jeśli zajdzie taka potrzeba, obudzenie aspiracji życiowych dzieci i młodzieży z małego miasteczka. Uczestnicy warsztatu otrzymają od nas medium  farby i pastele, i spróbują odpowiedzieć na tytułowe pytanie. Ważne, aby potraktować ich poważnie. Pewnym oparciem dla nas może być to, co działo się podczas poprzednich warsztatów, a zwłaszcza III Warsztatu Radości Życia (zob. niżej). Projekt zostanie zrealizowany we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Trzcielu oraz p. Janem Sawickim, od którego otrzymamy bazę lokalową i pomoc techniczną. Wstępem do warsztatu będzie performans Agora, który jest nawiązaniem do Parady (2009) http://www.januszmarciniak.pl/parade. Wspólnie z uczestnikami warsztatu zakryjemy rynek kolorowymi tkaninami (tymi samymi, które zostały użyte do Parady, co ma sens symboliczny). Zakrycie ożywi rynek, posłużodkryciu go jako agory i przestrzeni publicznej oraz doświadczeniu wspólnoty, a także stworzy warunki do pracy społeczno-artystycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi mieszkańcami Trzciela. Wieczorem projekcja dokumentacji z działania na rynku i dyskusja.
29 kwietnia
Praca indywidualna i korekty. P
rezentacja Znicza Krzysztofa Wodiczki. Projekcja filmu dokumentalnego Bacon's Arena (reż. Adam Low).
30 kwietnia 
Praca indywidualna i korekty. P
rezentacja prac Andrzeja Zdanowicza. 
1 maja
Wizyta w Rybojadach, praca indywidualna i korekty. P
rezentacja prac Janusza Marciniaka. 
2 maja
Praca indywidualna i przeglądy. Po południu otwarcie wystawy prac 
uczestników Warsztatu Radości Życia na festynie w Trzcielu i wystawy prac studentów w fabryce Jana Sawickiego. Ćwiczenie z aranżacji wystawy i dokumentacji fotograficznej.
3 maja
Zakończenie pleneru. Pakowanie prac i sprzątanie.

Spotkanie organizacyjne osób uczestniczących w IV SSiDS odbędzie 16 kwietnia o godz.12.00 w XII Pracowni Malarstwa. Obecność obowiązkowa. 

Program I Warsztatu Radości Życia (2007) był apelem do zmysłów. Dzieci bawiły się w grupach (malarstwo, rzeźba, muzyka, teatr, książka,kulinaria). Program II Warsztatu Radości Życia (2008) przenosił uwagę dzieci z poznania zmysłowego na poznanie intelektualne. Zadanie warsztatowe polegało na ratowaniu świata... Dzieci dokonywały wyboru różnych rzeczy, które następnie próbowały ocalić. Wybór był – przez zabawę w Arkę Noego – lekcją dostrzegania hierarchii ważności spraw w życiu. Uratowaliśmy spory kawałek świata: żywioły, kolory, dźwięki, drzewo, rybę, książki, chleb, ale też poczucie humoru… Przypomnieliśmy sobie Króla Maciusia Janusza Korczaka. Do już istniejących grup dodaliśmy Grupę Akcji, która zorganizowała dziecięcą debatę polityczną na temat możliwości naprawy świata i urządziła w Rybojadach prawdziwą manifestację polityczną… Założeniem programowym III Warsztatu Radości Życia (2009) była twórcza kontynuacja poprzednich programów, ćwiczenie wyobraźni i, co najważniejsze, doświadczenie wspólnoty działania. Przeszliśmy razem, w wykonanych przez nas strojach, przez rynek w Trzcielu (performans Parada). To była parada fantazji i radości życia. 

2.04.2012
Martyna Borowiecka, Okna / Poliptyk, olej, 2011.

Do najciekawszych prac na wystawie konkursowej Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie należą obrazy Martyny Borowieckiej (IV rok malarstwa, ASP Kraków). Martyna jest wnikliwą i czułą obserwatorką życia. Dysponuje świetnym warsztatem rysunkowym i malarskim. Potrafi łączyć w swoich poszukiwaniach metodę studyjną z podejściem opartym na wyobraźni i myśleniu abstrakcyjnym. Dlatego jej malarstwo może być wielokierunkowe i zróżnicowane formalnie, a przy tym zachwyca poczuciem formy i smakiem kolorystycznym oraz charakterystyczną  dla każdej autentycznej twórczości  konsekwencją wewnętrzną. 

Martyna Borowiecka, Seria woda, olej, 2011.

Martyna Borowiecka, Blachy, olej, 2012.

28.03.2012
29 marca, godz. 19.00 w Auli UAP odbędzie się wykład O kolekcjonowaniu sztuki Krzysztofa Musiała. 
30 marca, godz. 12.00 w Auli UAP otworzymy ogólnopolską wystawę konkursową o Nagrodę Artystyczną UAP Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie oraz ogłosimy Dzień Malarstwa na wzór Światowego Dnia Poezji i Międzynarodowego Dnia Muzyki. Szczegółowe informacje o Nagrodzie Artystycznej UAP znajdują się na stronie internetowej http://nowyobraz.uap.edu.pl/

25.03.2012
Andrzej Okińczyc, Parawan 2, akryl, 2007.

W poznańskim Muzeum Narodowym trwa (do końca kwietnia) wystawa Andrzeja Okińczyca.

23.03.2012
Aleksandra Majzel, Kartka z Boliwii, grafika, 2011.

Podróże mentalne. O poruszaniu się bez ruszania z miejsca. Czyli o Syberii w puszce farby i Indonezji w kopercie. Autoprezentacja Oli Majzel. 26 marca (poniedziałek), godz. 12.00.

18.03.2012
Przypominamy, że na podstronie Abstrakty można zapoznać się ze streszczeniami większości wprowadzeń do tematów. Ostatnio dodany abstrakt dotyczy wprowadzenia do studiów z natury.  

10.03.2012
Krzysztof Wodiczko i Julian Bonder, projekt pomnika upamiętniającego zniesienie niewolnictwa.

Dyskusja na temat sztuki w przestrzeni publicznej odbędzie się 12 marca (poniedziałek), podczas zajęć. Nawiążemy w niej m.in. do twórczości Krzysztofa Wodiczki. Przy okazji przekazuję informację, że 25 marca w Nantes zostanie odsłonięty pomnik upamiętniający zniesienie niewolnictwa, którego autorem jest Wodiczko. http://memorial.nantes.fr/

Krzysztof Wodiczko: „Jest różnica między utopią, która mówi, że artysta zdolny jest rozwiązać problemy świata, a utopią, która głosi konieczność ujawniania błędów, skrótów, ciszy, niemoty wokół pewnych problemów. Nie chodzi o propozycję ich rozwiązania, ale o wkład w dyskurs bardziej złożony – w którym będzie więcej miejsca dla rzeczy wątpliwych i nieoczekiwanych. W tym sensie jest to utopia demokracji agonistycznej, która stara się włączyć jak najwięcej elementów niewygodnych. W tym sensie artysta to ważny agent, pomagający demokracji. Nie oznacza to, że coś zreperuje albo pomoże rozwiązać konkretny problem. Pojęcie artysty zaangażowanego jest zbyt zanurzone w pewnej tradycji. Bo przecież wszyscy artyści, także ci pozamykani w pracowniach, szukający swojej własnej podmiotowości, są zaangażowani. Nie chodzi o to, aby artysta powiewał jakąś flagą”.

7.03.2012
Dawid Marszewski, obraz z cyklu Miasto, olej, 2012.

Zapraszamy do składania propozycji i koncepcji wystaw indywidualnych (autoprezentacji) na terenie uczelni lub w innym miejscu. 

5.03.2012
Waldemar Wylegalski, zdjęcie z uroczystości na cmentarzu żydowskim w Poznaniu, 2008.

Dziś w pracowni odbyło się spotkanie z wybitnym fotoreporterem Waldemarem Wylegalskim, który jest „łowcą” obrazów aranżowanych przez samo życie, uważnym obserwatorem, świadkiem sytuacji ulotnych i niespodziewanych, ale także artystą wyczulonym na wartości estetyczne obrazu. 

27.02.2012
Małgorzata Sekuła, bez tytułu, olej, 2012.

Trwają indywidualne przeglądy projektów i prac już zrealizowanych. 

22.02.2012
Granice Rysunku. Ogólnopolski konkurs dla studentów i absolwentów uczelni artystycznych http://orazem.wordpress.com/
V Ogólnopolska Wystawa Rysunku Studenckiego  konkurs www.wystawarysunku.wordpress.com
Konkurs malarski Artystyczna Podróż Hestii http://www.artystycznapodrozhestii.pl/
Międzynarodowy konkurs malarski (dla studentów i absolwentów) http://www.strabag-kunstforum.at/artaward.php?lang=en

20.02.2012
Zuzanna Suchoń, Zuzanna i Wodnik, lightbox, 2011.

Gościem naszej pracowni była Zuzanna Suchoń, absolwentka Camberwell College of Arts (rok fundacyjny na Central Saint Martins College of Arts and Design w Londynie). Zuzanna opowiedziała nam o swoich studiach i pracy artystycznej. Kilka zdjęć ze spotkania na podstronie Foty.

11.02.2012
Link do strony III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Między psychologią a sztuką http://poznan.pssiap.org/mpasz  
Do uczestnictwa zachęca Ania Kołacka (formularz zgłoszenia na w/w stronie).

10.02.2012

Dziś zwiedziliśmy siedzibę firmy APA-Polska, która jest producentem materiałów do pracy artystycznej. Dziękujemy gospodarzom „fabryki kolorów” za miłe przyjęcie i możliwość zobaczenia procesu powstawania farb, pasteli, blejtramów i... pasji, z jaką to wszystko robią. Zdjęcia z wycieczki na podstronie Foty.

5.02.2012
Plany na luty: cykl rozmów „w cztery oczy” na temat realizacji programu pracowni i udziału w konkursach malarskich, ćwiczenie z przygotowywania reprodukcji (prośba o przyniesienie aparatów i statywu), wycieczka do fabryki farb artystycznych, spotkanie z fotoreporterem Waldemarem Wylegalskim, program na Noc Muzeów. 

27.01.2012

20.01.2012
Książki z naszej listy lektur proszą, abym przypomniał Wam o ich istnieniu... Spis na podstronie Program.

Ferie to dobry czas na lekturę. I słuchanie muzyki. Na przykład takiej: Il Trionfo del tempo e del disinganno (Handel) w wyk. m.in. Natalie Dessay, Emmanuelle Haim http://www.youtube.com/watch?v=5tn51J7lGuQ

14.01.2012
Aleksander Gierymski, Studium do Altany, olej, 1876-80.

14.01.2012
W ramach „powtórki” z historii malarstwa nacieszmy oczy jednym z najpiękniejszych obrazów Aleksandra Gierymskiego – studium do Altany (Czarny cylinder na kamiennym stole). Oryginał można zobaczyć w warszawskim Muzeum Narodowym. Dla zainteresowanych mam esej o tym obrazie. Warto też odwiedzić poznańskie Muzeum Narodowe, gdzie znajduje się fragment zniszczonej AltanyKsiądz w rozmowie z panem we fraku. Też piękny.  Polecam Listy i notatki. Maksymilian i Aleksander Gierymscy. Red. Juliusz Starzyński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973.   

9.01.2012
Rozpoczynamy przegląd prac z semestru zimowego.

29.12.2011
Ogólnopolski Studencki Konkurs NOTO Notatnik artysty – dla studentów uczelni i kierunków artystycznych. http://noto-konkurs.blogspot.com/

24.12.2011
W
Gazecie Wyborczej (24-26 grudnia 2011) ukazał się artykuł Jak żyć pyta artysta. Ta publikacja zbiegła się w czasie z naszym spotkaniem Malarstwo. Powołanie, zawód, strategia życiowa.

21.12.2011
Trudno podsumować nasze dzisiejsze spotkanie. W jednej rozmowie o malarstwie jako powołaniu, zawodzie i strategii życiowej nie mogliśmy powiedzieć wszystkiego. Ale najważniejsze, że udało się nam poruszyć kwestię konieczności przygotowywania się do samodzielnej pracy artystycznej po studiach. Skonstatowaliśmy, że mit artysty ewoluuje, a wraz z nim zmienia się pozycja artysty w społeczeństwie i warunki jego funkcjonowania zawodowego. Chyba wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni, co do tego, że łączenie studiów z aktywnością artystyczną na zewnątrz uczelni (wystawy, konkursy, stypendia, rezydencje, staże) jest bardzo ważne. Uczelnia daje przygotowanie zawodowe. Ale najwięcej zależy od nas samych, od naszego doświadczenia i zaradności życiowej. Życie sztuką i ze sztuką będzie sensowniejsze, jeśli będziemy świadomi uwarunkowań takiego życia. Już teraz interesujmy się materialnym i socjalnym kontekstem przyszłej pracy i – konkretnie – np. prawem do świadczeń społecznych (ubezpieczeniowych, zaopatrzeniowych i opiekuńczych).  

16.12.2011
Malarstwo. Powołanie, zawód, strategia życiowa. Spotkanie dyskusyjne w pracowni. 21 grudnia (środa, po zajęciach), godz. 12.00. Będzie ciasto i herbata oraz życzenia świąteczne i noworoczne.

15.12.2011
Marta Hryniuk, obraz z cyklu Gajowa, olej, 2011.

Wypowiedź Marty Hryniuk na wystawie studentów kierunku malarstwo UAP (Powierzchowni, 12-16.12.2011):
Studiuję malarstwo powodowana świadomością własnej niewiedzy i jednocześnie ciekawością (życiową i artystyczną). Moim zdaniem, w sztuce ciągłe poszukiwanie i intuicja może być tak samo ważna jak wiedza i doświadczenie. Malarstwo służy mi przede wszystkim do wyrażania własnych przeżyć. Postawa ‘nie wiem’ wymusza otwarcie się, sprzyja eksperymentowaniu i określaniu przez sztukę bliskich mi wartości. Proces twórczy to dla mnie praca nad formą wizualną i językiem plastycznym moich uczuć, myśli i wyobrażeń. Odczuwam potrzebę postępowania w zgodzie ze sobą i chęć nadawania sensu własnemu życiu i pracy. Moim malarstwem reaguję na rzeczywistość. Czynię to zarówno z pobudek etycznych, jak również w efekcie czysto estetycznego zauroczenia czymś. Staram się prowadzić dialog ze sobą i z rzeczywistością, w której żyję. Malarstwo daje mi możliwość zajrzenia pod powierzchnię rzeczy, zobaczenia i wyciągnięcia na wierzch, na światło dzienne tego, co niezwykłe, ale także tego, co odrzucające i obrzydliwe. Temu dualizmowi zostały poświęcone obrazy z cyklu Gajowa. Przedstawiają one miejsce-zjawisko, które urzekło mnie specyficznym nastrojem i poetyką autonomicznego, zagadkowego świata. Istniejące miejsce zyskało nowe, wyabstrahowane od rzeczywistości, znaczenie.

14.12.2011
Dobiega końca wystawa Williama Turnera (1775–1851) w krakowskim Muzeum Narodowym (do 8 stycznia 2012).

William Turner, Płonący statek, akwarela, 1830.

6.12.2011
Kilka wniosków po dyskusji o metodzie pracy i projektowaniu obrazów. Projektowanie to podstawa procesu twórczego. Dokonując wyboru środków realizacji projektu (np. formatu i technologii), pozostawmy sobie margines na dialog z własną koncepcją i także z tym, co w naszej pracy pojawia się przypadkowo. Metodę pracy i warsztat rozwijamy indywidualnie przez całe życie. Ważne dla pracy jest także nasze prywatne i tworzone przez całe życie archiwum (rysunki, szkice, fotografie). Szczególne znaczenie mają książki. Czytając, zaznaczajmy w nich inspirujące nas cytaty, róbmy notatki na marginesach. Pamięć i wyobraźnia to może najważniejsi „pomocnicy” artysty. Wyobraźnia, jak powiedział Gabriel García Márquez, jest dla artysty narzędziem obróbki rzeczywistości. Warto prowadzić dziennik, czyli rozmowę ze sobą (to jest najlepsza metoda samopoznania). Rozmawiajmy też z innymi o naszej pracy. Sprawdzajmy jak działają nasze obrazy na innych ludzi. Pokazujmy je, róbmy wystawy, aby konfrontować swoje wyobrażenia i idee z życiem. 

4.12.2011

Olga Boznańska, W oranżerii, olej, 1890.

Niedziela z Boznańską (1865-1940). Boznańska miała 25 lat, kiedy namalowała ten obraz. To, być może, jej obraz „graniczny”. Wydaje się jeszcze bardzo zmysłowy, ale jednocześnie jest już nasycony symbolicznie czymś przeciwnym zmysłowemu pięknu sportretowanej na nim dziewczyny. Istnieją interpretacje W oranżerii oparte na odniesieniach, na przykład, do Maeterlincka, wedle których Boznańska wyraziła w tym obrazie stan jakiegoś zamknięcia i choroby. Wszak oranżeria lub cieplarnia to prawie synonim szpitala... W postaci dziewczyny można dostrzec rodzący się i w tej samej chwili umierający erotyzm. To jakby moment pożegnania zmysłowego piękna ciała. Jakieś podświadome (?) pompa funebris... Dziewczyna patrzy na nas i waży swoje myśli, poddając się jednocześnie konwencji i konwenansowi...

Kolorystycznie obraz brzmi jak dzwon. Jest niemal courbetowski w formie. Ale nazywam go tak nie z powodu fizycznej wielkości (235 x 180 cm), lecz dlatego, że w każdym fragmencie tego obrazu manifestuje się poczucie i przeżycie formy. Wizja malarska Boznańskiej rozsadza ramy konwencji. Zachwycają przepięknie namalowane kwiaty i pozornie pusta, a w rzeczywistości pełna koloru i światła, wtórująca kwiatom ściana, która jest jak niebo u Turnera. Obraz został skomponowany asymetrycznie. Jego „kręgosłupem” jest pień palmy. Postać dziewczyny powtarza kierunek pnia i wpisuje się w ten sam rytm. W trzymanym przez dziewczynę koszu leżą zerwane przed chwilą kwiaty. Kształt kosza (koło), bryła doniczki, z której wyrasta palma z ciemno-zieloną czupryną liści, ułożenie kwiatów w partie różu, bieli, czerwieni i błękitów, pytająca twarz dziewczyny, falujący „nimb” kapelusza na jej głowie, czułość wyrażona w geście dłoni dotykającej kwiatów, wzór na spódnicy – echo kolorystyczne kwiatów, przejrzysta, geometryczna struktura obrazu, której zwieńczeniem – zwornikiem – jest strój dziewczyny, wreszcie spięcie tego stroju bukiecikiem kwiatów na piersi, to wszystko, oblane miękkim światłem, ma również sens ikonograficzny. Strój bowiem może być... bandażem lub całunem, który na zawsze zakrył, oddzielił ciało dziewczyny od pełnego życia. W malarstwie Boznańskiej, na co wielokrotnie zwracano uwagę, na ogół odsłonięte pozostają tylko twarze i dłonie portretowanych osób.

Jeśli rzeczywiście jesteśmy świadkami chwili, w której gaśnie radość i ciekawość życia, a na ich miejscu pojawia się smutek, melancholia i konwencja, to zrozumienia przyczyn tego stanu rzeczy nie należy szukać wyłącznie w charakterze Boznańskiej, lecz także w świecie jej współczesnym, w najbliższym otoczeniu i ukrytych relacjach rodzinnych. I trzeba zgodzić się z Joanną Sosnowską, że dla kobiet-artystek w patriarchalnym społeczeństwie, drogi życia i sztuki nie biegły razem i nie były łatwe.

28.11.2011
Wprowadzenie do tematu Obraz i miejsce na podstronie Abstrakty.

22.11.2011

Wieczór w pracowni.
Dyskusja o metodzie pracy i projektowaniu. 29 listopada (wtorek), godz. 19.00.

20.11.2011
Gerhard Richter, Usta, olej, 1963.

W Londynie trwa wystawa Gerharda Richtera (Tate Modern, do 8 stycznia 2012). Polecam stronę internetową Richtera, gdzie można obejrzeć reprodukcje wielu prac tego artysty http://www.gerhard-richter.com/ I także tę stronę https://artsy.net/artist/gerhard-richter

14.11.2011

Zachęcam wszystkich studentów do internetowej lekcji ustawiania światła między literami i konstruowania litery. Spróbujcie zaliczyć to pożyteczne ćwiczenie oka. Również ci, którzy uczyli się liternictwa i typografii. Najlepiej na 100 punktów... http://type.method.ac/ i http://shape.method.ac/ 

12.11.2011
Obrazy Hoppera. O malarstwie amerykańskiego artysty oraz jego recepcji we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej opowie dr Filip Lipiński (UAM).
Aula UAP, 18 listopada (piątek), godz. 20.00.

6.11.2011

Niedziela ze Steenem. Chora kobieta Jana Steena (1626-1679) holenderskiego malarza scen rodzajowych, a właściwie malarza miłości życia. Steen miał nadzwyczajne poczucie humoru, co jest rzadkością w sztuce. Był wnikliwym portrecistą. Swoich modeli darzył sympatią i szacunkiem. Potrafił cieszyć się z ludźmi ich życiem, ale równocześnie dostrzegał w nich melancholię i smutek. To jeden z jego najpiękniejszych obrazów, w którym kolor i światło są synonimami smutku, współczucia i prawdy chwili. Proszę, przyjrzyjcie się szczegółom (obraz można powiększyć). Czubek niebieskiego buta, który wystaje spod fałd złoto-żółtej spódnicy, jest początkiem frazy kolorystycznej. Niebieski kolor przechodzi we wzorzystą tkaninę na stole i kontrastuje z kolorem spódnicy oraz czerwienią obrusu i oparcia fotela. Echem niebieskiego początku frazy jest błękitny kaftan. W centrum, gdzie biel poduszki zderza się z czernią stroju doktora, Steen wpisał owal twarzy chorej kobiety ze spojrzeniem skierowanym do wewnątrz (zobaczcie jak to zostało namalowane!). Na przedłużeniu linii pleców kobiety znajduje się trójkąt twarzy doktora i z drugiej strony trójkąt fragmentu oparcia fotela. Przeanalizujcie do końca kompozycję tego obrazu i jego porządek abstrakcyjny. Nie pomińcie teatru dłoni. Warto też przyjrzeć się tłu, które jest zróżnicowane i głębokie w kolorze, a zarazem syntetyczne, i świetnie potęguje wrażenie świetlistości tego, co dzieje się w środku obrazu.

Jan Steen, Chora kobieta, olej, ok.1665.

24.10.2011
Dziś zabraliśmy się za temat Miasto / Specyfika. Streszczenie wprowadzenia, dla osób, których nie było na zajęciach, jest dostępne na podstronie Abstrakty.
Zapowiedzianą w nim wyprawę na wieżę telewizyjną, z której spojrzymy na Poznań, zrealizujemy po wspólnym wybraniu terminu.

20.10.2011

Plener w Trzcielu, 14-19.10.2011.
Program pleneru obejmował pracę praktyczną (studium pejzażu i wnętrza fabryki Jana Sawickiego, w której jednocześnie mieszkaliśmy) oraz spotkania dyskusyjne. Dyskutowaliśmy o pojęciu formy i o tym, co łączy malarstwo z innymi dziedzinami sztuki. Oparliśmy się na nieprzypadkowo wybranych przykładach: Fitzcarraldo Wernera Herzoga i filmowym zapisie opery Incoronazione di Poppea Claudio Monteverdiego (1567-1643) w plastycznie pięknej, stworzonej przy pomocy nowoczesnych mediów, minimalistycznej inscenizacji Roberta Carsena z 2009. W naszych rozważaniach nad pojęciem formy sięgnęliśmy również po przykłady muzyki, która szczególnie mocno działa na wyobraźnię plastyczną (m.in. Meredith Monk, HHT, Eyvind Kang). Do tego obejrzeliśmy zestaw filmów autorskich na temat wolności, które niedawno zostały zrealizowane w krakowskiej ASP, aby przejść od rozważań nad formą do kwestii etycznych.

Przyczynkiem do rozmowy o sztuce zaangażowanej i prowokacją do pytań o to, co i jak określa postawę artysty, był film Waste Land Lucy Walker (2010) o Vicu Munizie i zrealizowanym przez niego projekcie współpracy z „catadores”, czyli zbieraczami materiałów nadających się do ponownego użycia, na jednym z największych na świecie wysypisk śmieci – Jardim Gramacho (peryferie Rio de Janeiro).

Na przykładzie własnej, najnowszej i jeszcze otwartej pracy Hagada. O Bronku Bergmanie, starałem się wytłumaczyć Wam i sobie jak dochodzi do wyboru tematu oraz na czym polega myślenie obrazem.

Bardzo ważne i pouczające dla nas wszystkich były analizy i korekty prac studenckich, które powstały podczas pleneru. Autorzy tych prac mieli okazję do ćwiczenia się w umiejętności krytycznego autokomentarza.

W programie znalazło się także miejsce na zaimprowizowane działanie zespołowe. Pomysł tego działania miał związek z przypadkowo i spontanicznie opowiedzianą przez Jana Sawickiego historią bitwy o położoną na Pacyfiku wyspę Iwo Jima (1945), podczas której żołnierze 28 pp US Marine Corps zatknęli amerykański sztandar na szczycie góry Suribachi. Autorami pomysłu, który w dowcipnej i krytycznej formie performensu odniósł się do zjawiska rekonstrukcji historycznych, byli Kordian Mańkowski i Tomasz Pawłowski. W zaaranżowanej przez nich scenie wzięli udział wszyscy uczestnicy pleneru. Pamiątką po tym działaniu jest przestrzenna makieta fotograficzna, którą ofiarowaliśmy p. Janowi.

W ramach poznawania miejsca i przygotowań do pracy nad projektem Agora, który chcemy zrealizować w 2012, obejrzeliśmy rynek w Trzcielu, zwiedziliśmy zabytkowy cmentarz żydowski (XVIII w.) i popłynęliśmy łodziami na wyspę kormoranów na Jeziorze Wielkim w Rybojadach.

Studenci, którzy wzięli udział w plenerze: Marta Hryniuk, Ewa Lipa, Aleksandra Majzel, Kordian Mańkowski, Tomasz Marek, Dawid Marszewski, Elżbieta Niewiadomska, Tomasz Pawłowski i Marta Tomiak. Zdjęcia z pleneru na podstronie Foty.

Podziękowanie dla p. Jana Sawickiego za przyjęcie nas i ugoszczenie w Trzcielu i Rybojadach oraz dla firmy APA Polska za dar w postaci farb i pędzli dla studentów uczestniczących w plenerze.


12.10.2011
Tym razem program pleneru zostanie przedstawiony i przedyskutowany po naszym dotarciu na miejsce. W programie, jak zawsze, będzie element niespodzianki...

10.10.2011
Lista uczestników pleneru została zamknięta. Prośba do osób zapisanych na plener o potwierdzenie udziału do środy. W środę przekażemy Wam informacje o materiałach, które należy zabrać, i o tym jak dojechać na plener. Prognoza pogody jest dla nas pomyślna (od czwartku słońce...). Póki co, trzymajcie się ciepło, żeby przetrwać do tego czasu w dobrym zdrowiu. Wyjazd w piątek (14.11.11) przed południem. Powrót w środę (19.11.11) przed południem, aby zdążyć na wykład Krystyny Czerni o Jerzym Nowosielskim (godz. 18.00 w Auli UAP).

5.10.2011
Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku odbędzie się w poniedziałek 10 października o godz. 10.00.

Trwają przygotowania do pleneru w Rybojadach i Trzcielu. Proponowany termin: 14-19.10.11.


27.09.2011

5 października o godz. 9.30 rozpoczynamy zajęcia. Nowy adres XII Pracowni Malarstwa: sala 104 w budynku A.

25.09.2011
Na podstronie
Program można zapoznać się z tematami i projektami na rok akademicki 2011/12.

22.07.2011

Zmarł jeden z najwybitniejszych współczesnych malarzy, Lucian Freud 
(1922-2011).

Lucian Freud, Podwójny portret, olej, 1985-6.

28.06.2011

Tematy na rok akademicki 2011/12 zostaną podane w drugiej połowie września. Zapisy do XII Pracowni Malarstwa są przyjmowane również drogą mailową info@studio12.pl Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, rok i kierunek studiów na UAP. Decyduje kolejność zgłoszeń.

5.06.2011

Osoby zainteresowane udziałem w plenerze malarskim w Kórniku k. Poznania (od 15 do 22 lipca) są proszone o kontakt mailowy (do 12 czerwca). Kórnik to ciekawe miejsce (neogotycki zamek z muzeum i biblioteką PAN oraz arboretum). Plener jest bezpłatny. Organizator (burmistrz miasteczka) zapewnia nocleg i wyżywienie oraz miejsce na wystawę poplenerową.

31.05.2011

W piątek (3 czerwca) o godzinie 16.00 spotkamy się po raz ostatni w tym roku akademickim.

19.05.2011

Kordian Mańkowski, Maszyna do malowania obrazów (fragment zdjęcia pracującej Maszyny), wystawa końcoworoczna, 2011.

Zaliczenia z oceną i zapisy do XII Pracowni Malarstwa na rok akademicki 2011/12 odbędą się w dniach 23 i 26 maja od godz. 9.30 do 12.30 oraz w trakcie trwania wystawy końcoworocznej (30.05-3.06.11). Zapisy po tym terminie będzie przyjmował dziekanat Wydziału Malarstwa UAP. W XII Pracowni Malarstwa, jak w innych pracowniach, ilość miejsc jest ograniczona limitem. W tym roku każda pracownia malarska może przyjąć tylko 4 studentów z kierunku malarstwo. Dla wybierających pracownię malarstwa w ramach pracowni wolnego wyboru nie ma limitu (o ilości przyjęć decyduje kierownik pracowni).


15.05.2011

Fotoreportaż z Nocy Muzeów w XII Pracowni Malarstwa na podstronie Foty. Dziękujemy tym, którzy oglądali transmisję internetową z sypania Mandali dla Malewicza.

13.05.2011

Tylko do niedzieli (15 maja) można obejrzeć on-line film o Zygmuncie Baumanie.
http://www.dwutygodnik.com/artykul/2172-przed-europejskim-kongresem-kultury-swiat-zygmunta-baumana.html


9.05.2011

Mandala dla Malewicza
Performans Mandala dla Malewicza będzie kolektywnym działaniem artystycznym. Podczas święta sztuki, którym jest Noc Muzeów (14/15 maja 2011), usypiemy mandalę z kolorowych pigmentów. Dlaczego dla Malewicza? W tym roku Noc Muzeów, zbiega się z 76. rocznicą śmierci Kazimierza Malewicza (1879-1935). Jednak sama rocznica nie byłaby wystarczającym powodem do dedykowania performance’u Malewiczowi. Zdecydowało to, że ten artysta często pojawiał się (jako przykład) w naszych pracownianych rozmowach na temat wartości prostoty i radykalizmu estetycznego w sztuce. Więcej na podstronie Abstrakty. Performans Mandala dla Malewicza będzie „dodatkiem” do wystawy prac studentów XII Pracowni Malarstwa, które powstały w tym roku akademickim i wśród których pojawi się – uwaga! – Maszyna do malowania obrazów Kordiana Mańkowskiego.

Otwarcie wystawy i rozpoczęcie performensu Mandala dla Malewicza: 14 maja o godzinie 19.00 w XII Pracowni Malarstwa. Wystawa potrwa do 4 czerwca 2011.

7.05.2011


Fotoreportaż z otwarcia wystawy
Dotknięcie. Malarstwo Marty Hryniuk na podstronie Foty.

3.05.2011

Zapraszamy na otwarcie wystawy
Dotknięcie. Malarstwo Marty Hryniuk. 7 maja o godzinie 19.00 w XII Pracowni Malarstwa. Oto autokomentarz Marty do tej wystawy:
„Wszelka robota twórcza to proces, na który składa się obserwacja, reakcja emocjonalna, intelektualna i estetyczna. Teraz malowanie jest dla mnie przede wszystkim odpowiedzią na to, co dzieje się w otaczającej mnie rzeczywistości. Z obserwacji, doświadczania i przeżywania świata powstaje refleksja, którą czasami próbuję wyrazić obrazem. Akt malowania obrazu służy rekonstrukcji i utrwaleniu tej refleksji.

Wiele z prezentowanych przeze mnie prac powstało na skutek konkretnych obserwacji, poczynionych w trakcie podróży, lub zawiera summę moich doświadczeń z przemieszczania się w przestrzeni. Podróż może łączyć się z pokonywaniem wielkich odległości, odkrywaniem nieznanych przestrzeni i zyskiwaniem dzięki temu zupełnie odmiennej perspektywy. Nowe miejsca stają się inspiracjami do malowania, a te stare zyskują nową wartość. Podróż może również polegać na poruszaniu się w granicach własnego domu i odkrywaniu niezwykłości świata w najbliższym otoczeniu, czego przykładem jest twórczość Magritte’a.

Malowanie jest dla mnie także pewnego rodzaju narracją i opowiadaniem historii. Opowiadaniem dosłownym, nieraz absurdalnym i surrealistycznym lub nawet abstrakcyjnym, w którym narratorem jest już tylko dukt pędzla. Malarstwo pozwala mi eksperymentować, zadawać pytania, wystawiać się na różne próby, poszukiwać własnego tematu, rozwijać poczucie formy i język artystyczny. To tłumaczy, dlaczego na wystawie znalazły się tak różne prace”.

29.04.2011
Trwają przygotowania do wystawy Marty Hryniuk (otwarcie 7 maja) i pokazu naszej pracowni podczas poznańskiej Nocy Muzeów (14 maja).

18.04.2011
Od 18 kwietnia do 2 maja można obejrzeć kilka filmów Marcela Łozińskiego w internecie.
http://docalliancefilms.com/event/37/

17.04.2011

Michalina Wróblewska, Kompozycja z literą, akryl, 2011.

Gombrowicz zanotował w Dzienniku, że „W świadomości jest coś takiego, jakby sama dla siebie była pułapką”. Saul Bellow, chyba w Darze Humbolta, napisał, że świadomość potrafi łykać tuzinami i przyjmować za swoje różne, często wykluczające się wzajemnie religie czy systemy filozoficzne, estetyki i języki. Świadomość artystyczna, jak świadomość w ogóle, bywa niepełna i autodestrukcyjna... Fragment Abstraktu wprowadzenia do dyskusji o świadomości artystycznej. Więcej na podstronie Abstrakty.

11.04.2011
http://dixierom.blogspot.com/2010/04/kontrola-nad-mediami-noam-chomsky.html
Link dla tych, którym temat Obraz jako interwencja społeczna sprawia kłopot. Przeczytajcie ten esej.
 Noam Chomsky, Kontrola nad mediami, (Początki historii propagandy, Demokracja widzów, Public relations, Manipulowanie opinią, Opis zamiast rzeczywistości, Kultura dysydencji, Parada wrogów, Selektywność percepcji, Wojna w Zatoce).

10.04.2011

Fotoreportaż z otwarcia wystawy Konsens Marii Burdajewicz, Joanny Gryzińskiej i Anny Sienkiewicz na podstronie Foty.


2.04.2011

Zapraszamy na wystawę Konsens Marii Burdajewicz, Joanny Gryzińskiej i Anny Sienkiewicz. 9 kwietnia o godzinie 19.00 w XII Pracowni Malarstwa. Maria, Joanna i Anna są również autorkami koncepcji wystawy, projektu plakatu i zaproszenia oraz tekstu komentarza:
Przestrzeń pracowni to miejsce, w którym realizują się różnorodne postawy twórcze. Ważnym jest, aby podczas poszukiwania własnych artystycznych dróg, poszczególne jednostki prowadziły ze sobą kreatywny dialog, nie zatracając przy tym indywidualności. Wystawa w XII Pracowni Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu stanowi próbę przeistoczenia tego dialogu w wizualność. Trzy odrębne punkty widzenia stworzą płaszczyznę dla osiągnięcia konsensusu. Konsensusu opartego nie na konformizmie, ale na współistnieniu odrębnych wizji.

29.03.2011

Marta Hryniuk, Widok z okna, olej, 2011.

Informujemy, że dzień pracowni wolnego wyboru, czyli piątek, jest okazją do dodatkowych rozmów i korekt także dla osób, które nie mają w tym dniu zajęć z malarstwa. Jeśli możecie, to korzystajcie z tego. Zapraszamy od 9.30 do 12.00.

23.03.2011
Kinga Bijak, Drzewa nad rzeką (plener w Skokach), olej, 2011.

Ćwiczenie z fotografowania obrazów, czyli przygotowywania reprodukcji, zaczęło się całkiem dobrze. Prośba, aby ci, którzy mają własne aparaty fotograficzne, przynieśli je na zajęcia w poniedziałek 28 marca. Będzie również potrzebny kabel USB do przerzucenia zdjęć na laptopa.


Tomasz Pawłowski, Akt, akryl, 2010. Weronika Kots, Kompozycja z literą, olej, 2010.

21.03.2011
Co po studiach?

Zbliża się koniec roku akademickiego (dla niektórych osób to jednocześnie koniec studiów). Zatem nie od rzeczy było dzisiejsze podsumowanie naszych wcześniejszych rozmów o perspektywach pracy po studiach. Mogłem zacząć od tego, że te perspektywy są kiepskie. Albo od tego, że wiele zależy od Was... Wybrałem to drugie. Ale w jednym wykładzie nie można poruszyć wszystkiego. To była tylko próba zasygnalizowania najważniejszych kwestii i zachęcenia Was do konstruktywnego myślenia o własnej przyszłości. Przypominam w punktach treść wykładu:
1. Dlaczego warto brać udział w konkursach, starać się o stypendia, granty, rezydencje, staże i praktyki oraz budować własną bazę danych o nich (np. w formie zakładek internetowych).
2. Znaczenie umiejętności pisania i wystąpienia publicznego. Ćwiczenie się w przygotowywaniu aplikacji (także w języku angielskim), portfolio, strony internetowej, redagowaniu noty biograficznej, pisaniu tekstu do katalogu, projektowaniu katalogu, współpracy z innymi ludźmi.
3. O korzyściach z angażowania się w inicjatywy na zewnątrz uczelni (wystawy, akcje, interdyscyplinarne działania artystyczno-społeczne).
4. O nabywaniu umiejętności rozpoznawania lokalnych potrzeb społecznych, kulturalnych i rynkowych. „Myśl globalnie, działaj lokalnie”.
5. O możliwościach pracy pedagogicznej (edukacja plastyczna, animacja kultury).
6. Znaczenie wytrwałości i konsekwencji. Kwestia ryzyka zawodowego (sytuacje, których należy unikać). Znajomość podstaw prawa autorskiego.

W Wielkiej Brytanii, gdzie jest mocne wsparcie zawodowe dla studentów, działa organizacja ECCA (Enterprise Center for the Creative Arts), która pomaga w staraniach o granty na projekty, oferuje kontakty zawodowe i doradztwo prawne, uczy rozumienia praw rynku. Wejdźcie na jej stronę internetową, żeby się zorientować w zakresie tych działań
.
Przypominam, że na następnych zajęciach (środa i poniedziałek) przeprowadzimy ćwiczenie z przygotowywania reprodukcji obrazu (oświetlenie, kolor, geometria). Każdy sam wykona reprodukcję jednego z własnych obrazów. Natomiast o aranżowaniu wystaw porozmawiamy podczas realizacji naszego projektu na Noc Muzeów.

20.03.2011
Z powodu choroby Kamila wykład z
technologii malarstwa olejnego i akrylowego
został przełożony na poniedziałek 28 marca godz. 9.00.

15.03.2011
W poniedziałek 21 marca o godz. 9.00 odbędzie się wykład as. Kamila Banacha na temat technologii malarstwa olejnego i akrylowego (
résumé). Obecność studentów I roku obowiązkowa. 
Lektury ponawiają prośbę, żeby o nich pamiętać. Spis lektur na podstronie z programem pracowni.

12.03.2011

Plener w Skokach za nami. Określenie „plener” trąci myszką i już nie oddaje tego wszystkiego, co dzieje się podczas wspólnych wyjazdów i pobytów, których celem jest nie tylko praca artystyczna w tzw. otwartej przestrzeni, ale także intensywna wymiana myśli i działalność poznawcza. Obejrzeliśmy kilka filmów (Rembrandt, Picasso, Caravaggio, Rothko, a także The Umbilical Brothers). Posłuchaliśmy muzyki (m.in. Antony and the Johnsons i Portishead). Poddaliśmy się eksperymentowi sprawdzającemu stan naszej wyobraźni, słuchając Zamkniętego czasu (reportaż radiowy Alicji Grębowicz). Była prezentacja pracy Justyny i Zuzanny (intermedia). Powstało wiele ciekawych prac malarskich (komplementy dla Adama, Andrzeja, Joanny, Karoliny, Kingi, Kordiana, Marty, Tomasza i Weroniki). Film grupy MMM + M (Maciej, Michał D. i Michał Ł. oraz
gościnnie
Marta), który był dla jego autorów improwizacją i zabawą z graffiti w nieczynnej dyspozytorni PKP, ujawnił ich predyspozycje reżyserskie i aktorskie... (wyczucie praw obrazu ruchomego, montażu, kompozycji kadru i całości, nie wspominając o poczuciu humoru...). Justyna i Zuzanna sprowokowały ciekawą dyskusję o sztuce krytycznej i kontemplacyjnej. Bohaterem naszych rozmów okazał się Krzysztof Wodiczko. Odbyło się także spotkanie z kolekcjonerem sztuki Krzysztofem Czerwińskim i pokaz filmów z autokomentarzami artystów (L. Dutka, E. Beyer-Formeli, G. Klaman, D. Lejman, J. Marciniak, J. Rajkowska, M. Sobczyk, K. Wodiczko), które powstały na zamówienie kolekcjonera. Podziękowanie dla Waldemara Wylegalskiego za ofiarowanie nam zdjęć z tego spotkania. Wszystkie zdjęcia ze Skoków na podstronie Foty.

5.03.2011
Prośba, aby osoby, które nie jadą na plener do Skoków, były w pracowni w poniedziałek (7 marca) o godz. 9.30 i odebrały nowy klucz do drzwi wejściowych na parterze.

25.02.2011

Dom Plenerowy UAP w Skokach.

Program pleneru w Skokach, 7-12 marca
Dla I roku tematem obowiązkowym jest studium pejzażu (zob. streszczenie wprowadzenia do tematu Ukiyo-e na podstronie Abstrakty).
7 marca (poniedziałek): spotykamy się w Domu Plenerowym UAP między 13.00 a 15.00 (obiad, zakwaterowanie, organizacja miejsca pracy, wspólny spacer, rozmowa o malarstwie i kontemplacji. Wieczór filmowo-muzyczny.
8 marca (wtorek): praca indywidualna i korekty. Rozmowa o przygotowaniach do pokazu naszej pracowni podczas poznańskiej Nocy Muzeów (maj). Wieczór filmowo-muzyczny.
9 marca (środa): praca indywidualna i korekty. Rozmowa o projekcie naszej wystawy w Pogotowiu Społecznym (kwiecień).
Wieczór filmowo-muzyczny.
10 marca (czwartek): praca indywidualna i korekty. Autoprezentacje studentów V roku z kierunku intermedia: Zuzanna Roguska, Justyna Zając.
11 marca (piątek):
praca indywidualna i korekty. Wieczorem 
spotkanie z kolekcjonerem sztuki Krzysztofem Czerwińskim i premierowy pokaz filmów z wypowiedziami artystów (m.in. Rajkowska, Wodiczko, Sobczyk), które powstały z jego inicjatywy.
12 marca (sobota)
: zakończenie pleneru (śniadanie). Powrót do Poznania.

Informacje praktyczne:
PKP Poznań Gł. – Skoki: 8.54, 11.04, 12.50.
Można też wyruszyć z dworca Poznań Garbary, cztery minuty później.
Czas podróży ok. 1 godz.
Ośrodek Plenerowy UAP w Skokach, ul Zamkowa 1.
Proszę zabrać materiały do pracy malarskiej (kwestię technologii i formatu omówimy na zajęciach 28 lutego i 3 marca).
Pamiętajmy o ciepłej odzieży.

21.02.2011
Zmarł Jerzy Nowosielski (1923-2011), profesor krakowskiej ASP, wybitny malarz i teolog prawosławny.

Jerzy Nowosielski, Villa dei Misteri, olej, 1975.

16.02.2011
Zapowiadane wcześniej, „małe” seminarium poświęcone etyce artystycznej, odbędzie się w czwartek 17 lutego o godz. 19.00.


10.02.2011
W poniedziałek 14 lutego o godz. 9.30 (przed zajęciami) odbędzie się zebranie. Obecność wszystkich studentów I roku obowiązkowa.

4.02.2011
Polecam Google Art Project, dzięki któremu można zwiedzić (wirtualnie) najlepsze muzea na całym świecie.
http://www.googleartproject.com


2.02.2011
Nagroda Fundacji Grey House Szara Kamienica. Nagroda przyznawana jest corocznie studentom ostatniego roku lub absolwentom
jednorazowe stypendium w wysokości 5000 PLN i organizacja wystawy prac laureata.
http://www.poland-art.com/index.php/info/konkursy

1.02.2011
Międzynarodowy Festiwal ZDARZENIA im. Józefa Szajny. To konkurs skierowany do studentów oraz dyplomantów (2007/2008, 2008/2009, 2009/2010) wszystkich szkół artystycznych polskich i zagranicznych. „Zdarzenia” stanowią forum dla różnorodnych kreacji oraz miejsce, gdzie uczestnicy mogą zaprezentować najbardziej nowatorskie pomysły artystyczne. Prace konkursowe należy przesyłać do 31 marca 2011 r. Powinny zawierać opis koncepcji formy teatralnej, plastycznej lub muzycznej, scenariusz, warunki techniczne, projekty i szkice sytuacyjne, koncepcję plastyczną lub scenograficzną (rysunki) oraz zdjęcia. Preferowane będą projekty z załączoną dokumentacją wideo i/lub zdjęciową. Dodatkowo punktowane będą projekty międzyuczelniane.
http://www.pomost.art.pl/category/zdarzenia

29.01.2011
Muzeum Sztuki w Łodzi ogłosiło dwa konkursy, które towarzyszą wystawie Powidoki życia. Władysław Strzemiński i prawa dla sztuki. Do 10 lutego organizatorzy czekają na dwuminutowe wideo oraz eseje interpretujące ważne dla Strzemińskiego pojęcia. Na laureatów czekają nagrody
miesięczne staże w Opus Film i Dziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Sztuki. Filmy i eseje wraz z CV oraz kartą zgłoszeniową należy przesyłać na adres pocztowy muzeum. To propozycja przede wszystkim dla studentów kierunku edukacja artystyczna. www.msl.org.pl

27.01.2011


Emmanuel Lévinas (1906-1995).

Zaraz po przerwie międzysemestralnej odbędzie się „małe” seminarium etyczne. Będziemy czytać fragmenty E. Lévinasa i rozmawiać o etyce pracy artystycznej. Poruszymy także kwestię znaczenia osobowości artysty i spróbujemy odpowiedzieć na kilka pytań. Czy praca twórcza jest (lub może być) jednocześnie pracą nad sobą? Co to znaczy realizować się przez sztukę? Czy przy pomocy sztuki można zmieniać świat na lepszy? Na czym polega odpowiedzialność artysty?
Termin spotkania ustalimy razem na najbliższych zajęciach.

22.01.2011
Prośba do osób zainteresowanych udziałem w plenerze w Skokach (7-11 marca) o zapisywanie się na liście plenerowej. Listę prowadzi as. Kamil Banach.

Podczas pleneru obejrzymy unikalną i prezentowaną publicznie po raz pierwszy kolekcję dokumentów filmowych z wypowiedziami m.in. Marka Sobczyka, Joanny Rajkowskiej i Krzysztofa Wodiczki. Planujemy również spotkanie z Krzysztofem Czerwińskim - inicjatorem powstania tych dokumentów i kolekcjonerem sztuki. W programie pleneru, oprócz pracy indywidualnej, jest także praca zespołowa nad projektem na poznańską Noc Muzeów oraz koncepcją pokazu w Pogotowiu Społecznym. Szczegółowy program pleneru przedstawimy w połowie lutego.

5.01.2011
W poniedziałek 10 stycznia rozpoczynamy przeglądy prac z semestru zimowego (zaliczenie i ocena). Przeglądy potrwają do środy 19 stycznia.

28.12.2010
Władysław Strzemiński, Okno, olej, 1948.

Dziś przypada 58. rocznica śmierci Władysława Strzemińskiego (1893-1952) jednego z najwybitniejszych polskich malarzy i teoretyków sztuki.

22.12.2010
Polecam najnowszy newsletter Judaica Europeana Jewish collections online 2, 2010/11 i tworzący się portal żydowskich muzeów, archiwów i bibliotek w Europie:
http://www.judaica-europeana.eu/

Przerwa świąteczna to także okazja do wirtualnych wizyt w kilku najlepszych muzeach:
Tate Modern http://www.tate.org.uk/modern

Tate Britain http://www.tate.org.uk/britain
MoMA http://www.moma.org
Centre Pompidou http://www.centrepompidou.fr
Van Gogh Museum http://www.vangoghmuseum.nl/vgm/index.jsp
Rijksmuseum http://www.rijksmuseum.nl/index.jsp?lang=en
Prado http://www.museodelprado.es
Moderna Museet http://www.modernamuseet.se

20.12.2010
Kadry z filmów animowanych Roztopy i Podwórko Marty Hryniuk, 2010.

W trakcie spotkania świątecznego, obejrzeliśmy Podwórko i Roztopy Marty Hryniuk. Bardzo osobiste (o samotności i pragnieniu wolności).

Chodź, patrz

Na prawdziwe kwiaty
Bolesnego świata.


To haiku Bashô wydaje się dobrym komentarzem do filmów Marty. Matsuo Bashô (1644-1694), japoński poeta i mnich buddyjskiej sekty zen. Porzucił służbę dworską, aby studiować literaturę i kaligrafię.

19.12.2010
Józef Chełmoński, Kuropatwy, olej, 1891.

Jeden z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających obrazów Chełmońskiego. Mógłby być wizualnym mottem tegorocznych świąt.

11.12.2010
Anselm Kiefer, Pejzaż zimowy, gwasz, 1970.

Umieszczając Pejzaż zimowy Kiefera w Aktualnościach chcę zwrócić waszą uwagę nie na porę roku, której teraz tak dotkliwie doświadczamy, lecz na aktualność i znaczenie myślenia plastycznego. W tym niezwykle prostymi środkami namalowanym obrazie forma podsuwa wyobraźni jakąś fabułę. Kiefer opowiedział pędzlem niewątpliwie tragiczną historię. Jest to prawdopodobnie ewokacja wspomnień wojennych. Akwarelowa lekkość pracy kontrastuje z ciężarem skojarzeń, które ten obraz wywołuje. Sensualizm i wieloznaczność każdej plamy. Wilgoć: woda i krew. Rozproszone światło krótkiego, zimowego dnia. Biel śniegu „wyczarowana” z bieli papieru. Głowa otulona gęstą chmurą – to wszystko złożone w klarowną kompozycję, sprawia, że trudno zapomnieć o tym obrazie. 


4.12.2010

Zapraszamy na otwarcie wystawy prac Tomasza Pieszko (V rok malarstwa). 16 grudnia o godz. 19.00 w XII Pracowni Malarstwa.

3.12.2010
W pierwszej połowie grudnia musimy zakończyć etap akceptacji projektów prac, których termin realizacji mija w semestrze zimowym.

23.11.2010

Prof. Zygmunt Bauman, Historyczne peregrynacje pojęcia kultury.
Wykład otwarty z cyklu Jubileuszowa Akademia Sztuki.
Wtorek, godz. 13.00, Aula UAP.

22.11.2010
Lektury proszą, żeby przypomnieć, że one czekają na Was. Spis lektur na podstronie Program
.

19.11.2010

Zaplanowaliśmy przygotowanie co najmniej trzech wystaw indywidualnych (Maria Burdajewicz, Ania Sienkiewicz, Tomasz Pieszko)
. Szczegółowe informacje wkrótce.

15.11.2010
Modelka będzie pozowała tylko do końca tego miesiąca.

10.11.2010
Wspólny przegląd i omówienie realizacji pierwszego tematu (studium martwej natury).

4.11.2010

„WNĘTRZE” OGÓLNOPOLSKI KONKURS MALARSKI DLA STUDENTÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH.
Szczegóły na stronie http://www.zielonamarchewka.pl/konkurs.php

„DŹWIĘKI I RYTMY” OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA STUDENTÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH.
Szczegóły na stronie http://www.artserwis.pl/index.php?kon=1&page_no=7&imid=3013

3.11.2010
Dzisiaj, dzięki dowcipnej i inteligentnej sugestii Tomasza Pawłowskiego, rozwiązaliśmy problem z ustawieniem modela. Model będzie pozował w przejściu między salami, czyli stanie się widoczny z dwóch stron. To pozwoli na radykalną poprawę warunków do wykonania studium. Jednocześnie, przez ciekawy kontekst, którym jest przejście, zyska też na znaczeniu poza modela.

27.10.2010


Kończymy pracę nad martwą naturą. 8 listopada zaczynamy pracę nad aktem.

22.10.2010
W reakcji na prawie 100% frekwencję (tłok) na zajęciach przygotowaliśmy dodatkową propozycję układu przestrzennego do pracy studyjnej z natury w drugiej części pracowni.

18.10.2010
Dzień Rektorski. Uroczystość inauguracji roku akademickiego.

4.10.2010
Dzisiaj rozpoczęliśmy zajęcia. W poniedziałek 11 października przedstawimy program i omówimy sprawy organizacyjne.

Do góry

Wszystkie teksty i fotografie w tej witrynie są objęte prawem autorskim i nie mogą być publikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody autorów.
All texts and photographs on this site are subject to copyright and may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission of authors.